เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานสารบรรณ

แบบฟอร์ม สกพน.2 บันทึกการรับหนังสือ (ภายนอก)
วัน เดือน ปีที่เลขทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานถึงหน่วยงานสถานะ
2554-12-133540447ส่งเงินพระราชทานสน.พระราชวังอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-06สบช/คบศ/091446ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเซเวน ซีพี ออล์อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-13-445ขอออกประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน ในต่างประเทศ ในวันที่ 9มกราคม 2555ผ่อนชำระกับธนาคารกรุงไทยได้น.ส.ศินิชมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-16ว.583444การมอบทุนการศึกษา ทปอ./สอท.สร้างสรรค์จุฬาลงกรณ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-15ว.049443อนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVDร.ร.มูลมังอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-221004442ขอเบิกค่าบำรุงการศึกษากู้ยืมคณะการจัดการอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-16ว.1878441เชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำนิสิตม.เกษตร จ.สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-19ว.16588440การจัดแข่งขันกีฬาของหน่วยงานราชการผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-0136/2554439การรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2555 ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดบ.กรุงไทยการไฟฟ้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-09ว.1443438การติดตามผลการคืนเงินกู้ยืมที่ไม่ได้ใช้ของปี 25502552สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-16ว.1881437ขอเชิญประชุมม.เกษตรอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-024122436การรับสมัครรับทุนรัฐบาลจาก กพ.กพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-08ว.689435ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาพิเศษอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-13ว.16160434โครงการ 84 พรรษาเทิดไทองค์ราชัน 101 ชนะยาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-07ว.1039433ขอเชิญร่วมจัดงานนิทรรศนาการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพร.ร.ประโคนชัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-09ว.0078432โครงการประกวดภาพยนต์สั้นและกลโกงในท้องถิ่นป.ป.ป.ผอ.กพน.อนุมัติ
2554-11-30ว.1402431การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)ผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-07ว.4037430การส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ในแต่ละภาคการศึกษากยศ.ผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-06ว.2109429การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2555ผวจ.นครพนมผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-07ว.15907428การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจจ.นครพนมประจำปี 2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-0615827427การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมผวจ.นครพนมผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-01ว.238426การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 39 รอบมหกรรมกกมท.ผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-08203425ขอเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษา 336,000 บาทการจัดการอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-07967424ขอเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษา 112,000 บาทการจัดการผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-08ว.0805423ขอแก้ไขค่าเป้าหมายภายในองค์กรและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษางานประกันผอ.กพน.อนุมัติ
2554-12-09220422ขอส่งแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2งานประกันอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-1525/2554421ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้ากรุงไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-01ว.15713420การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-23ว.331419การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่ 8 ประจำปี 2555การกีฬาอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-30ว.15688418การแข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวงผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-2415516417การมอบทุนการศึกษามูลนิธิ เปรมฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-2515518416ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-284228415การรายงานผลการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินสพฐ. เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-2515523414มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-2515318413ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7รอบผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-18ว.1336412เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-28ว.236411ทุนกิจกรรมอาสาสมัครและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ป.ครูเจนีวาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-17ว.1328410หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาในการส่งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-22ว.1360409ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลี่ยมไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-22ว.251408เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่รายงานผลการจัดกิจกรรมดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-2023106407คัดเลือกเด็กไทยเข้าร่วมประชุมพัฒนาการ จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-28299406ขอความร่วมมือแจ้งนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิกาชาดเฉลืมพระเกียรติฯกาชาดอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-23450405เข้าร่วมประชุมทางวิชาการรร.ศรีบัวบานวิทยาคมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-26ว.201404รายงานผลการสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-22ว.4160403ม.จำปาสัก สปปลผอ.สพป.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-22ว.4160402ส่งรายงานประชุมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯผอ.สพป.