เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน หน่วยงานสารบรรณ

แบบฟอร์ม สกนผ.3 บันทึกการส่งหนังสือ (ภายใน)
วัน เดือน ปีที่เลขทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานถึงหน่วยงานสถานะ
2554-12-30ศธ.0589.1(2)/599ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-12-30ศธ.0589.1(2)/598ขออนุญาตเปลี่ยนเวรนายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-12-30ศธ.0589.1(2)/597ขอส่งสัมมนาประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2554ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะบดี,ผอ,ผู้ประสานงานโครงการส่งมอบ
2554-12-29ศธ.0589.1(2)/596.1ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13ม.ค. 55ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-26ศธ.0589.1(2)/596ขอยืมโต๊ะจีนเจ้าหน้าที่ 15 ตัว เพื่อใช้วันโครงการพัฒนาบุคคลากร สนง.อธิการบดี มนพ. ประจำปี 2555ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.เกษตรส่งมอบ
2554-12-26ศธ.0589.1(2)/595เชิญประชุมพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา ม.ส่งมอบ
2554-12-23ศธ.0589.1(2)/594แจ้งส่งรายงานอาคาร 4 ชั้น ศรีสงครามครั้งที่ 1นายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-12-23ศธ.0589.1(2)/593ขออนุมัติเบิกค่าเข้าเล่มถ่ายเอกสาร 2,000 บาทชลธิการอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-23ศธ.0589.1(2)/592เชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร สนง.อธิการอบดีมนพ. ประจำปี 2555ผอ.ธวัช เอี่ยมสมหัวหน้าฝ่ายสถานที่/ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-12-23ศธ.0589.1(2)/591นำเรื่องหลังการประชุม กบ. 28 ธ.ค. 54(ส่งแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555)ผอ.ธวัช เอี่ยมสมเลขานุการ กบ.ส่งมอบ
2554-12-22ศธ.0589.1(2)/590ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 26 28 ธ.ค. 54 ประชุมชี้แจง งปม. กทม.ชลธิชาอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-22ศธ.0589.1(2)/589ขออนุญาตไปราชการ 23 ธ.ค. กทม. ประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11ชลธิชาอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-22ศธ.0589.1(2)/588ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 2729ธ.ค.54 ที่ กทม. ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-22ศธ.0589.1(2)/587เชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร สนง. มนพ. ปี 55อธิการบดีรองอธิการบดี/ผช.ผอ./บุคลากรส่งมอบ
2554-12-21ศธ.0589.1(2)/586เชิญประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ. 2555ของ สนง.อธิการบดี ครั้งที่2/2554ผอ.กนผ.ผู้บริหารและ จนท.อธิการบดีส่งมอบ
2554-12-21ศธ.0589.1(2)/585เร่งรัดงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ว.ธาตุพนม ครั้งที่ 1คมสัน (กก.ควบคุมงาน)กรรมการตรวจการจ้าง(รองฯตรีภพ)ส่งมอบ
2554-12-21ศธ.0589.1(2)/584เร่งรัดงานก่อสร้างงานถมดินปรับพื้นที่ ว.ธาตุพนม ครั้งที่ 1คมสัน (กก.ควบคุมงาน)กรรมการตรวจการจ้าง(รองฯตรีภพ)ส่งมอบ
2554-12-21ศธ.0589.1(2)/583เร่งรัดงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมเหล็กดัด ครั้ง ที่ 1 ณ ว.ธาตุพนมคมสัน (กก.ควบคุมงาน)กรรมการตรวจการจ้าง(รองฯตรีภพ)ส่งมอบ
2554-12-21ศธ.0589.1(2)/582เร่งรัดงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์คมสัน (กก.ควบคุมงาน)กรรมการตรวจการจ้าง(รองฯตรีภพ)ส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/581ขออนุมัติจัดจ้างในโครงการพัฒนาบุคคลากร สนง.มนพ. 22,750 (28ธ.ค. 54)ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/580ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคคลากร สนง.มนพ. 28 ธ.ค.54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/579ขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายกลับผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว. ท่องเที่ยวส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/578ขออนุมัติจ้างทำอาหารว่าง ประชุมวิจัย ฯ 21ธ.ค. 500บาทศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/577แจ้งข้อมูลเงินรับฝากค่าวารสารผอ.ธวัช เอี่ยมสมบรรณาธิการวารสาร มนพ.ส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/576ขออนุมัตค่าอาหารว่าง625 วชิราพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/575ขอส่งแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างผอ.ธวัชว.การบินส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/574ขออนุญาตไปราชการ 19 21ธ.ค. 54 ที่ กทม. =3,966ชลธิชาอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-19ศธ.0589.1(2)/573ขอส่งสำเนาหนังสือระเบียบการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.การบินส่งมอบ
