เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานธุรการ

แบบฟอร์ม สกสบ.2 บันทึกการรับหนังสือ (ภายนอก)
วัน เดือน ปีที่เลขทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานถึงหน่วยงานสถานะ
2554-12-28ศธ.0506(2)/ว.12793599รับทราบหลักสูตร คอมพิวเตอร์ (5 ปี)สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-12-22ศธ.0506(2)/ว.19258598รับทราบหลักสูตร(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,สัคมศึกษา, หมวด GE )สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-12-20ศธ.0506(2)/ว.597รับทราบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-12-16ศธ.0506(2)/ว.14705596อธิบายหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-12-14ศธ.0506(2)/ว.14347595ข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ ม.นพ.สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-12-10ศธ.0506(2)/ว.12501594กำหนดการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 16สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-22นพ.0016.7/15518593ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 7 รอบ 5 ธันวาคมศาลากลาง จ.นครพนมผอ.กสม.ส่งไปรษณีย์
2554-11-22ชล.0002.3/17966592ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำนักราชาอธิการอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-221123591ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หางานสำหรับ นักศึกษาบ.จ๊อบมาร์ก็ต ประเทศไทยจำกัดอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-180501(4)/ว.1345590ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลหลักสูตรสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-24ตช.0034.534/2993589ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาสนง.ตำรวจแห่งชาติอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-17ยส.77701/ว.97588การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานางดำเนิน วงศ์สิทธิ์อบต.สามแยกอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-16ยส.77701/ว.97587การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานางนาตยา ทุมจันทร์อบต.สามแยกอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-16ยส.77701/ว.97586การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานางนราภรณ์ ประกอบสุขอบต.สามแยกอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-20ศธ.0530.1(7)/105585ส่งเอกสารนิสิตขอโอนย้ายสถานศึกษามยส.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-20สน.81501/499584ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาอบต.หนองบัวสิม จ.สกลนครอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-20ยส.72704/612583ขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของพนักงานเทศบาลเทศบาล ต.บุ่งค้า จ.ยโสธรอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-21นพ.73104/769582ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาอบต.ท่าค้ออธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-19ศธ.0206.6/784581รับรองคุณวุฒิและกำหนดตำแหน่งก.ค.ศอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-19ศธ.05301(7)ว704580ตรวจสอบวุฒิมมส.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-18สน.79801/844579ตรวจสอบวุฒิอบต.บ้านเหล่าอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-22ทปอ.54/ว560578สัมมนาการปรับสัดส่วนการรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาในสถาบัน ในระบบกลาง(Admission)ทปอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-20137577ขอความอนุเคราะห์หนังสือคู่มือการศึกษาใส่แผ่นซีดี คู่มือประจำปีการศึกษา 2554บริษัท เนชั่นบอร์แคสติ้ง จำกัดอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-18342576ขอความอนุเคราะห์ นศ.เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ จ.นครสวรรค์อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-19มกจ.ทบ.(0109818/2554)575ขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนม.กรุงเทพธนบุรี บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-11-18ศธ. 0505(3)/ว1420574เกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นในการคัดเลือกบุคลลากร ทางการศึกษาสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-16ศธ. 0505(3)/ว1390573ผลการประชุมหารือเรื่องวางแผนการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/54สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-14กส81901/1378572ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ของพนักงานเทศบาลสนง.เทศบาล อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2012-01-26บก.72201/591571ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิบริษัท บอร์แคส จำกัดอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-071002570งานสัมมนาไอบีเอ็มหจก.บุญล้อมเทคนิคผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-10-20มลทอ.178/วช(2) 001/2552569ขอความร่วมมือในการตรวจสอบวุฒิม.การจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-11-07นพ.0016.3/1024568ขออนญาตเข้าปรับปรุงอาคารศาลากลาง จ.นครพนมอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-31ศธ.0514.1.32/13244567ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานการศึกษามข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-30นพ.0016.3/197566การมอบหมายภาระกิจการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม คำม่วน)สำนักงานจังหวัดนครพนมอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-24ศธ.0530.1(7)/156565นิสิตขอโอนย้ายสถานศึกษาม.สารคามอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-22ศธ. 0505(3)/ว1304564ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-20ศธ. 0505(3)/ว1290563การรับรองการสำเร็จการศึกษาสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-20กพ.0514.2/111562ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษากองพันทหารราบที่1 จ.ชลบุรีอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว 0501561ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-10-21ศธ. 0505(3)/ว1280560แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนสอก.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