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-16ว.30401ขอแจ้งผลการเลือกตั้งประธานที่ประชุม ประธานคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปอมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-23ว.15346400ขอเชิญประชุมเจ้าภาพรับผิดชอบตามกลยุทธ์ 7แผนหลักเพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-04-399ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งแลชะเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-141002398รายงานสภาพการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาสารพัดช่างอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-14ว.4082397การสำรวจข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสพฐ. เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-08ว.1299396สำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-033498395สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 39สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-1439394ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาวัดมหาธาตุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-04ว.154393ขอเชิญร่วมประกวดมิสมัลติมีเดียสไลด์การจัดการอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-09ว.4020392ขอเชิญประชุมเอาชนะยาเสพติดสพฐ. เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-26ว.1288391รายงานผลการจัดกิจกรรม 84พรรษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-02712390ขอเบิกเงิน 86,300บาทว.เทคนิคอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203441389การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-12ว.201388การรายงานประจำภาคเรียนของนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สำนักราชวังอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-311047387นำส่งแบบคำขอรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรมว.เกษตรผอ.กพน.อนุมัติ
2554-10-13ว.650386ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณีลอยกระทงอบต.พนอมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-20ว.725385ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่รร.ปิยะมหาราชาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-19ว.164384ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานร.ร.อินเตอร์พัฒนศาสตร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-20ศ4087383ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2445นายอำเภออธิการบดีอนุมัติ
2554-10-02มจ.624382ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาตินิสิตเก่าอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-12ว.1247381ขอให้จัดทำรายงานการส่งคืนเงินกู้ที่มิได้ใช้ปี 2553สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-13ว.219380ขอส่งระเบียบการขอรับทุน บ.โตชิบ้าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-18ว.13633379วาระแห่งชาติ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-045902378ส่งคู่มือการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก.ยุติธรรมอนุมัติ
2554-10-12ว.13624377การแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-0434/2554376ยกเลิกการจัดกิจการอบรมจริยธรรม ครั้งที่ 8/2554บ.กรุงไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-11ว.13556375นโยบาย 6เรื่องยุทธศาสตร์"พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม"ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-1213499374การสนับสนุนงบประมาณ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก 92,650 รายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-11ว.801373ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารเย็นการจัดการฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-13ว.0029372ขอเลื่อนการดำเนินโครงการประชุมพัฒนาสภายิสิตนักศึกษาครั้งที่ 18 ณ เชียงใหม่ม.ภายในอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-30619371รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ "บ้านหลังเรียน"โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมรร.บ้านแพงอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-06ว.3533370ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำนวน นศ.ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-05ว.2542369เชิญประชุมผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนม.รภ.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-10269368แจ้งกำหนดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5(ชาย,หญิง)นักศึกษา/วิชาการอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-1013372367จัดทำงานวันปิยะมหาราชผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-1013369366การประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์ วันปิยมหาราชผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-30ว.207365ขอส่งประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬีแห่งประเทศไทยกกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-044582364แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนายอำเภออธิการบดีอนุมัติ
2554-10-0413141363ขอเชิญประกวดกิจกรรมและประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-30ว.1199362แจ้งวงเงินจัดสรรสำหรับผู้กู้รายใหม่ปี 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-28ว.1182361โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาทุนเด็กพิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-04ว.1203360โครงการสนับสนุนค่าครองชีพสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-306351359การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานปี 2554สนง.อาชีวศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-29ว.4793358การจัดการแข่งขันกีฬา สงขลานครินทร์เกมส์ม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-27967357แนะแนวการศึกษาต่อผอ.วิทยาลัยชุมชนฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-04ว.13086356ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระกฤษ์และพิธีเปิดโครงการงานออกพรรษาผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-044584355แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมือง จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-253204354ส่งใบเสร็จรับเงินบำรุงค่าสมาชิก กกมท.ประจำปี 2554กกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-19ว.200353ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-25ว.205352การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-2812799351การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนมูลนิธิเปรมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-26ว.3430350ขอให้กรอกแบบรายงานการส่งคืนเงินกู้ยืทเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2553กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-01901349เชิญเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมส์กีฬาทางวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-2312620348มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-27-347ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯทูตความดีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-27ว.4409346ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2554นายอำเภอเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-16พิเศษ /2554345ขอความอนุเคราะห์บรรยายธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาสนง.ธรรมะอินพาเนด์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-22ว.0631344ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการรองอธิการบดีผอ.กพน.อนุมัติ