2554-12-16ศธ.0589.1(2)/572ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนม. 20%ประจำเดือน พ.ย. 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-16ศธ.0589.1(2)/571รายงานสรุปเงินรายได้ ม.นพ. ประจำเดือน พ.ย. 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-13ศธ.0589.1(2)/ว 0570570ขอส่งใบเสร็จรับเงินผอ.ธวัช เอี่ยมสมว.พยาบาล/ว.ธาตุ/ว.นาหว้า/คณะวิทยาการ/ว.เทคนิค/ศิลปศาสตร์ส่งมอบ
2554-12-13ศธ.0589.1(2)/ว569ขออนุมัติเงินสำรองจ่าย =20,000บาทมัณฑนา อาจวาทีอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-09ศธ.0589.1(2)/ว568ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคมสัน นาโควงค์ผอ.กองแผนส่งมอบ
2554-12-08ศธ.0589.1(2)/ว567ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 12 15ธ.ค. 54วชิราพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-07ศธ.0589.1(2)/ว566.1การแจ้งการส่งงานล่าช้า ค่าปรับ การจ่ายค่าปรับ นายธวัชชัยประธานตรวจการจ้างส่งมอบ
2554-12-07ศธ.0589.1(2)/ว566ขออนุมัติจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประเภทต่อเนื่องแพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว565ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล จนท. นศ. ประจำปีการศึกษาที่ 2/54ผอ.กองนโยบายและแผนผอ.กองส่งเสริมส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว564การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 15ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีคณะ ว.เกตรส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว562ขออนุมัติเบิกค่าเข้าเล่มถ่ายเอกสาร 6,500ชลธิชาอธิการบดีส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว562ขอเบิกงบประมาณ งบบุคลากร(เงินเดือนข้าราชการ)ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี =3,720,710 ด้านสังคม = 882,630 ด้านวิทย์สุขภาพ =1,086,500 นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว561ขอเบิกงบประมาณ งบบุคลากร(พนง. ราชการ)ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี =321,950 ด้านสังคม = 262,010 ด้านวิทย์สุขภาพ =11,490นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว560ขอเบิกงบประมาณ งบบุคลากร(ค่าจ้างประจำ)ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี =485,230 ด้านวิทย์สุขภาพ =254,750นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-12-06ศธ.0589.1(2)/ว559การบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ รวีกานต์ผอ.กนผ.ส่งมอบ
2554-11-30ศธ.0589.1(2)/ว553.1ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 30 ธ.ค. 54อ.ประเสริฐอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-30ศธ.0589.1(2)/ว553ขออนุมัติจัดจ้างค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการวิจัย มนพ. 7 ธ.ค.54 =500ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-30ศธ.0589.1(2)/ว552ขอส่งแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.การบินส่งมอบ
2554-11-30ศธ.0589.1(2)/ว551ขออนุมัติไปราชการ 1 3 ธ.ค. 54ชลธิชา ศรีลาอ่อนอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-30ศธ.0589.1(2)/ว550ขออนุมัติค่าเข้าเล่มเอกสาร = 9,000ชลธิชา ศรีลาอ่อนอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-29ศธ.0589.1(2)/ว549ขอลาศึกษาต่อพรลภัสอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-29ศธ.0589.1(2)/ว548แจ้งเวียนเรื่องเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผอ.ธวัช เอี่ยมสมรองอธิการบดี/ผช.รองอธิการ/ผอ.ส่งมอบ