0000-00-001005559ขอตรวจสอบคุณวุฒิบ.จัดหางานพีอาร์ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-10-30มห.71701/0630558ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเทศบาลดงหลวง จ.มุกดาหารอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-18ศธ. 0540.09/ว5100557ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาม.รภ.สารคามอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-11ศธ. 0501(4)/13441556แจ้งกำหนดการส่งGPAX 5 ภาคเรียนสอก.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-26มกจ.ทบ.(0109807/2554)555ตรวจสอบระเบียนผลการศึกษาม.กรุงเทพธนบุรีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-10-11ศธ. 0501(4)/1378554ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-09ศธ. 0501(4)/1341553ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักฐาน (6 คน)สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-10ศธ.0573.13101/409552ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักฐาน (9 คน)ม.เกษตรอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-09ศธ.0573.13101/409551แจ้งเลื่อนกำหนดวันโครงการสัมมนาเครื่อข่าย ระบบทะเบียนนักศึกษาครั้งที่ 6ม.เกษตรผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-10-08พล.0023/ว474550ขอความอนุเคราะห์คู่มือการศึกษาต่อในสถานศึกษาวิทยาลัยพิษณุโลกอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-08นพ.0016.3/134549การประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชนุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ปี 255สำนักงานจังหวัดนครพนมผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-10-06ศธ. 0514.23.2 /ว12069548ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา อุดมศึกษาครั้งที่ 16ม.ขอนแก่นอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-06มกต.คร./2837/54547ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา อุดมศึกษาครั้งที่ 16ม.คริสเตียนอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-05บค.บ. 4582/2554546ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาระดับ ป. ตรีธ.ออมสินอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-06ศธ.0542.11/421545นศ.ขอย้ายสถานศึกษาม.รภ.สกลนครอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-03สทอ.54/ว161544การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาอุดมศึกษาในระบบ... ประจำปีการศึกษา 2555สทอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-10-07ศธ.0586.05/ว 2509543ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมทร.พังโคนอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-29ศธ. 0606/303542การรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-29ศธ.0518.09/134541ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญคุณวุฒิกรมวิชาการผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2012-01-251030540การรับนิสิต/นศ. ฝึกงานในโรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัลเมอริเดี่ยนโรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมอริเดี่ยนอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-25ศธ.64.11/1818539ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิม.ทักษิณอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-21ศธ.0513.10101/1808538ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16ม.เกษตรอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-20ศธ.0522.02(05)/ 53-1-48603-1537ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษามจธผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-09-19นร.0901/1151536ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยประจำตำแหน่งสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-19ทปอ.54/ว467535ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดระบบคอมพิวเตอร์ทปอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-15มนข.136/54534ขอกความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ได้รับ การคัดเลือกทุนการศึกษาปีการศึกษา 2554มูลนิธิช่วย นร.ที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-15ศธ.0514.23.6/ว864533แจ้งข้อมูลการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและผลการประเมินมข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-12ศธ.6600/ว432532ขอตรวจสอบหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษาม.บูรพาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-10ศธ.0513.131/ป070.531ขอเชิญร่วมประกวดผลงานทางวิชาการม.เกษตรศาสตร์ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-09-10ศธ.04252.051/27530ส่งเอกสารประกอบการสมัค ม.นพ.ระดับ ป.ตรี ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2555รร.หนองซนพิทยาคมอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-09ศธ.6394.4/920529เชิญเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 16ม.เชียงใหม่อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-08ศธ.04712.7/0198528ขอความอนุเคราะห์รับเด็กเข้าเรียนกรณีพิเศษรร.พัชรกิติยาภาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-08ศธ.0018.311/1709527ขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษารร.ธรรมวิทยา ขกอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-06ส่งใบสมัคเข้าศึกษาที่ม.นพ. ระบบโควต้า526รร.นาแกสามัคคีวิทยารร.นาแกสามัคคีวิทยาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-06ศธ.0589.1/1117519คำขอใช้บริการชำระเงินม.นพ.ผจก.ธ.กรุงไทยส่งไปรษณีย์
2554-09-05ศธ.0514.23.6/328518ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ TACE Newsletterมข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-03ศธ.04252.002/701517แจ้งโควต้าการรับนศ.เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2555สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-02ศธ.01507(2)/1065516ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลการเรียนการสอนภาษา จีนของสถาบันอุดมศึกษาสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-02ศธ.0206.6/603515พิจารณารับรองหลักสูตร ม.นพ. สน.15 คุณวุฒิสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-09-01บฉก.0201(2)1715514ตอบขอบคุณสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-26สท.5305.30/บค1188513ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานีอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-22ศธ.04060.289/373512การรับนักศึกษาฝึกสอนรร.อนุบาลนครพนมอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-13ศธ.0547.02/ว1444511ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือครุศาสตร์ มอ.ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-30มกร.ทบ.03108656 /2554510ขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ว่าที่ รต.มนตรี อนุญาษาส์)ม.กรุงเทพธนบุรีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-30มกร.ทบ.03108537 /2554509ขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (นางมันทนา ศีรวชมป์)ม.กรุงเทพธนบุรีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-08-24ศธ.0503(2)/ว1065508ขอเชิญประชุมสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-09ศธ.0501(1)/1040507แจ้งเพื่อทราบเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ไปพรสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-09ศธ.5101.1/0501506ขอชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องแผนพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา และการขับเคลื่อนภาระกิจของคุรุสภาเขตพื้นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-09ศปว.039/2554505ขอเชิญออกบูธประชาสัมพันธ์ปี 55มข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-09นพ.0016.3/1024504ขอเชิญเข้าร่วม KM ยามเช้าครั้งที่17/2554ศาลากลาง จ.นครพนมผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-08-09ศธ.0506(2)/10987503รับทราบหลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชนสกอ.ม.นพ.ส่งไปรษณีย์
2554-08-09ศธ0506(2)/10389502รับทราบหลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2553)สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-16ศธ.04252.030/178501แจ้งโครงการรับนศ. ม.นครพนมรร.เชียงยืนวิทยาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-11ศธ.0514.23.2/ว687500ขอส่งหนังสือระเบียบการรับสมัคสอบคัดเลือก โดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2555มข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-15ศธ.0503(5)/ว1012499ขอให้จัดส่งหลักฐานพร้อมคำอธิบายรายละเอียด การพิจารณาคัดเลือกเป็นสถาบัน โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ ปีการสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-11ศธ.5408.1/ว5661498ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ผลิตครู ระดับปริญญา ให้สควค.ระยะที่ 3สสวท.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-04นพ.0016.3/10683497ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ เปิดงานพรสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-04ทก.0206/2276496ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นคณะวิทยาการจัดการฯ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-04ศธ.0513.13101/318495ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียน นักศึกษาครั้งที่ 6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-08-04A 254/2011494ตรวจสอบวุฒิสถานทูตสิงค์โปร์อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-041001/2554493ขอนำเสนอบริการอาหารสำหรับงานรับพระราชทานปริญญาบัตรบริษัท สหเทรดดิ้ง จำกัดอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-19ศธ.0506(2)/ว901492การตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนใน ม.นครพนมสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-19ศธ.0506(2)/ว911491การรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตรา สำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรองสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-21ศธ.0506(2)/ว922490การรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตรา สำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรองสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-20ศธ.0506(2)/ว914489การกำหนดอัตราเงินเดือนสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-08-04รล.0000002.3/11994488ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์พระราชทาน สำนักงานเลขาธิการอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-05ศธ.0540.09/ว3352487ขอความร่วมมือตรวจสอบวุฒิการศึกษาม.รภ.สารคามอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2012-01-25ศธ.0522.02(03) /53-1-48603-2486ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษามสธ.ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-21สทศ.001/636485แนวทางในการสร้างข้อสอบ V NETระดับ ปวส. ปี 2สทศ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-21มกธ.ทบ.00108465/5484ขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนม.กรุงเทพธนบุรีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-21ศธ.0540.09/ว100483ขอความร่วมมือตรวจสอบวุฒิการศึกษาม.รภ.สารคามอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-21ศธ.0506(3)/1320482สกอ.รับทราบการพิจารณาให้ความเห็นรายหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (หลักสูตรใหมสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-21นธ.0901/231481ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยปสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-0724/2554480การอบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในชุมชน ศิลปะการเป็นพิธีกร(หลักสูตรที่ 1)ชุมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภาษาแห่งประเทศไทยผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-21ศธ.0606/4714479การรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-14ศธ.0507(2)/ว898478การขอรับครูสอนภาษาจีนจากไต้หวันและการขอสมัครรับทุนสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-20ทปอ. 54/477ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับตรงผ่านเคลีร์เฮ้าส์(Cleariry House)ที่ประชุมอธิการบดีอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-11ศธ.0508/ว875476ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2554 สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-30ศธ.0578.15/0933475การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษามทร.ธัญบุรีอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-051010474เสนอราคาปกปริญญาบัตร 2,000ปก รวม200,000 บาทบริษัท ปริญญาการพิมพ์ จำกัดอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-052554/001473เสนอเครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษาบริษัท คาร์ดเทคโนโลยี จำกัดผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-05ศธ.0564.14/1016472ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิม.รภ.บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-05ศธ.0564.14/1012471ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิม.รภ.บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-05ศธ.0564.14/1010470ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิสกอ.ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-05ศธ.0501(1)/ว762469ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554สกอ.ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-05ศธ.0530.1(3)/ว2853468ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ของการ ดำเนินการสหกิจศึกษา ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สหิกจมมส.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-30ศธ.0501(5)/ว828467การจัดส่งหนังสือ พร้อมซีดีสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-30ศธ.0501(4)/0837466ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาบุคคลากรหลักสูตร การเงินอุดมศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-30ศกธ.ทบด.0817/2554465ขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนม.กรุงเทพธนบุรีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-07-04ศธ. 0517.02/4308464ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาม. มหิดลอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-01ศธ. 0543.3/ว167463ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในโคขอเรียนเชิญเข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-01ศธ. 0514.23.2/ว558462ขอข้อมูลรายชื่อ นร.ชั้น ม.6และ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 3) ประจำปีการศึกษา 2555สพท.นพ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2012-01-25ศธ. 0603/2451461ส่งหนังสือ 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
0000-00-00นพ.0023/ว1568460การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียนนักศึกษาสำนักงานจังหวัดนครพนมอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-01ซธท.61/2554459ขอเอกสารแนะนำหลักสูตรการพัฒนาการสอนสำนักงานจังหวัดนครพนมอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-07-01ศธ. 0514.1.12/ว267458ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเสนอองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพ ระดับ ป.ตรีมข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-03วช.087/ว4556457การเชิญเข้าร่วมการประชุมวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand Research Expoสกอ.นักวิจัยคณะ/วิทยาฯส่งไปรษณีย์
2554-06-25ศธ. 0514.23.6/ว518456ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมประชุม(ICCW 2011)มข.อธิการบดี ม.นพ.ส่งไปรษณีย์
2554-06-20ศธ. 0527.02(03) /53-1-48603-1455ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษามสธ.ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-06-17ศธ. 0529/2199454ส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าคูหาอุดมศึกษาครั้งที่ 15ม.อุบลฯอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-19ศธ. 0652.14/440453ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาว.สารพัดช่างอยุธยาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-20ทปอ.54/366452ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการ ระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ทปอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-10ภย.017/2554451ขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการโรงแรมภูมิมายา บีช รีสอร์ท จ.ตราดอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-16ศธ. 0508/ว751450ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2554สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-06รอ.0305/ว9758449ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการศึกษา กรมการจัดหางานอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-10ศธ. 0514.23.6/451448แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมเสนอ ผลการประเมินหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9มข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-05-24ศธ. 0564.02/21484447ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิม.รภ.บ้านสมด็จ เจ้าพระยาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-07ศธ. 0506(1)/ว704446ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การเรียนและการประเมิน มาตราฐาสกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-07ศธ.030ปว39538445ขอชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2554 2561สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-13ศธ. 0514.23.2/ว7035444การคัดเลือกนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาใน ม.รัฐ และเอกชนประจำปีการศึกษา 2555มข.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-08ศธ.0507(2)/ว712443การจัดทำโครงการขอรับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศษภายใต้โครงการ Bureau de coopration pour le Pranoais สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-14ศธ. 0542.11/223442นักศึกษาย้ายสถานศึกษาม.รภ.สกลนครอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2012-01-25ศธ. 0508/ว115441ทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้สกอ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-14ศธ.0514.23.2/ว7305440การคัดเลือกนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาใน ม.รัฐ และเอกชนประจำปีการศึกษา 2555ม.ช.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-05-18ศธ.0521/01882439ขอมอบคู่มือการศึกษาระดับ ป. ตรี ประจำปีการศึกษา 2554ม.สงขลานครินทร์อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-08อผส. 5109/1335438ขอตรวสอบหลักฐานการศึกษารพ.ทหารผ่านศึกอธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-05-26ศธ. 0521.3.0102/069437ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ4หลักสูตร ในเดือน ก.ค. 54มอ.วิทยาเขตภูเก็ตผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-05-26ชบ.52309.05.11/ว303436แนะนำ รร.เมืองพัทยา 11 และขอความอนุเคราะห์รร.เมืองพัทยา(มัธยมสาธิตวิทยา)อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-06-03ศธ.0514.23.2/ว446435ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจรม.ช.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-05-21C 8306434ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษาminebeaผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-06-02กษ.0331/497433ตรวจสอบวุฒินายเสถียร สีชื่นกรมสัมปทานผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-06-01มกร.ทบ.08106901/54432ขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนม.กรุงเทพธนบุรีผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์
2554-06-01ศธ.0542.11/188431ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาม.รภ.อธิการบดีส่งไปรษณีย์
2554-05-27ศธ.0552.02(03) /51-4-48402-1430ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา มสธ.ผอ.กสบ.ส่งไปรษณีย์