2554-09-16สปท.1725343ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-143044342โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดช่วยคนภาคใต้ รุ่นที่ 5ปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-15ว.12133341ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-12ว.193340แจ้งการติดต่อในส่วนของ สนง.อธิการบดีผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-07ว.190339กำหนดคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (เพิ่มเติม)กกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-12ว.4384338ขอเชิญประชุมผู้จัดการทีมม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-1529337กิจกรรมอบรมจริยธรรมและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8/2554กรุงไทยไฟฟ้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-05ว.11533336ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-29ว.442335การมอบทุนการศึกษา ทปอ. /สอท.สร้างสรรคเนื่องในโอกาสมหาราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษครบ 7 รอบม.สุรนารีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-26ว.46334ขอเชิญร่วมการแข่งขันหมวกล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16ม.สุรนารีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-31ว.3069333ขอให้จัดทำแบบรายงานฯและส่งคืนเงินกู้ยืมที่ไม่ได้ใช้กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-26ว.1077332ขอให้รายงานผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาพิการที่ขอรับการอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-01ว.57331ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-252740330ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-24ว.5817329ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเยาวชนฯอธิบดีกรมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-26ว.1078328ขยายเวลาในการดำเนินการในรอบ estudentloanสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-19ว.080327ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมสหพันธ์สมาคมสหพันธ์นิสิตอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-25ว.5858326ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2555กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-25ว.10415325ขอรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ม.นเรศวรอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-19ว.1050324การจัดงานสัมมนาทางวิชาการโปรตุเกสศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-18ว.174323ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-13ว.1444322ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัยม.อุบลฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-24ว.2825321การดำเนินการผู้กู้ยืมเพื่อการเพื่อการศึกษาผ่านแบบ estudentleonกยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-29269320การสัมนมนารูปแบบการขับเคลื่อนผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-29268319รายงานการดำเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาช่วงเดือน สิงหาคมสนง.พัฒนาฯ จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-112894318งานฉลองสมโภชน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรณ์รัศมีโชติม.เกษตรฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-24ศ.ป.ว.039317ขอเชิญออกบูธประชาสัมพันธ์ปี 55ม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-17ว.171316การลงโทษนักกีฬาและมหาวิทยาลัยจากการแข่งขันกีฬาฯคณะกรรมการฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-2310983315โครงการจักรยานคุณภาพเฉลิมฉลองสะพานข้ามแม่น้ำโขง ไทยลาวรอง ผวจ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-17ว.1028314การตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-2210917313ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-17ว.170312ชำระค่าธรรมเนียมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-15ว.167311สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการ ณ นครนายกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-19ว.10786310ขอเชิญเข้าร่วม KM ยามเช้า ครั้งที่ 17 / 2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-19ว.10769309ขอเชิญร่วมพิธีมอบเงินทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-155308ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้นิสิตเข้าศึกษาดูงานม.จุฬาลงกรณ์อนุมัติ
2554-08-11ว.10610307ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานการข่าว (โต๊ะข่าว)จังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-16ว.589306ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลในยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนสนง.เขตพื้นที่การศึกษาจ.นครพนม เขต 2 อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-18ว.10225305ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนมศตส.จนพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-085371304ส่งแบบรายงานประจำภาคเรียนสำนักพระราชวังอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-08ว.054303ขอเชิญชวนสมัครเข้าโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 30ระดับอุดมศึกษาชมรมพุทธอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-01ม.นพ. 100302ส่งเงินทุนการศึกษาประจำปี 2554 ภาคเรียนที่ 1มูลนิธิช่วยอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-11ว.14610301ขอเชิญประชุม(โต๊ะข่าว)ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-102515300ขอเชิญประชุมกยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-17นพ.0016.2299ขอเชิญประชุมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-17นพ.0016.2298การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2553 (กรณีพิเศษ)ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-05ว.2333297ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ปี 2554ม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-10กค.5011/2515296ขอเชิญประชุมกยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-11ว.13610295ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานการข่าว (โต๊ะข่าว)จังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-08ว.9344294ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-093020293แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554สพฐ.เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-0810158292มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิต น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-03ว.160291ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯกก.มท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-28ชพ.54/033290ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาชิกเพื่อการพัฒนาศักยภาพชมรมพุทธอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-05ว.0507289เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาตามราชการงานแผนผอ.กพน.อนุมัติ
2554-08-09ว.0518288แจ้งคำสั่งเดินทางไปราชการงานแผนผอ.กพน.อนุมัติ
2554-08-101277287ขออนุมัติเบิกเงิน 940,000 บาทพยาบาลผอ.กพน.อนุมัติ
2554-08-09ว.0509286ขอเชิญเข้าร่วมปฐมชี้แจงวัตถุประสงค์งานประกันผอ.กพน.อนุมัติ