2554-11-28ศธ.0589.1(2)/ว547.1ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 30 ธ.ค. 54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-28ศธ.0589.1(2)/ว547การบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ ชลธิชา ศรีลาอ่อนอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-28ศธ.0589.1(2)/ว546ขอแจ้งเวียนและเสนอรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เงินงบประมาณและเงินรายได้)หทัยกาญจน์ โคตรสวัสดิ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-24ศธ.0589.1(2)/ว545ขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการส่งชุดเบิกจ่ายเงินเดือนผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะ/วิทยาลัยส่งมอบ
2554-11-23ศธ.0589.1(2)/ว544ขอเบิก งปม.งบบุคคลากร (ค่าจ้างประจำ) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนฯ= 503,420 แล ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์สุขภาพ=264,050นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-23ศธ.0589.1(2)/ว543ขอเบิก งปม.งบบุคคลากร(พนง.ราชการ)ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี =321,250 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์สุขภาพนายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-23ศธ.0589.1(2)/ว542ขอเบิก งปม.งานบุคลลากร (เงินเดือนข้าราชการ)ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 3,809,190 บาท ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม =907,480 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาวิทย์สุขภาพ = 1,111,470นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-23ศธ.0589.1(2)/ว541กำหนดอาณาเขตก่อสร้าง ว.ท่องเที่ยวธวัชชัย พูลสวัสดิ์ผอ.กนผ.ส่งมอบ
2554-11-22ศธ.0589.1(2)/ว540.1แจ้งมติคณะกรรมการบริหาร ม.นพ. ครั้งที่ 11/54ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี/ผอ.ส่งมอบ
2554-11-21ศธ.0589.1(2)/540แจ้งการส่งงวดงานก่อสร้าง งวดที่ 1,2,3(งวดสุดท้าย)ธวัชชัย พูลสวัสดิ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-21ศธ.0589.1(2)/ว539ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 400 บาทนายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-11-21ศธ.0589.1(2)/ว538นำเรื่องเข้าที่ประชุมกบ. เพื่อโปรดทราบศุภวารีเลขานุการ กบ.ส่งมอบ
2554-11-18ศธ.0589.1(2)/ว537นำส่งหลักฐานการคืนเงินยืมคร้งที่ 1นางพรลภัส,สมโภชน์ ชุติพร,ผศ.พิพัฒนพงศ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-18ศธ.0589.1(2)/ว536ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ จนท.ใช้เงินยืมคณะบดีคณะวิทยาการฯว.ท่องเที่ยว/วพบ/ผอ.กองกลางอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-18ศธ.0589.1(2)/535ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ชุด ที่ กค.0423.3/ว398 ,กค0429.2/ว396 ด่วนที่สุดจากกรมบัญชีกลางผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะ/วิทยาลัยส่งมอบ
2554-11-18ศธ.0589.1(2)/534ขอเบิก งปม.งานบุคลากรข้าราชการผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 270,895นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-17ศธ.0589.1(2)/533ขอนำส่งเงินสนับสนุนวันสถาปนา ม.นพ. ปี 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-16ศธ.0589.1(2)/532ขอเบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม = 30,000ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-15ศธ.0589.1(2)/531.2ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 25 พ.ย. 54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-15ศธ.0589.1(2)/531.1นำค่ารับรองการปฏิบัติราชการเข้าที่ประชุม คกก.บริหาร มนพ.เพื่อพิจารณาศุภวารีเลขานุการ คกก.บริหาร มนพ.ส่งมอบ
2554-11-15ศธ.0589.1(2)/531ประชุมขออนุญาตทำอาหารว่าง =500 บาท ประชุม คกก.การพัฒนาพื้นที่ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เจ้าพระยาอธิการบดีส่งมอบ
ส่งไปรษณีย์
2554-11-14ศธ.0589.1(2)/530.5ขอยืนยันจำนวน นศ. เพื่อเรียกเก็บค่าสอนภาษาต่างประเทศผอ.ธวัช เอี่ยมสมวพบ./ว.เทคนิค/ศิลปศาตร์/ว.ศรีสงครามส่งมอบ
2554-11-14ศธ.0589.1(2)/530.4ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ม. 20%ประจำเดือน ต.ค.54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-14ศธ.0589.1(2)/530.3รายงานสรุปเงินรายได้ ม.นพ. ประจำเดือน ตุลาคม 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-14ศธ.0589.1(2)/530.2ดำเนินการเร่งรัดการส่งเงินยืมราชการผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.ท่องเที่ยวส่งมอบ
2554-11-14ศธ.0589.1(2)/530.1ขอปฏิบัติงานราชการนอกเวลา 16 30 พ.ย.54นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-14ศธ.0589.1(2)/530ขออนุมมัติทำอาหารว่าง = 500เจ้าพระยาผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-11-11ศธ.0589.1(2)/529ขออนุมัติจัดจ้างค่าอาหารว่าง =725 16พ.ย.54ศุภวารีผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-11-10ศธ.0589.1(2)/528นำส่งเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา มนพ. งวดที่ 5ผอ.ธวัช เอี่ยมสมนางศิริภรส่งมอบ
2554-11-08ศธ.0589.1(2)/526ขอเบิกค่าน้ำมัน 8พ.ย.54=800นายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/525กำหนดตำแหน่งก่อสร้างอาคารร้านกาแฟผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี คณะวิทยาการจัดการฯส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/524กำหนดตำแหน่งก่อสร้างอาคารร้านกาแฟนายธวัชชัย เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/523ขออนุมัติอาหารว่าง = 625 ประชุมบริการวิชาการ วันที่ 15พ.ย.54วชิราพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/522ขออนุญาตใช้รถตู้ สนง. เพื่อรับส่ง นอกเวลาราชการ 730 พ.ย.54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/521ขอส่งบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ กทม.ผอ.กนผ.ว.เกตรฯส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/520บันทึกส่งสรุปรายงานการประชุมฝ่ายจัดบัณฑิต ครั้งที่ 1ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-11-07ศธ.0589.1(2)/519แจ้งการส่งงวดงานนายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-04ศธ.0589.1(2)/518.1การย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวก่อสร้างนายธวัชชัย พูลสวัสดิ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-04ศธ.0589.1(2)/518แจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายรองตรีภพผอ.กสบ.ส่งมอบ
2554-11-04ศธ.0589.1(2)/517ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 4 พ.ย. 54=800ผอ.ธวัช เอี่ยมสมผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-11-02ศธ.0589.1(2)/516ขอส่งสำเนาหนังสือ เสนอราคางานประชุมสัมมนา/ห้องพัก(บ. เสบียง แก้วมุกดา จำกัด)ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะ/วิทยาลัยส่งมอบ
2554-11-02ศธ.0589.1(2)/515เชิญประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 55ของ สนง.ผอ.ธวัช เอี่ยมสมผู้บริหารและ จนท.อธิการบดีส่งมอบ
2554-11-02ศธ.0589.1(2)/514ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-11-01ศธ.0589.1(2)/513ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 9,150บาทอ.ประเสริฐอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-31ศธ.0589.1(2)/512ขอส่งสำเนาหนังสือที่ ศธ.0589.11/0697ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดีศิลปศาสตร์ส่งมอบ
2554-10-31ศธ.0589.1(2)/0508511ขอส่งหนังสือ ศธ.0589.11/0683ผอ.ธวัช เอี่ยมสมศ.กทม.ส่งมอบ
2554-10-31ศธ.0589.1(2)/0508510ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 14 พ.ย. 55ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-31ศธ.0589.1(2)/0508509ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 15 พ.ย. 54นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2012-02-04ศธ.0589.1(2)/0508508เสนอร่างสารจากอธิการบดีเพื่อพิจารณาศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-27ศธ.0589.1(2)/ว507ขอเบิกน้ำมันประจำเดือน ตุลาคม 54นายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว505ขออนุญาตเบิกสมุดเช็คจากธนาคารวิศรุตอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว504ขอเบิกเงิน 2,000 บาท เพื่อสนันบสนุนบัตรชมแข่งขันชกมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว503ขออนุญาตนำเงินฝาก และถอนเงินสวัสดิการ =10,000กรรณิกา ศรีสว่างอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว502ตอบขอบคุณร่วมทำบุญทอดกฐินนายธวัชชัย พูลสวัสดิ์ผอ.