เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน หน่วยงานวางผังแม่บท และออกแบบก่อสร้าง

แบบฟอร์ม สกนผ.6 บันทึกงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
วัน เดือน ปีเลขที่ประเภทงานรายการผู้เกี่ยวข้องงบประมาณหมายเหตุ
2554-12-14ที่ศธ0589.5/2054ประชุมกรรมการกำหนดรารากลางก่อสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำพุ 2 วิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนมประชุม 17
2554-12-14ที่ศธ0589.5/2054ประชุมกรรมการกำหนดรารากลางก่อสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำพุ 1 วิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนมประชุม 17
2554-12-14ที่ศธ0589.5/2054ประชุมกรรมการกำหนดรารากลางทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนมประชุม 16
2554-12-10-ส่งงวดงาน , ราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ว.การท่องเที่ยวฯส่งสำนักงบประมาณ
2554-12-09ที่ศธ0589.11/0833แก้ไขแบบก่อสร้างลานจอดและอาคารจอดเครื่องบินว.การบินนานาชาติ
2554-12-08ที่ศธ0589.1(1)/ว253ประชุมกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 20 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-12-07ที่ศธ0589.1(2)/0566.1แจ้งส่งงานล่าช้าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กดัดว.การอาชีพธาตุพนม
2554-12-07ที่ศธ0589.5/2004ประชุมกรรมการกำหนดรารากลางก่อสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำพุ 2 วิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-12-06ที่ศธ0589.5/2004ประชุมกรรมการกำหนดรารากลางก่อสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำพุ 1 วิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-12-06ที่ศธ0589.5/2004ประชุมกรรมการกำหนดรารากลางก่อสร้างและปรับปรุงป้ายวิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-12-06ที่ศธ0589.5/2004กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำพุ 2 วิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-12-06ที่ศธ0589.5/2004กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำพุ 1 วิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-12-06ที่ศธ0589.5/2004กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงป้ายวิทยาลัยฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-11-30ที่ศธ0589.1(2)/0552ส่งแบบและประมาณราคาก่อสร้างลานจอดและอาคารจอดเครื่องบินว.การบินนานาชาติ7,434,673.00
2554-11-07ที่ศธ0589.16/ว0600ประชุมกรรมการควบคุมงานงานถมดินปรับพื้นที่ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-11-07ที่ศธ0589.16/ว0600ประชุมกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นและงานถมดินว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-11-07ที่ศธ0589.2/741สำรวจ ร่างแบบ (01/2555)ปรุบปรุงพื้นดาดฟ้า ชั้น 2 และชั้น 6คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,127,000.00
2554-11-07ที่ศธ0589.5/1051กรรมการกำหนดราคากลางทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-10-25ที่ศธ0589.16/059ประชุมกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 20 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-09-28ที่ศธ0589.7/492สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (29/2554)ก่อสร้างห้องน้ำว.การอาชีพธาตุพนม280,000.00
2554-09-28ที่ศธ0589.7/492สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (28/2554)ที่นั่งริมสระน้ำว.การอาชีพธาตุพนม250,000.00
2554-09-23ที่724/2554กรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมสภาสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม379,000.00
0000-00-00-สำรวจ ร่างแบบ (31/2554)ปรับปรุงห้องประชุมสภาสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
0000-00-00-สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (30/2554)ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ258,840.00
2554-09-09ที่677/2554กรรมการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,500,000.00
2554-09-09ที่ศธ0589.16/วพิเศษประชุมกรรมการก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-08-29ที่ศธ0589.5/1413กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนเอนกประสงค์ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม558,703.00
2554-08-29ที่ศธ0589.5/1413กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม344,472.00
2554-08-29ที่ศธ0589.5/1205กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างเวทีอาคารเอนกประสงค์ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-08-26-เขียนแบบผังบ้านไผ่ล้อมเสนอจังหวัดเพื่อขอใช้ที่ดินสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-08-11ที่ศธ0589.1(2)/0384ส่งประมาณราคาก่อสร้างเวทีพลเอกสนอง ฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม360,000.00
2554-08-08ที่ศธ0589.16/0471สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (27/2554)ถมดินปรับพื้นที่ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม300,000.00
2554-08-04ที่ศธ058.2/484ประชุมหารือในการประมาณการปรับปรุงอาคาร 6 ชั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2554-07-29ที่ศธ0589.5/0205กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างเวทีพลเอกสนอง ฯว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-07-28ที่ศธ0589.1(2)/0445รายงานส่งงวดงานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-07-20ที่ศธ0589.1(2)/0335รายงานความก้าวหน้าเพื่อแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
0000-00-00-สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (26/2554)ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันวิจัยและพัฒนา40,000.00
0000-00-00-สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา(25/2554)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม296,000.00
2554-07-20ที่ศธ0589.1(2)/0335รายงานการควบคุมงานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-07-13ที่ศธ0589.16/พิเศษประชุมกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.53ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-07-05ที่ศธ0589.11/0402สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (32/2554)ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องบินว.การบินนานาชาติแต่ลง 5 มิ.ย.