2554-08-09ว.0508284ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในงานประกันผอ.กพน.อนุมัติ
2554-08-09ว.0511285ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อบุคคลากรในการประชาสัมพันธ์งานประกันผอ.กพน.อนุมัติ
2554-08-11152283คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรับการประเมินคุณภาพงานประกันอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-253664282การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สพป.สพฐ.เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-052877281แจ้งเงินทุนการศึกษาประจำปี 2554สพฐ.เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-08280280การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-0510127279การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 12สิงหาคม 2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-049978278ขอเชิญเข้าร่วม KM ยามเช้า ครั้งที่ 16/2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-27ว.949277เร่งรัดการรายงานผลการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ปี 2554กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-041887276ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศศาลเยาวชนอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-13ว.889275ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-26ว.0363274ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดแอนนิเมชั่นกสท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-05ว.96273ขอความร่วมมือแจ้งนักศึกษาทุนกาชาดเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-22ว.924272โครงการประกวดแผนปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-21ว.915271ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-26นายอำเภอ270ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2554นายอำเภออธิการบดีอนุมัติ
2554-07-269605269การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-26ว.154268ข้อกำหนดในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งที่ 39กกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-213108267ขอเชิญประชุมงานแนะแนวธัญบุรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-18-266ขออนุญาตประกาศรับสมัครตำแหน่งงานในสถาบันการศึกษาบริษัทอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-1828265กิจกรรมอบรมจริยธรรมและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2554จ.ทหารบกอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-202108264โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จ.ทหารบกอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-20ว. 150263ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-21405262ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตTOTอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-12ว.877261ขอเงินสนับสนุนกีฬาครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-131242260ให้อนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาจังหวัดหกมมจ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-20ว.387259ขอความคัดเลือกทุนการศึกษากาชาดเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-14ว.8968258ขอเชิญประชุมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-21ว.1713257ขอเชิญประชุมเทศบาลเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-13นพ.0117/ว.3383256การประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครพนมนายอำเภอเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-12ศธ.05301(2)/ว.1987255ส่งเอกสารสรุปผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์มมส.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-17นพ.0117/ว.3427254ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตนายอำเภอเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-18นพ.0012/(ศอสจ)ว.9008253การมอบนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาสังคมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-16ศธ.0508/ว.899252ขอเชิญร่วมประกวดนิทานเรียงความและภาพยนต์สั้น หัวข้อ แม่คือพระผู้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-14นพ.0021/28959251โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชาฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-08ศธ.0508/7855250รายงานสภาพการใช้สานเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-08ศธ.0508/ว.870249ขอความร่วมมือรายงานผลการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-24ศธ.0501(1)/2762248ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)ผอ.กพน.อนุมัติ
2554-07-16กค.5102/ว.1774247ขอให้นำส่งสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันกยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-11พว.0011(สส)/4698246ส่งเงินพระราชทานสำนักพระราชวังอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-14ว.8992245ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก ผอ.ฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-28ศธ.0508/8435244แจ้งรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนการในระดับอนุปริญญาฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-06ศธ.0508/ว.317243ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-08ว.28/2554242ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ วารสารทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าบ.กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัดอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-29-241ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสารคดีภาพNational Geographic Thailand Photography Contest 2012บ.ทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัดอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-3011/7/2554240ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-30ธบ. 011239ขอความอนุเตราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ธนาคารกสิกรอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-30ว.234238ขอเชิญส่งนิสิตร่วมส่งผลงานประกวดสารคดีท่องเที่ยวอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-27340237ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 12สมาคมนิสิตเก่าอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-27ว.2/2554236ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดหลักทรัพย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-08ว. 19/2554235ธณาณัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 30,00บาทสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-082386234ขอความอนุเคราะห์กรรมการเขต 22อธิการบดีอนุมัติ