ศ.วิจัยและพัฒนา ว.เกษตรส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว501ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2554นายธวัชชัย พูลสวัสดิ์ประธานกรรมการจ้างส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว500.1ขอให้เข้าดำเนินการก่อสร้างนายธวัชชัย พูลสวัสดิ์ประธานกรรมการจ้างส่งมอบ
2554-10-25ศธ.0589.1(2)/ว500ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี/ผอ/ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-10-20ศธ.0589.1(2)/ว495ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.นาหว้าส่งมอบ
2554-10-20ศธ.0589.1(2)/ว494แจ้งอนุมัติเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.นาหว้าส่งมอบ
2554-10-19ศธ.0589.1(2)/ว493.2แจ้งค่าจ้างหน้างานก่อสร้างนายคมสัน นาโควงค์อธิการ(ประธานการตรวจจ้าง)ส่งมอบ
2554-10-19ศธ.0589.1(2)/ว493.1รายงานสรุปเงินรายได้ ม.นพ. สิ้นสุด ณ วันที่ 15 ต.ค. 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-19ศธ.0589.1(2)/ว493ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนายธวัชชัย พูลสวัสดิ์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-10-19ศธ.0589.1(2)/ว492.2ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ม.10 ประจำเดือน ก.ย. 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-19ศธ.0589.1(2)/ว492.1ขออนุมัติค่าอาหารว่างประชุมบริการสวัสดิการ 6ต.ค.วชิราพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-19ศธ.0589.1(2)/ว492แจ้งส่งงานงวด ที่ 8ศรีสงครามคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-18ศธ.0589.1(2)/ว491.1ขอปฏิบัติงานราชการนอกเวลา 18 31 ต.ค.54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-17ศธ.0589.1(2)/ว491ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันนายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-10-17ศธ.0589.1(2)/ว 490ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ชุดเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอกเรย์ปอด และแจ้งผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสถานพยาบาล2แห่งยกเลิกการบริการฟอกเลือดผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี,ผอ,ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-10-14ศธ.0589.1(2)/ว489.1ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 31 ต.ค. 54นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-13ศธ.0589.1(2)/ว489ขออนุญาติเสนอใบถอนเงิน ธนาคารกรุงไทย =373,068.18 ธนาคารทหารไทย =1,798,851.38 แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-12ศธ.0589.1(2)/ว488ขอเชิญประชุมประจำเดือน ต.ค.54ผอ.ธวัช เอี่ยมสมบุคลากร กนผ.ส่งมอบ
2554-10-12ศธ.0589.1(2)/ว487ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันนายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-10-12ศธ.0589.1(2)/ว486ขอส่งสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลางเรื่องหลักเกณฑ์และค่ารักษาพยาบาลบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิตผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี/ผอ. /ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-10-11ศธ.0589.1(2)/ว485นำส่งข้อมูลอัตรากำลังสายสนับสนุนกองนโยบายและแผนผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-11ศธ.0589.1(2)/ว484ขออนุมัติเบิกน้ำมันนายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-10-10ศธ.0589.1(2)/ว483ขอเบิกงบประมาณ งบบุคลากร(พนักงานราชการ)ผลผลิตด้านวิทย์เทค=315,710ผลผลิตด้านสังคม=262,18ผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-10ศธ.0589.1(2)/ว482ขบ.งปม.งบบุคลากร(ค่าจ้างประจำ)ผลผลิตผู้สำเร็จราชการด้านวิทย์และเทคโนฯ=467,040 ผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ=245,450นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2012-02-04ศธ.0589.1(2)/ว481ขบ.งปม.งบบุคลากร(เงินเดือนค้าราชการ)ผลผลิตด้านวิทย์ เทคโน 3,608,840 ผลผลิตด้านสังคม 854,280 ผลผลิตด้านวิทย์ สุขภาพ=1,53830นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-10ศธ.0589.1(2)/ว480ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 54ผอ.ธวัช เอี่ยมสมหน่วยตรวจสอบภายในส่งมอบ
