เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานธุรการ

แบบฟอร์ม สกสบ.4 บันทึกการส่งหนังสือ (ภายนอก)
วัน เดือน ปีที่เลขทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานถึงหน่วยงานสถานะ
2554-12-24ศธ.0589.1(4)/ว091ว.091แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอนุมัติ
2554-11-24ศธ.0589.1/1475ว.090แจ้งเปิดระบบการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555ม.นพ.ผจก.ฝ่ายตลาด การเงิน และค้าปลีก บ.ไปรษรณีย์จำกัดอนุมัติ
2554-11-25ศธ.0589.1(4)/ว089ว.089แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผลอนุมัติ
2554-11-23ศธ.0589.1(4)/ว088ว.088ตอบรับและขอขอบคุณกสบ.สกอ.อนุมัติ
2554-11-23ศธ.0589.1(4)/ว087ว.087แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษากสบ.ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผลอนุมัติ
2554-10-25ศธ.0514.1.3.2/1987ว.086ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาม.ช.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-26ศธ.0589.1(4)/ว085ว.085แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผจก.บ.P.R.อนุมัติ
2554-10-25ศธ.0589.1(4)/ว084ว.084แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผลอนุมัติ
2554-10-19ศธ.0589.1/1342ว.083คู่มือแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนครพนมม.นพ.จัดหางานจังหวัดพิษณุโลกอนุมัติ
2554-10-19ศธ.0589.1(4)/ว082ว.082แจ้งไม่เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 16ม.นพ.ม.ชียงใหม่อนุมัติ
2554-10-19ศธ.0589.1(4)/ว081ว.081แจ้งไม่เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 16ม.นพ.ม.เกษตรศาสตร์อนุมัติ
2554-10-19ศธ.0589.1(4)/ว080ว.080ตอบขอบคุณที่จัดส่งวารสารวิชาการ ม.รภ. พระนคร ม.นพ.ประธานโครงการวารสาร วิชาการ ม.รภ. พระนครอนุมัติ
2012-01-26ศธ.0589.1(4)/ว079ว.079ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 8 พ.ย. 54ม.นพ.คณะบดีคณะวิศวกรรมอนุมัติ
2554-10-11ศธ.0589.1(4)/ว078ว.078ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 8 พ.ย. 54ม.นพ.ผอ.สำนักทะเบียน และประมวลผลอนุมัติ
2554-10-11ศธ.0589.1(4)/ว077ว.077แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักทะเบียนและ วัดผล มสธ.อนุมัติ
2554-09-28ศธ.0516.33/ว. 2009ว.076ขอส่งสรุปการสัมนาเครือข่ายระบบทะเบียน นศ. และประมวลผลการศึกษาฯครั้งที่ 5ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตผอ.กสบ.อนุมัติ
2554-09-28ศธ.0589.1/1239ว.075การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน ม. นพ.ม.นพ.กงสุลใหญ่ ณ แขวง สะหวันเขตอนุมัติ
2554-09-29ศธ.0589.1/1254ว.074แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ป.ตรีม.นพ.เลขา สกอ.อนุมัติ
2554-09-26ศธ.0589.1/1227ว.073ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดวันเสด็จ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรม.นพ.ราชเลขาธิการอนุมัติ
2554-08-31A 278/2011ว.072ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาสถานทูตสิงคโปร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-20ศธ.0589.1/1205ว.071ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระรม.นพ.ราชเลขาธิการอนุมัติ
2554-09-07ศธ.0589.1/1138ว.070ข้อมูลการเรียนการสอนภาษาจีนม.นพ.สกอ.อนุมัติ
2554-09-07ศธ.0589.1(4)/069ว.069กสบ.ผอ.สำนักทะเบียนวัดผลอนุมัติ
2554-08-31ศธ.0589.1(4)/ว068ว.068แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษา แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักทะเบียน และวัดผล ม. กรุงเทพอนุมัติ
2554-09-01ศธ.0589.1(4)/ว067ว.067แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักทะเบียน และวัดผล ม. กรุงเทพอนุมัติ
2554-08-29ศธ.0589.1(4)/ว066ว.066ตอบขอบคุณที่จัดส่งหนังสือให้จำนวน 2 ชุดม.นพ.สกอ.อนุมัติ
2554-08-08ศธ.0589.1(4)/ว065ว.065แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษากสบ.ผอ.สำนักทะเบียน และวัดผล มสธ.อนุมัติ