2554-07-08ว.8729233ขอเชิญประชุมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-13ว.692232ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-068580231ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลในยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-22ว.781230ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-28ว.47255229ขอแผนงาน โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนสภาการศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-04ว.8472228ขอเชิญร่วม MK ยามเช้า ครั้งที่ 14/2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-17ว.593227ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บริษัท อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-25วท.2957226ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริษัท ชินอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-24ว.132225โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดจิตอาสาพัฒนาสังคมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-24ว.133224แจ้งประกาศชนิดกีฬา ครั้งที่ 39กกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-23ว.131223แบบสำรวจความประสงค์จัดส่งนักกีฬาขี่ม้ากกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-24ว.314222ประกาศการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกกกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-282005221โอนเงินทุนการศึกษา 3 คน 45,000 บาทสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-238220ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ.รัชดาฯสมอ.อนุมัติ
2554-06-19ว.681219ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีผวจ.นครพนมสมอ.อนุมัติ
2554-06-04218218รายงานผลการดำเนินงานจัดทำอุบัติเหตุปี 2554สนง.พัฒนาฯสมอ.อนุมัติ
2554-06-162116217ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-21ว.774216ขอตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-28ว.11/2554215อนุญาตนักกีฬาฯชมรมฟุตบอลอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-30ว.379214ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเกษตรศูนย์เกษตรอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-27ททท.213ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่ททท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-18-212ขออนุญาตติดป้ายประกาศในการประชาสัมพันธ์linkอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-202554211ขอเชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Norteast preUniversity Go tournamartบริษัทซีพีออล์ฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-09C.P210ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริษัทซีพีออล์ฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-10ว.129209การให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว่ในหลักสูตรปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-19ว.608208ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีNIDAอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-10ว.113207การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-07ว.109206ขอส่งรายงานการประชุมกรรมการนิสิตนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-137472205เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตย์น้อมเกล้าผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-067155204มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิต น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-31ว.102203แบบสอบถามทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-06-202ขออนุญาตประชาสัมพันธ์Au Pairอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-30ว.655201ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-03ว.446200ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจรม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-087267199การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชนผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-2725198ขอเชิญชวนนิสิตร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะชมรมพุทธอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-23ธกท.สทก.1730/2554197ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ฯธ.กรุงไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-06ศธ.0514.20/ว.424196ขอเชิญประชุมม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-01ศธ.0526.06/ว.230195ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic ForumสำนักวิจัยNIDAอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-02นพ.0015/ว.960194ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ)ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-31ศธ.0501(7)/ว.682193แจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-01ศธ.0508/ว.103192การชำระค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปี 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-25ธธ.สสบ.010/2554.10191ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการจัดพานธูปเทียนธนาคารธนชาตอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-24ธธ.สสบ.0162/2554-9190ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยธนาคารธนชาตอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-10ว.651189ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-20ว.605188ทุนนานมีมูลนิธินานมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-20ว.606187ทุนนานมีมูลนิธินานมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-25ว.640186เสนอแนะเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกลวงทางโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-24เนสท์เล่185ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Nesle Icecool SME Challengs 2011เนสท์เล่อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-23729184ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียงอุดมศึกษาม.มหิดลอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-27ว.6723183ข้อมูลสถานศึกษาที่ปรากฎข่าวสารปัญหายาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-20ว.602182ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส 5 ธันวาคม 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-24ว.1476181ขอความอนุเคราะห์แผนและรูปแบบการทำกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ปี 2554ม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-2311180การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2554สนง.ลูกเสือ จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-23ว.551179โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยสู่สถาบันอุดมศึกษาสนง.คปภ.สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-11ว.578178การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-18ว.3125177ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกรมสิ่งแวดล้อมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-18ว.6200176ส่งคำสั่งการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-23321175การจัดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์สุจริตวัฒนธรรมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-234229174ขอความร่วมมือพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-10-173ขอเชิญประชุมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-06ว.90172แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2553สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-18ว.6276171ผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 2/2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-18ธ.ไทยพาณิชย์170โครงการ กล้าใหม่ ให้กู้ปี 2554ธ.ไทยพาณิชย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-12ว.1416169ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯอธิการ ม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-125701168ขอเชิญประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิการบดี ม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-23ว.6402167ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมคณะกรรมการฯอนุมัติ
2554-05-125701166ขอเชิญประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฯอธิการบดี ม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-031446165ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โครงการพระราชดำริอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-186102164ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-104986163การออกติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนพระราชทานผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-12HR001/2554162เปิดรับนักศึกษาฝึกงานบริษัทอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-12ว.6150161การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2554ในช่วง6 เดือนหลังผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-29031/2554160ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-06ว.545159ขอแจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-126135158ขอเชิญเข้าร่วม KM ยามเช้า ครั้งที่ 11/2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-06ว.81157ขออนุญาตลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ.นาทมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-04พิเศษ 1156ทุนการศึกษากลุ่ม อีซูซุสภาคนพิการอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-21ว.81155ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-201273154ขอขอบคุณโครงการราชดำริอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-021574153ขออนุญาตลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันอ.ธาตุพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-03ว.582152ขอแจ้งจำนวนรายการวงเงินจัดสรรสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ประจำปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-04ว.5773151วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-06299150แผ่นพับประวัติ และวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมวัฒนธรรม จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-17ว. 42149ขอความอุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานม.ราชภัฎสกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-311642148ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์การสวดมนต์วัฒนธรรมไทยม.รามคำแหงรองอธิการอนุมัติ
2554-04-26ร้านจำหน่ายดอกไม้147การขออนุญาตใช้สถานที่จำหน่ายดอกไม้นายจิวพรชัย ตุ้มมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-26ว. 500146ขอเชิญประชุมสัมนาเรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกับสภาพการณ์ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-02ว.1074145ขอขอบคุณเทศบาล จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-05-021040144ส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯอ.ปลาปากอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-032343143ขออนุญาตลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯนายอำเภอเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-291458142ขออนุญาตลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯนายอำเภอนาแกอธิการบดีอนุมัติ
2554-05-021340141ขออนุญาตลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯนายอำเภอท่าอุเทนอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-285411140แนวทางการปฏิบัติในการเlสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-20265139ตักบาตรทุกวันพระวัฒนธรรม จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-19ว.455138ส่งดีวีดืจำนวน 2 เรื่องประโยชน์ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-12ว.444137ขอเชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-05ว.66136จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-18ว.11/2554135ทุนการศึกษา โอสถสภา สำหรับนักศึกษาพยาบาลมูลนิธิโอสถสภาอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-18ว.2144134ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดปิดการแข่งขันคาวบอยเกมส์ม.แม่โจ้อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-25132132ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา(ภาคพิเศษ)เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-11133133ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-11131131จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-18132130ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดืมแอลกอฮอลในสถานศึกษาสสส.อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-194979129ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจในโอกาส 100 ปีผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-23ว. 1044128แจ้งข้อตกลงร่วมการทำกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-17TMA127โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2554มูลนิธิยุทธสารอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-01นพ.001/04126เชิญร่วม KM ยามเช้า ครั้งที่ 10/2554หอการค้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-11ว.64125สมาคมบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-184911124ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี วันคลล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-184869123ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พระเทพมงคลเมธี(ธม ธมุมธีโร)ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-07ว.67122ความปลอดภัยทางถนนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-04-05964121ส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-054587120แจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-15107119แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีร.ร.ธาตุพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-04-04351118การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปี 2554สกสค.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-18ศธ.001/880117ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-30ศธ.054209/227116ตอบรับบุคคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมรภ.สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-29นพ.0031/2231115ตักบาตรทุกวันพระสนง.