2554-10-07ศธ.0589.1(2)/ว479.1รายงานการเข้ารร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-07ศธ.0589.1(2)/ว479พี่แพรวรองตรีภพคณบดีการจัดการส่งมอบ
2554-10-07ศธ.0589.1(2)/ว478ขออนุญาตเดินทางไปราชการศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-07ศธ.0589.1(2)/ว477ขอเชิญประชุม"หาแนวทางในการวางท่อน้ำของ ม.นพ.ผอ.ธวัช เอี่ยมสมผู้บัญชาการเรือนว่านพ.,นายกอบต.ขามเฒ่า,ท่าค้อผอ.ศ.วิจัยและพัฒนาการเกษตรนพ.คณบดี ว.เกษตรฯส่งมอบ
2554-10-07ศธ.0589.1(2)/ว476ส่งสรุปผลการประเมินภายใน สนง. อธิการบดี ปรจำปีการศึกษา 2553ศุภวารีอธิบดี,รองอธิบดีผช.รองอธิการบดีผอ.กรรมการประเมินส่งมอบ
2554-10-07ศธ.0589.1(2)/475ตอบขอบคุณรายงานประจำปีศุภวารีอธิบดี ม.ราชภัฏกาญจนบุรีส่งมอบ
2554-10-05ศธ.0589.1(2)/ว.0474ตอบขอบคุณผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดี ม.ราชภัฎนครปฐม/ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งมอบ
2554-10-05ศธ.0589.1(2)/473อนุมัติจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประเภทต่อเนื่อง 50 กล่อง=1,950 บาทแพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-05ศธ.0589.1(2)/0469472ขออนุญาตถอนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 45,000 (พี่เงิน,พี่ยุทธ) ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-04ศธ.0589.1(2)/0469471ขออนุมัติจัดทำรายเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ม.นพ.กับ......../วิทยาลัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2012-02-04ศธ.0589.1(2)/0469470ส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.นพ.ระดับ สนง.อธิการบดีประจำปีการศึกษา/53ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-10-04ศธ.0589.1(2)/0469469รายการใช้ใบเสร็จเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554รองตรีภพคณบดี/ผอ.ส่งมอบ
2554-10-04ศธ.0589.1(2)/468ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ สนง. =6,440ระวีกานต์อธิการบดีส่งมอบ
2554-10-04ศธ.0589.1(2)/467แจ้งเงินรายได้ไม่เพียงพอรองตรีภพสถาบันภาษาส่งมอบ
2554-10-03ศธ.0589.1(2)/466แจ้งเงินรายได้ไม่เพียงพอรองตรีภพคณบดี ว.นาหว้าส่งมอบ
2554-10-03ศธ.0589.1(2)/465แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติรายการสี่ปีผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี/ผอ. /ผู้ประสานงานโครงการส่งมอบ
2554-10-01ศธ.0589.1(2)/0461464ลงนามสัญญาใบกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา ม.นพ. ปวด. ก.ย 54(45,000) (พี่เงิน,พี่ยุทธ)ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-30ศธ.0589.1(2)/0461463ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน = 2,000พรลภัสอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-30ศธ.0589.1(2)/0461462ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 0 ต.ค.54นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-29ศธ.0589.1(2)/0461461ขออนุญาเบิกสมุดเช็คจากธนาคาร จน. 20 เล่มแพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-29ศธ.0589.1(2)/460ขออนุญาตเบิกเงินสวัสดิการ = 866กรรณิกา ศรีสว่างอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-29ศธ.0589.1(2)/459กรณีกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน(ส่งสำเนาให้หน่วยงานภายใน)ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-27ศธ.0589.1(2)/458.1ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ = 20,000วิศรุตอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-27ศธ.0589.1(2)/458ขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง = 800นายคมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-09-27ศธ.0589.1(2)/457ขอส่งแบบและประมาณรายการก่อสร้างผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.ธาตุพนมส่งมอบ