2554-08-05ศธ.0589.1/1005ว.064แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ ป. ตรีกสบ.เลขา สกอ.อนุมัติ
2554-08-05ศธ.0589.1/1004ว.063ซื้อคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และคู่มือ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษากสบ.อธิการบดี ม.หัวเฉียวอนุมัติ
2554-08-04ศธ.0589.1/ว.062ว.062เรียนเชิญประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5 /54 วันพุธ ที่ 10 ส.ค.54กสบ.คณะกรรมการ สภาวิชาการครั้งที่ 5/54อนุมัติ
2554-08-03ศธ.0589.1/0982ว.061แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติ
2554-08-02ศธ.0589.1/0971ว.060ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประม.นพ.เลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกาอนุมัติ
2554-07-21ศธ.0589.1/0889ว.059ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2554 รอบที่ 2ม.นพ.เลขา สกอ.อนุมัติ
2554-07-20ศธ.0589.1(4)/ว058ว.058แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนอนุมัติ
2554-07-20ศธ.0522.02(03/ 53-1-48603-1)ว.057ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือและคุณวุฒิการศึกษาผอ.กสบ.มสธ.อนุมัติ
2554-07-19ศธ.0589.1(4)/ว056ว.056แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติ
2554-07-19ศธ.0589.1(4)/ว055ว.055แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติ
2554-07-19ศธ.0589.1(4)/ว054ว.054แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติ
2554-07-14ศธ.0589.1(4)/ว053ว.053แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.ม.กรุงเทพธนบุรีอนุมัติ
2554-07-14ศธ.0589.1(4)/ว052ว.052ตอบรับและขอขอบคุณม.นพ.สกอ.อนุมัติ
2554-07-12ศธ.0589.1(4)/ว051ว.051แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดลอนุมัติ
2554-07-08ศธ.0589.1(4)/ว050ว.050ตอบรับและขอขอบคุณ มอบหนังสือ 6 เดือนแห่งการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวะศึกษาทศวรรษที่ 2ม.นพ.กก.อาชีวะศึกษาอนุมัติ
2554-07-05ศธ.0589.1(4)/ว049ว.049เอกสารแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนม.นพ.ผอ.รร.เซ็นโยเซฟ สมุทรปราการอนุมัติ
0000-00-00ศธ.0589.1(4)/ว048ว.048นำส่งใบปริญญาบัตร ( ใบแทน)ม.นพ.นายลิขิต นิวงษาอนุมัติ
2554-06-20ศธ.0589.1(4)/ว047ว.047นำส่งใบปริญญาบัตร ( ใบแทน)ม.นพ.นางทวี พิลาทองอนุมัติ
2554-06-20ศธ.0589.1(4)/ว046ว.046แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติ
2554-06-20ศธ.0589.1/0746ว.045แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของ หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ ป.ตรีม.นพ.เลขา สกอ.อนุมัติ
2554-06-15ศธ.0589.1(4)/ว044ว.044รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.นพ. โครงการ ทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้ รอบ 2ม.นพ.เลขา สกอ.อนุมัติ
2554-06-13ศธ.0589.1(4)/ว043ว.043เอกสารแนะแนวประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาม.นพ.ผอ.รร.เมืองพัทยาอนุมัติ
2554-06-13ศธ.0589.1(4)/ว042ว.042แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.รพ.ทหารผ่านศึกอนุมัติ
2554-06-08ศธ.0589.1(4)/ว041ว.041แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.MNBมินิแบไทยอนุมัติ
2554-06-08ศธ.0589.1(4)/ว040ว.040แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักทะเบียน และวัดผล มสธ.อนุมัติ
2554-06-08ศธ.0589.1(4)/ว039ว.039แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ผอ.สำนักออกแบบอนุมัติ
2554-06-01ศธ.0589.1(4)/ว038ว.038ขออนุเคราะห์ที่นั่งนักศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใม.นพ.เลขา สกอ.อนุมัติ
2554-05-31ศธ.0589.1(4)/ว037ว.037ตอบรับและขอบคุณ(หนังสือที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554)กสบ.มรภ.จันเกษมอนุมัติ
2554-05-30ศธ0589.1(4)/ว036ว.036ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554ม.นพ.สกอ.อนุมัติ
2554-05-23ศธ0589.1(4)/ว035ว.035แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาม.นพ.ม.สุโขทัยฯ รพ.หัวเฉียวอนุมัติ