วัฒนธรรม นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-23ว.375114ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งร่วมจัดกิจกรรมโครงการอุดมศึกษาฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-25ว.363113การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-234010112ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนผู้เรียนและจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-23ว.307111ขอแจ้งจำนวนรายการวงเงินจัดสรรส่งกรมผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-16ว.449110ฝ่ายวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรมทรัพยากรอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-28ว.862109การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-17568108เชิญร่วมโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554บ.ปตท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-23ว.59107จัดทำโครงการเด็กไทยไอทีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-24ว.355106ขอให้ส่งแบบรายงานการส่งคืนเงินที่ไม่ได้ใช้และกรอกข้อมูลผิดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-18ว.324105ขอเรียนเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-24247104ขอเชิญส่งทีมมาร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5ตชด.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-24-103ขอเชิญร่วมส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดTRUEอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-24ว.4306102ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครพนมผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-10ศธ.0508/3164101การบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าในหลักสูตรการรเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-15ว.1527100การประชุมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันม.แม่โจ้อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-02ว.2438099ขอความร่วมมือเผยเเพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-143446098ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-143442097ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จฯผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-10ว.284096การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-15ว.297095การเตรียมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-162579094ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนพระราชทาน(โอรสาธิราชฯ)ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-17ว.3599093คำสั่งเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-155092กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี 2553ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-09ว. 46091ขอชิญเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก 7 เขตกกมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-153473090ขอชิญประชุมเตรียมการจัดงานมหาสงกรานต์ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-03ว.126089ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาสนับสนุนงานสมโภชพระธาตุท่าอุเทนครบ 100 ปีอ.ท่าอุเทนอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-2439087ขอความร่วมมือจัดทำแบบสอบถามสมาคมคาราเต้อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-113364086แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถมลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 7ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-05335085อนุญาตให้ใช้โรงยิมอเนกประสงค์อบจ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-08ว.3153084แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2554ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-25ว.0692083ขอให้กรอกแบบรายงานการส่งคืนเงินกู้ยืมที่ไม่ได้ใช้เฉพาะปีการศึกษา 2552กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-03ว.646082ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีเทศบาลเมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-04ว.3035081เชิญประชุมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานผู้ว่าฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-07ว.264080โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-0711079เชิญร่วมโครงการแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ปีที่ 11บ.ชินคอร์ปอเรชั่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-28ว.241078การจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคฤดูร้อนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-25142077รายงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว.เทคนิคนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-28ว. 242076แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-24ว.2480075การดำเนินงานศูนบ์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-24ว. 2464074การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-012718073ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-081072ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานทรัพยากรบุคคลอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-21ว.37071การป้องกันและลดอุบัติเหตุสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-03-02786070ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมกีฬาบริดจ์และหมากกระดานม.อุบลฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-03-07ว.1/2554069ขอความร่วมมือแจ้งขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องมูลนิธิซีเมนต์ไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-16197068ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์การไปขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-25160067ตักบาตรทุกวันพระวัฒนธรรม จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-27ว.2005066ขอความร่วมมือจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมผู้สูงอายุสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-24ว.2438065ขอเชิญประชุมต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-07ว.1501064การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ขอนแก่นม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-07ว.01627063การดำเนินจัดแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยฯจังหวัดนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-02ว.20062ส่งรายงานการประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-10ว.836061ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตกีฬาบุคลากรฯอธิการบดีม.แม่โจ้อนุมัติ