2554-09-27ศธ.0589.1(2)/456ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการตรวจภาวะโรคกระดูกพรุนที่ กค. 0422.2/ว310ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี/ผอ. /ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-09-26ศธ.0589.1(2)/445.1ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานการก่อสร้างนายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-26ศธ.0589.1(2)/455ขออนุมัติจัดจ้างทำผ้าม้าน = 11,066นายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-26ศธ.0589.1(2)/454ขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารประเมินสำนักงานอธิการบดี = 8,800ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-26ศธ.0589.1(2)/453ขอส่งสำเนาหนังสือที่ ศธ052094.0/1022 จาก สก สค.ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี/ผอ.ส่งมอบ
2554-09-25ศธ.0589.1(2)/452.1จัดซื้อวัสดุ = 7,680วิศรุตอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-23ศธ.0589.1(2)/452เชิญประชุมเพื่อพิจารณากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา ม.นพ.ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคกก. กองทุนพัฒนา ม.ส่งมอบ
2554-09-22ศธ.0589.1(2)/451นำส่งเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา ม.นพ. งวดที่2,3 =9,180ผอ.ธวัช เอี่ยมสมธนากร กิติธรรมส่งมอบ
2554-09-22ศธ.0589.1(2)/450นำส่งเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา ม.นพ. งวดที่3 =3,534ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-21ศธ.0589.1(2)/449ขออนุญาตงานนอกเวลาราชการ 21/917/10/54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-21ศธ.0589.1(2)/448ขอส่งส่งสำเนาหนังสือที่กค. 0422/ว303 กรมบัญชีกลางผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี,ผอ,ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-09-21ศธ.0589.1(2)/447ขอส่งสำเนาหนังสือ นร. 0704/ว87 สำนักงบประมาณผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะบดี,ผอ,ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-09-21ศธ.0589.1(2)/446รายงานการตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.เกษตรส่งมอบ
2554-09-19ศธ.0589.1(2)/445นำเรื่องเข้าวาระประชุมกบ. 27 ก.ย 54ผอ.ธวัช เอี่ยมสมเลขานุการ กบ.ส่งมอบ
2554-09-19ศธ.0589.1(2)/444แจ้งให้สมทบเงินเพิ่มเติม = 44,300ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณบดี ว.เทคนิคส่งมอบ
2554-09-10ศธ.0589.1(2)/443ขออนุมัติจ้างทำอาหารว่าง ประชุมวิพากษ์ ASR = 500ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-16ศธ.0589.1(2)/441ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ม.นพ. 10% ประจำเดือน ส.ค. 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-16ศธ.0589.1(2)/440รายงานสรุปเงินรายได้ ม.นพ. ประจำเดือน ส.ค. 54แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-16ศธ.0589.1(2)/439ขออนุญาตเบิกเงินสวัสดิการ =1,055กรรณิกา ศรีสว่างอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-16ศธ.0589.1(2)/438ขอเพิ่มเติมคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2554ผอ.ธวัช เอี่ยมสมกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งมอบ
2554-09-16ศธ.0589.1(2)/437ขออนุญาตเปลี่ยนเวรระวีกานต์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-09-15ศธ.0589.1(2)/436ขอส่งหนังสือ 4 ชุด (สำเนา)ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะ/วิทยาลัยส่งมอบ
2554-09-14ศธ.0589.1(2)/435.2ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน =53,524ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-14ศธ.0589.1(2)/435แจ้งส่งงวดงานก่อสร้าง งวดที่7 = 1,079.000นายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-14ศธ.0589.1(2)/434ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง =400คมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-14ศธ.0589.1(2)/433.1ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 30 ก.ย.54อ.ประเสริฐอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-14ศธ.0589.1(2)/433ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง =400คมสัน นาโควงค์ผอ.กองกลางส่งมอบ