2554-07-04ที่ศธ0589.5/1051ประชุมกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงหอประชุมศรีโคตรบูรณ์ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-06-28ที่ศธ0589.1(2)/0301ขออนุมัติแบบแก้ไขโลโกแบบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.53สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-06-24ที่ศธ0589.5/1006ประชุมกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงหอประชุมศรีโคตรบูรณ์ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2554-06-21ที่452/2554กรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-06-21ที่451/2554กรรมการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-06-20ที่449/2554กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงหอประชุมศรีโคตรบูรณ์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-06-13ที่434/2554กรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.53สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-06-07ที่072/2554กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
2554-06-01ที่389/2554กรรมการร่างขอบเขตงาน TORก่อสร้างโรงยิมสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-31ที่385/2554กรรมการควบคุมงานก่อสร้างถนนสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-31ที่384/2554กรรมการควบคุมงานก่อสร้างรั้วสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-31ที่383/2554กรรมการควบคุมงานถมดินสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-23ที่ศธ0589.1(2)/0214รายงานผลราคากลางก่อสร้างโรงยิมสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-23ที่ศธ0589.1(2)/0213รายงานผลราคากลางก่อสร้างถนนสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-23ที่ศธ0589.1(2)/0212รายงานผลราคากลางก่อสร้างรั้วสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-23ที่ศธ0589.1(2)/0211รายงานผลราคากลางถมดินสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-20ที่ศธ365/2554กรรมการควบคุมงานงานระบบ CCTVสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-11ที่343/2554กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโรงยิมสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-11ที่342/2554กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-11ที่341/2554กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างรั้วสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-11ที่340/2554กรรมการกำหนดราคากลางถมดินสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-05-09ที่ศธ0589.1(2)/0181ส่งประมาณราคาก่อสร้างป้อมยามหลังที่ 2สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม74,606.00
2554-05-09ที่ศธ0589.1(2)/0180ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(021/2554)ก่อสร้างโรงยิมว.การอาชีพธาตุพนม
2554-05-09ที่ศธ0589.1(2)/0180ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(021/2554)ก่อสร้างถนนว.การอาชีพธาตุพนม
2554-05-09ที่ศธ0589.1(2)/0180ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(021/2554)ก่อสร้างรั้วว.การอาชีพธาตุพนม
2554-05-09ที่ศธ0589.1(2)/0180ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(021/2554)ถมดินว.การอาชีพธาตุพนม
2554-04-25ที่290/2554กรรมการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.53สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-04-18ที่ศธ0589.1(2)/0151รายงานตรวจสอบปรับปรุงห้องส่งวิทยุเพื่อการศึกษาสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-04-05ที่245/2554กรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องปรับปรุงห้องส่งวิทยุเพื่อการศึกษาสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-03-29ที่218/2554กรรมการร่างขอบเขตงาน TORก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.53สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-03-29ที่ศธ0589.1(2)/0135ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(015/2553)ก่อสร้างป้อมยามและโรงจอดรถว.การบินนานาชาติ
2554-03-28ที่214/2554กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.53สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-03-17ที่ศธ0589.1(2)/0126แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 3,4ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
0000-00-00ที่ศธ 0589.16/423ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(020/2554) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.54ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม23,750,000.00
2554-03-16ที่ศธ 0589.16/423สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างป้อมยาม 3x3 หลังที่ 1ว.การบินนานาชาติ12,210.00
2554-02-16ที่ศธ0589.1(2)/0091แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 2,3ป้ายทางเข้าศิลปศาสตร์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-02-10ที่ศธ0589.8/101ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(013/2553) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ21,500.00
2554-02-10ที่ศธ0589.8/101ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(012/2553) ก่อสร้างปรับปรุงชั้น 3 บริเวณ กองพัฒคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ685,000.00