2554-01-25378060ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯอธิการบดีม.เทคโนฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-17ว. 554059ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯประธานชมรมฟุตบอลอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-01พิเศษ 058ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯอธิการบดีสถาบันฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-14057ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯผู้ว่าการท่องเที่ยวอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-16ว.01627056การดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 8 ปี 53ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-13ว.156055จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-15ว.2086054ขอเชิญลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-14ว.144053โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำอัจฉริยะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-15ว.128052ขอข้อมูลร.ร.นาแกสามัคคีวิทยาอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-13ว.157051โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-06ว.23050ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-14238049ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "นักลงทุนฯ"ผู้ลงทุนไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-1509865048การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-16001047นำส่งเช็ค 104,715บาทบริษัท ทิพยประกันภัยสุรศักดิ์อนุมัติ
2554-01-291046ขอความร่วมมือมอบเกียรติบัตรทุนมูลนิธิซีเมนตช์ไทยซีเมนต์ไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-09ว.01818045การบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากความไม่สงบผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-15484044การขอใช้สถานที่การจัดโครงการสังคีตริมโขงเทศบาล นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-01575043ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัรธ์กาชาดจังหวัด นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-291290042ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารจ.มหาสารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-14นพ0034/ว2011041ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯสำนักงานจังหวัด นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-14ว.103040การแข่งขันกล่าวสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-02ว.0180039ขอความร่วมมือแจ้งนศ.เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนศ.พระราชทาน 53มรภ.อุดรฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-29อต.392/2554038รับสมัครนศ.ปริญญาตรีหลายตำแหน่งบริษัทแหลมทองฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-06ว.130037ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจ้งผู้บริหารกยศ.ของสถาบันอุดมศึกษาฯประจำปี2554สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-25ว.103036การแข่งขันกล่าวสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-02-02ว.0180035ขอข้อมูลมรภ.อุดรธานีอธิการบดีอนุมัติ
2554-02-0150034ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิตฯทีโอทีอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-25016033ขอส่งหนังสือสรุปผลการแข่งขันสรทน.016อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-17ว.308032ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการฯม.นครศรีธรรมราชอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-28นพ0034/ว208031รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่54ศาลากลางจังหวัดอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-25นพ0031/ว062030ตักบาตรทุกวันพระสนง.วัฒนธรรมฯอนุมัติ
2554-01-25ศธ0930.1(3)/ว198029ขอเชิญนศ.และบุคลากรร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมฯม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-25001/ร้านดีพลัส028ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์บ.ดีพลัสอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-10ปน.000390027เสนอราคาการตรวจสุขภาพนักศึกษาร.ร.ป้อมนาคราชอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-25ว.1054026ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดฯผู้ว่าราชการจังหวัดอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-18ว.00481025ขอความอนุเคราะห์สาธารณสุขอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-17ว.151024ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพาะต้นกล้าจ.นครพนมม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-14123023ขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรร่วมปฐมนิเทศฯSIFEอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-27ว.1593022โครงการอบรม"ค่ายเยาวชนวันใสใฝ่คุณธรรมพ้นภัยยาเสพติด"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-0719021นำส่งของชำร่วยเพื่อสนับสนุน"วันเด็กแห่งชาติ"54ธกส.ผอ.พนก.อนุมัติ
2554-01-170123020โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-11ว019019ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนกิจกรรมนักรศึกษาศูนย์กีฬา ภาค4อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-18080018ขอความอนุเคราะห์ช่วงสงกรานต์สนับสนุนการศึกษาศูนย์กีฬา ภาค3อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-14240017สกอ.โอนเงินโครงการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่38สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-17ว.104016ขอขอบพระคุณในการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 54ผวจ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-28100015โครงการประกวดorient thaiอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-14ว.0075014ขอเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมรภ.สุรินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-28ธ.ค.1504013ขอเชิญส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรมมูลนิธิเพื่อสังคมฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-281118012ประกาศสมัครคัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการเข้าค่ายเยาวชนฯประจำปี 2554ศูนย์หอศิลป์อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-28ว.5011ขอความร่วมมือจัดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดปิดการแข่งขันจามจุรีเกมส์ ครั้งที่38กก.มท อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-18ว.1622010รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-14ว.0075009ขอเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมรภ.สุรินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-17200214008ขอเชิญประชุมคัดเลือกชมรมและเยาวชนฯรองผู้ว่าราชการจังหวัดอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-1815007ขอเข้าชมพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจ.นครพนมรร.บ้านคำสว่างอธิการบดีอนุมัติ
2554-01-20ม.น.ข.173006ส่งเงินทุนการศึกษา ปี53มูลนิธิราชินูปภัมถ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-0416005โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-17ว.4419004ขอให้คืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ปี 50กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-1017183003สนับสนุนงบประมาณจัดส่งนศ.เข้าแข่งขันครั้งที่38สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการบดีอนุมัติ
2554-01-108553002ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษม.ข.ผอ.พนก.อนุมัติ
2554-01-07ว.1701001ขอความช่วยร่วมมือส่งแบบประเมินนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษามรภ.อุดรธานีอธิการบดีอนุมัติ