2554-09-13ศธ.0589.1(2)/432ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุปฏิวัติ ประทุมวังบุคลากร ม.นพ.ส่งมอบ
2554-09-13ศธ.0589.1(2)/431ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ =15,410ปฏิวัติ ประทุมวังบุคลากร ม.นพ.ส่งมอบ
2554-09-13ศธ.0589.1(2)/430เชิญประชุมประจำเดือน ก.ย. 54ผอ.ธวัช เอี่ยมสมบุคลากร ม.นพ.ส่งมอบ
2554-09-12ศธ.0589.1(2)/429ขออนุมัติจัดจ้างตรายางกรรณิกา ศรีสว่างอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-12ศธ.0589.1(2)/428ขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายค่าเช่า ห้องพักอธิการบดี และรองม.นพ. = 15,000 (ประจำเดือน ส.ค. 54)มัณฑนา อาจวาทีอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-12ศธ.0589.1(2)/427ขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรม ค่าศูนย์การเรียนรู้ และค่าบำรุงห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2554น.ส.แพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-09ศธ.0589.1(2)/426.1รายงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาในการก่อสร้างนายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-09ศธ.0589.1(2)/426ส่งสรุปโครงการ กพธ. 19 21 ส.ค. 54ศุภวารีอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-07ศธ.0589.1(2)/425ขอ งปม. 54 งบบุคคลากร (พนง.ราชการ) วิทย์และเทคนิค =315,710 สังคม = 262,180 วิทย์สุขภาพ = 11,010นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-09ศธ.0589.1(2)424ขอ งปม.งบบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)วิทย์และเทคนิค =483,070 วิทย์สุขภาพ =245,450นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-09ศธ.0589.1(2)423ขอ งปม.งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ)วิทย์และเทคนิค3,608,840 สังคม=908,420 วิทย์สุขภาพ =1,053,830นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-07ศธ.0589.1(2)422ขออนุญาตเบิกเงินสวัสดิการ =450กรรณิกา ศรีสว่างอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-07ศธ.0589.1(2)421แจ้งส่งงวดงานก่อสร้าง งวดที่7นายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-07ศธ.0589.1(2)420ขอส่งสำเนาหนังสือที่ มธ. 0704/278จากสำนักงบประมาณผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะบดี,ผอ,ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-09-06ศธ.0589.1(2)419ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ = 18,270อ.ประเสริฐอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-05ศธ.0589.1(2)418ขออนุญาตยกเลิกใบลาออกแพรวพรรณอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-02ศธ.0589.1(2)417ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กทม. 5 ก.ย.54ชลธิชา ศรีลาอ่อนอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-05ศธ.0589.1(2)416ขอส่งสำเนาหนังสือที่ กล.04204/1285ผอ.ธวัช เอี่ยมสมคณะบดี,ผอ,ผู้ประสานงานส่งมอบ
2554-09-03ศธ.0589.1(2)415.2แจ้งส่งงวดงานก่อสร้าง งวดที่6นายคมสัน นาโควงค์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-02ศธ.0589.1(2)415.1ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กทม. 6ส.ค.54ปฏิวัติ ประทุมมังอธิการบดีส่งมอบ
2012-02-04ศธ.0589.1(2)415ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ = 6,7518นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-01ศธ.0589.1(2)414ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ = 9,1050นายประเสริฐ บุญรักษ์อธิการบดีส่งมอบ
2554-08-29ศธ.0589.1(2)413ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารและสร้างเครือข่ายพัฒนา ม.นพ.ผชอ.ศิริรัตน์อธิการบดีส่งมอบ
2554-09-01ศธ.0589.1(2)412.1ขอเบิกค่าตอบแทนจราจรวันคล้ายวันสถาปนาม.นพ.ชลธิชาอธิการบดีส่งมอบ
2554-09-01ศธ.0589.1(2)412ขออนุญาตปฏิบัติงานว.เทคโนโลยีศรีสงครามอธิการบดีส่งมอบ