2554-02-08คำสั่งกรรมการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงชั้น 2 บริเวณ กองพัฒคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554-01-31-แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 3ก่อสร้างห้องน้ำว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2554-01-25ที่ศธ0589.1(2)/0053แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 1ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2554-01-19ที่ ศธ0589.1(14)/005ส่งแบบพร้อมประมาณราคา(014/2553) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแม่ข่าย Serverสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม59,200.00
2554-01-12ที่ศธ0589.1(2)/0028แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 1ป้ายทางเข้าศิลปศาสตร์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
0000-00-00-สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (018/2554)ก่อสร้างเวทีอาคารเอนกประสงค์ (ชั่วคราว)ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม106,300.00
0000-00-00-สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (017/2554)ปรับปรุงอาคารโรงยิมเป็นห้องสมุดและสารสนเทศ (ชั่วคราว)ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม151,000.00
2553-12-21ที่ศธ0589.9/0991สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (019/2554)ปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนา154,900.00
2553-12-16ที่ศธ0589.11/424สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงประตู Hanggarว.การบินนานาชาติ
2553-12-15ที่977/2553กรรมการควบคุมงานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-12-13ที่ศธ 0589.16/423รับเรื่องเร่งรัดเขียนแบบอาคาร 4 ชั้นก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น งปม.54ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/840สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงผิวจราจรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,452,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงทำป้ายชื่อ มหาวิทยาลัยและป้ายคณะฯคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,000,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,960,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงห้องเรียนรวม 1 และห้องเรียนรวม 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์3,712,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด จำนวน 6 ห้องคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์2,500,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในศิลปศษสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์17,900,190.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงพื้นและดาดฟ้าอาคารเรียนรวม 6 ชั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,740,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาต่อเติมห้องเรียน หลังคาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์4,418,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาทาสีอาคารสำนักวิทยบริการ+กองพัฒคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์4,745,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาทาสีอาคารเรียนรวม 6 ชั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์4,312,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาทาสีอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์2,445,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาทำถนนคอนกรีตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์480,000.00
2553-12-13ที่ศธ 0589.2/839สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาที่จอดรถยนต์ 30 คันและรถจักรยานต์ 30 คันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1,830,000.00
2553-11-26ที่ 6/2554 คำสั่งส่งแบบพร้อมประมาณราคา(011/2553) ทำเพิ่มครั้งที่ 2ก่อสร้างปรับปรุงชั้น 12 บริเวณ กองพัฒก่อสร้างปรับปรุงชั้น 12 บริเวณ กองพัฒ331,200.00( 8 กพ. 54 )
2553-11-11ที่ ศธ0589.8/871สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ282,500.00
2553-10-24ที่ นร.0719/6จัดทำราคาสิ่งก่อสร้างตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สนง.สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมลงวันที่15 ต.ค.53
2553-10-19ที่ กค. 0421.5/ว406ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติการคำนวณราคากลางสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-10-06ที่ กค 0421.5/ว108รับเรื่องการใช้อัตราดอกเบี้ย Facter Fตามหลักเกณ์การกำหนดราคากลางสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-10-12ศธ0589.1/ว0674ประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-10-05ศธ0589.1/ว0673รับเรื่องประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-10-04ศธ0589.1(1)/ว0187กรรมการควบคุมงานก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัยนครพนมสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-10-04ศธ0589.1(1)/....รับเรื่องเชิญประชุมกรรมการ TORก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-10-04ศธ0589.1(1)/....รับเรื่องเชิญประชุมกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-10-01ศธ0589.1(2)/0300เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการสำรวจ (ไปราชการ)สำรวจคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวข.เทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร
2553-09-22ศธ0589.1(2)/0723แจ้งการส่งงวดงาน งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-09-21ที่706/2554กรรมการควบคุมงานก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัยนครพนมสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-09-15ที่684/2553กรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัยนครพนมสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-09-06ศธ0589.16/246สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ก่อสร้างห้องประชุมพื้นที่ใช้สอย 1200 ตร.ม.ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-09-06ศธ0589.16/246สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ก่อสร้างห้องสมุดพื้นที่ใช้สอย 1200 ตร.ม.ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-09-06ศธ0589.16/246สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ก่อสร้างโรงอาหารพื้นที่ใช้สอย 8001000 ตร.ม.ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-09-06ศธ0589.16/246สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ก่อสร้างถนนว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-09-06ศธ0589.16/246สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว(อาคาร สปอ.เดิม)ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-08-24ศธ0589.1(2)/0675.1แจ้งการส่งงวดงาน งวดที่ 6ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-08-16ที่087/2553ประชุมกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนา
2553-08-12-สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา (012/2553)ซ้ำก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม11,400,000.00ส่งให้พี่ธวัชชัย
2553-08-11-ประชุมกรรมการก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-08-08ที่ศธ0589.7/112ประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักประมง(ทดแทนหลังเดิม)ว.การอาชีพธาตุพนม985,500.00รับมา 6 สค. 53
2553-08-02-รายงานเสนอหัวหน้างานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-07-28-รายงานเสนอหัวหน้างานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-07-23-ขอขยายเวลาก่อสร้างก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
0000-00-00-รายงานเสนอหัวหน้างานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-07-01ที่ศธ0589.1(2)/0583รายงานเสนออธิการก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-06-29ที่ศธ0589.1(2)/0578แจ้งการส่งงวดงาน งวดที่ 5ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
0000-00-00-ประชุมกรรมการประชุมกรรมการว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามแจ้งแบบพิเศษ
2553-06-22ที่ศธ0589.1(2)/0557ขอส่งแบบ (011/2553) ก่อสร้างปรับปรุงชั้น 12 บริเวณ กองพัฒคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ593,500.00738300 694000
2553-06-21ที่ศธ0589.16/พิเศษรับเรื่องเชิญประชุมกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม6/28/2553
2553-06-14ที่ศธ0589.1(2)/0530ขอส่งแบบ (009/2553)ก่อสร้างศาลาพบญาติบริเวณหอพักนักศีกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้งบประมาณรายได้
2553-06-14ที่ศธ0589.1(2)/0530ขอส่งแบบ (010/2553)ก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซด์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้งบประมาณรายได้
2553-06-11ที่ 391/2553กรรมการออกแบบ พิจารณา รูปแบบรายการก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม(เปลี่ยนชื่อศูนย์)
2553-06-08ที่0589.16/050สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา(011/2553)ซ้ำก่อสร้างห้องน้ำว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม218,900.00
2553-06-07ศธ0589.8/412รับเรื่องออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างปรับปรุงชั้น 12 บริเวณ กองพัฒคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553-06-01ศธ0589.2/366สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างศาลาพบญาติบริเวณหอพักนักศีกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2553-06-01ศธ0589.2/365สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซด์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2553-06-01ศธ0589.1(2)/0478แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 4ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-05-31ที่ศธ0589.9/0361สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนา
2553-05-25ที่0589.9/0351กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนาย้อนหลัง
2553-05-20ที่ศธ0589.16/002รับเรื่องจัดทำแบบแปลนอาคาร งบปี 54 (25,000,000)ก่อสร้างอารเรียน 4 ชั้นว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามปี 54 ได้ 4,700,000
2553-05-20ที่ศธ0589.16/002รับเรื่องจัดทำแบบแปลนอาคาร งบปี 54 (12,000,000)ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
2553-05-11ที่041/2553กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนา
2553-05-11ที่ 041/2553กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์สถาบันวิจัยและพัฒนาย้อนหลัง
2553-05-11ที่ศธ0589.1(2)/0430รับเรื่องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคง นครพนมกองนโยบายและแผน
2553-05-11ศธ0589.1(2)/0425แจ้งการประสานกับผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าห้องสมุดว.เทคนิคนครพนม(เปลี่ยนเจ้าของอาคาร)
2553-04-29ศธ0589.1(2)/0400ขอส่งแบบ (016/2553)ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเป็นห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ (ยกเลิก)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์36,300.00
2553-04-22ศธ0589.1(2)/0378แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 3โรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-04-20ศธ0589.3/253รับเรื่องรายงานหลังคาห้องสมุดชั้น 4 ได้รับความเสียหายว.เทคนิคนครพนม
2553-04-20ศธ0589.1(2)/0371รายงานผลการสำรวจความเสียหายอาคารบรรณราชนครินทร์สำนักวิทยบริการ
2553-04-20ศธ0589.1(2)/0368ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภํณฑ์สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-04-19ที่ 238/2553ตรวจสอบการชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญางานเสาธงสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-04-12ศธ0589.10/0138รับเรื่องรายงานความเสียหายจากวาตภัยฤดูร้อนสำนักวิทยบริการ
2553-04-05ศธ0589.2/240สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2553-04-05ศธ0589.1(5)/134แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-04-05ศธ0589.1(2)/0350ส่งแบบก่อสร้าง (015/2553)ก่อสร้างเสาธงศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม51,600.00
2553-03-31ศธ0589.1(2)/0329แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 2โรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-03-25ศธ0589.1(2)/0323ส่งแบบก่อสร้าง (014/2553)ปรับปรุงศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์สถาบันวิจัยและพัฒนา116,700.00
2553-03-25ศธ0589.1(2)/0235.1แจ้งการแก้ไขปรับปรุงงานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-03-22ศธ0589.9/0199.1สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน(ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนา
2553-03-19ศธ0589.2/191สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ครั้งที่ 2ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2553-03-12ศธ0589.1(2)/0275แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 1 โรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-03-08ศธ0589.1(2)/0247ส่งแบบก่อสร้าง (007/2553)ก่อสร้างลานจอดและโรงจอดรถ (ยกเลิก)ว.การบินนานาชาติ 818,800.00
2553-02-25ศธ0589.1(2)/0235.1แจ้งการแก้ไขปรับปรุงงานก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-02-23ศธ0589.1(2)/0238แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)ก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าห้องสมุดสำนักวิทยบริการ
2553-02-22ศธ0589.1(1)/ตรวจสอบการชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่ว.การท่องเที่ยวฯ
2553-02-19ที่ 123/2553กรรมการ(ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา)ปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่ว.การท่องเที่ยวฯ
2553-02-19ศธ0589.1/0252ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ(ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา)ปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่ว.การท่องเที่ยวฯ
2553-02-17ศธ0589.1/0242ขออนุมัติจัดจ้างห้อง Network Room ชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา)ปรับปรุงห้อง Network Roomสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-02-17ศธ0589.1(2)/0232แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)ก่อสร้างอาคารรเรียนชั่วคราวพร้อมโรงฝึกงานชั่วคราวศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-02-17สมร 10/2553รับประสานงาน ติดต่อ ร่วมมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-02-15ศธ0589.1(5)/061ประสานงาน ติดต่อ ร่วมมือรางวัดตรวจสอบที่ดินร่วมกับธนารักษ์จังหวัดศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-02-10ศธ0589.1(5)/061สำรวจ เขียนแบบ ประสานงาน ร่วมมือ (013/2553)รางวัดตรวจสอบที่ดินร่วมกับธนารักษ์จังหวัดศูนย์บริการการศึกษาศรีสงครามสำรวจ 12 กพ 53
2553-02-10ที่ 100/2553กรรมการ(ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา)ปรับปรุงห้องประชุมและห้องกองกิจการนักศึกษาสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมทราบ 15 กพ 52
2553-02-10ศธ0589.9/ว0107กรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (ชั้นบน)สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งนี้ตั้งแต่ 7 ธค 52
2553-02-03ศธ0589.1/0051ส่งแบบก่อสร้าง (006/2553)ก่อสร้างอาคารทดลองสัตว์เลี้ยงทางวิทยาศาสตร์ว.เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม3,830,320.00(ทำเสนอโครงการ)
2553-02-02ศธ0589.1(2)/0220รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการบริการชุมชน เรื่องเทคโนโลยี การก่อสร้างอาคารและการสร้างมาตรฐานการควบคุม และการตสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-01-25 ศธ0589.1(2)/0209แจ้งส่งงวดงาน งวดที่ 3ก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าห้องสมุดสำนักวิทยบริการ
2553-01-19 ศธ0589.1(2)/0093กรรมการ(ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา)ปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องฝึกบินจำลองสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมทึ่ 049/2553
2553-01-18 ศธ0589.1(2)/0205.1ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโก่อสร้างอาคารรเรียนชั่วคราวพร้อมโรงฝึกงานชั่วคราวศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-01-15(012/2553)ส่งแบบก่อสร้าง (012/2553)โรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์ (ยกเลิก)ศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม
2553-01-13ศธ0589.1(2)/0197ขออนุมัติเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการบริการชุมชน เรื่องเทคโนโลยี การก่อสร้างอาคารและการสร้างมาตรฐานการควบคุม และการสนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
2553-01-130589.1(2)/0199.1แจ้งการส่งงานล่าช้า ค่าปรับ การจ่ายค่าปรับก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าห้องสมุดสำนักวิทยบริการ
2553-01-07ฝว 002/2553สำรวจ  ร่างแบบ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้างอาคารทดลองสัตว์เลี้ยงทางวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม