เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน หน่วยงานสารบรรณ

แบบฟอร์ม สกนผ.1 บันทึกการรับหนังสือ (ภายใน)
วัน เดือน ปีที่เลขทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานถึงหน่วยงานสถานะ
2554-12-201630ชุดเบิกขอเบิกค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมมนาธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษารุ่นที่ 6=50,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-231629ชุดเบิกขอเบิกค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมมนาธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษารุ่นที่ 6พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-231628ศธ.0589.1(1)/1141รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หจก.เลิศชัยนครพนม =870,000นายวีระยุทธ ต้นสวรรค์อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-221627ชุดเบิกขอเบิก งปม. 55ค่าโอที 2428 /9/54 =1,400หน่วยตรวจสอบภายในอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-191626ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ 2427/9/54เข้าร่วมประชุมกบ.ครั้งที่ 9/54 =13,170รศ.ดร.ลลิตาอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-161625ศธ.0589.1(1)/1138ของบประมาณดำเนินโครงการเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯนายสุขุม สุดโกทาอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-161624ศธ.0589.1(4)/314พิจารณาลงนามโครงการจัดทำระเบียบการรับสมัคร นศ. ม.นพ.ปี 55ผศ.ชาติหญิง กสิบาลอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-161623ศธ.0589.1(3)/1116ขออนุมัติกันเงินค่าบำรุงกิจกรรม =507,859.40นายฉลาด แพงดวงแก้วอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-171622ศธ.0589.1(1)/1116ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ พนง. ม.นพ. = 500สุทิศา โพธิ์ชัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-131621ชุดเบิก 652/54ขอเบิกเงินรายได้ 54ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการโครงการนศ. 28 ก.ค. =790พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-071620ศธ.0589.1/ว.0623นำส่งประกาศ ม.นพ.แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คกก.อธิการบดีผอ.อนุมัติ
2554-12-061619ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 54 เตรียมความพร้อม ปท. ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน=3,068 นายสุขุม สุดโกทาอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-021618ชุดเบิกขอเบิกค่าเข้าเล่มการเรียนการสอนโครงการ elearning(ไฮเทคโอเค)พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-021617ชุดเบิกขอเบิกค่าวัสดุ(ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการelearning=8,300(ไฮเทคโอเค)พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-011616ชุดเบิกขอเบิกค่าจ้างเหมาจัดเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องสามัคคีบุคคลากรวันคล้ายสถปนาม.นพ.ปีที่ 6 =1,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-301615ศธ.0589.1(1)/เบิกค่าอาหารว่างต้อนรับ คกก.สทอ.คณาจารย์มรภ.อุดร 13 ก.ย. 54=750นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-301614ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป Italy 313/9/54(aic),(ECIMEzon=38,023.32ดร.ยุวนุช กุลาตีอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-061613ชุดเบิกขอเบิกค่าจ้างจัดเหมาทำป้ายไวนิคโครงการเรียนรู้รักษ์ป่าแก้ปัญหาโลกร้อน130 ก.ย.54=5,000อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-011612ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ร.ร.ภาสกรสีวิทย์ ร.ร.สอนกระบือแห่งแรกของโลก26/61/7/54=15,576นายสุขุม สุดโกทาอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-281611ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการประชุมชี้แจงสิ้นปีงบประมาณ54(GFMIS)68/9/54=3,063นายปฏิวัติ ปทุมมังอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-281610ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมชี้แจงสิ้นปีงบประมาณ54(GFMIS)68/9/54=9,980ผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-281609ศธ.0589.1(3)/417ขออนุมัติกันเงินค่าบำรุงกิจกรรม=507,859.40กองพัฒนาฯ(นายฉลาด แพงดวงแก้ว)อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-291608ชุดเบิกขอเบิกค่าน้ำมัน=10,610โครงการ eleanningพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-281607ชุดเบิกขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ eleanningให้กับบุคคลากร ม.นพ.=62,100น.ส.วิไลลักษณ์ ทาประสิทธิ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-251606ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่าที่พักและค่าจัดหาห้องประชุม=95,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-251605ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น=90,000จ่ายมุกดาหารอินเตอร์พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-211604ชุดเบิกขอเบิกค่าจัดทำเอกสารชุดที่ 1,2 จ่ายไอเทคโอเค=20,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-171603ชุดเบิกขอเบิกค่าจัดทำเอกสารจ่ายไอที ซัพพลาย=17,500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-161602ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่ารถทัว(แบบเหมาจ่าย)3วันบ.มุกดาหารอินเตอร์=80,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-161601ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน=5,500 จ่ายน.ส.ใบตองชลบุรี=7,560(1416 ก.ย.54)พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-151600.1ศธ.0589.1(1)/1109ขอเบิกเงินค่าอาหารว่าง ประชุม คกก.การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ม. และได้แนวปฏิบัติในระบบงานสารบรรณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน=1,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-141600ศธ.0589.1(1)/1109ขออนุมัติจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม คกก. ประเมินการรปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดี ว.เทคนิคและว.ท่องเที่ยวและสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรสายสนับสนุนและผู้แทน นศ. 19 ก.ย. 54=2,840ชนันกานต์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-141599ศธ.0589.1(1)/20633แจ้งสำเนาคำสั่งและเชิญเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม ENPMSผอ.ธวัช เอี่ยมสมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-141598ศธ.0589.1(1)/1087ขบ.เงินรายได้/54ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการศึกษาจ่ายบริษัทวิชั่นเน็ต=36,112.50วีระยุทธ ต้นสวรรค์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-151597ศธ.0589.1(1)/ขออนุมัติเบิกค่าเวลาในการปฏิบัติงานก่อนกำหนด 30/820/9/54 30/820/9/54=5,600ชนันกานต์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-111596ชุดเบิกขบ.คชจ.เดินทางไปราชการ การพัฒนานิสิต นศ.สู่ความเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21 (ประชุม) จ.เชียงใหม่2224/9/54=9,020ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-101595ชุดเบิกขบ.คชจ.เดินทางไปราชการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 10จ.กระบี่=31,840นางกชกร เดชะคำภูอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-091594ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่าที่พักอธิการบดีและรองอธิการบดี ประจำเดือน ส.ค. 54 =5,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-091593ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่าที่พักอธิการบดีและรองอธิการบดี ม.นพ.ประจำเดือน ส.ค. 54 =10,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-081592ชุดเบิก 727/54ขอเบิกเงินรายได้/54ค่าจ้างเหมารถ(วท.ธาตุพนม)=5,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-071591ชุดเบิก 726/54ขอเบิกเงินรายได้/54ค่าจ้างเหมารถ(วท.ธาตุพนม)=5,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-031590ชุดเบิก 725/54ขอเบิกเงินรายได้ /54 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง=5,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-041589ชุดเบิก 724/54ขอเบิกรายได้ /54 ค่าจ้างเหมาขนมปิ๊บและน้ำอัดลม=28,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-031588ชุดเบิก 723/54ขอเบิกเงินรายได้ /54 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และเวที โครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา 54=3,000นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-031587ศธ.0589.1(1)/ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าจ้างทำอาหารว่างในการประชุมสังเคราะห์ข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายได้ 54 (15/8/54) = 1000นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-031586ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการไฟฟ้า สนง.ใหม่ ประจำเดือนส.ค. 54=91,295.52นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-261585ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าไปรษณีย์ที่ใช้ประจำเดือน(สนง.)ประจำเดือน ส.ค.54=138นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-011584ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าไปรษณีย์ที่ใช้ประจำเดือนส.ค.54=10,889นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-011583ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการน้ำดื่มแบบเปลี่ยนถังและทำการจ่ายค่าบริการรายเดือนที่ใช้ประจำ สนง. ประจำเดือนส.ค. 54=1,555นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-261582ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและทำการจ่ายค่าบริการรายเดือนที่ สนง.จ่ายการสื่อสารแห่งประเทศไทยประจำเดือน ส.ค. 54=24.40นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-251581ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการไฟฟ้า ค่าเช่า หม้อแปลง สนง.ประจำเดือน ส.ค.54=5,498.28นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-211580ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการหนังสือพิมพ์ใช้ประจำ(สนง.)จ่ายโรงพิมพ์ ส.วัฒนาประจำเดือน ส.ค. 54=2,445นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-211579ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการน้ำประปาที่ใช้ สนง. ประจำเดือนส.ค 54=3,579.21นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-201578ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการไฟฟ้า สนง. อ.เมืองประจำเดือน ส.ค. 54=50,755.75นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-171577ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการไฟฟ้า ส.วิจัย ว.เกษตรประจำเดือน ส.ค. 54=1,422.60นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-171576ศธ.0589.1(1)/ขออนุญาตเบิกค่าบริการไฟฟ้า ป้ายคณะศิลปศสาตร์ประจำเดือน ส.ค. 54=1,916.15นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-141575ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ1819/9/54ประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง ครม.ระหว่างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯกับสถาบันอุดมศึกษาและการเข้าร่วมประกวดโครงการSIFFขอนแก่น=4,720ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-131574ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ดร.ทัศนา กทม.79 ก.ย. 54 ประชุมระดับชาติปี 54=8,530ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-141573ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมวิชาการระดับชาติปี 54 กทม.และประชุมวิชาการของ สกอ.เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษาครั้งที่ 4ชลบุรี=7,560(1416 ก.ย.54)ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-131572ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางมาปฏิบัติราชการร่วมงานวันสถาปนาม.นพ.12ก.ย.54ศร.พิเศษ ภาวิช=8,650ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-141571ชุดเบิกขอเบิกงบประมาณ54ค่าOT 923/9/54=2,000หน่วยตรวจสอบภายในอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-101570ชุดเบิกขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ระดับอุดมศึกษาตามค่ำสั่งที่ 591/5425,000(สกอ.)นายพิชัย ซ้ายประทุมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-061569ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนา ม.นพ.ครบรอบ 6 ปี=7,500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-061568ชุดเบิกขอเบิกค่าจัดดอกไม้และสถานที่ แถลงข่าวการจัดวันสถาปนาม.นพ. ครบรอบ 6 ปี=3,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-061567ศธ.0589.1/ขอเบิกค่าตอบแทนสื่อมวลชนจัดแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนา ม.นพ.ครบรอบ 6 ปี=12,500สุภัทรชรี บุญประชุมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-061566ชุดเบิกขอเบิกค่าตอบแทน(ค่าจตุปัจจัยถวายพระภิกษุ)=22,000โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ฯพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-051565ชุดเบิกขอเบิกเงินค่าซื้อวัสดุสังฆทานโครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ฯ=3,690พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-051564ชุดเบิกขอเบิกค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ=4,000โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ฯพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-041563ชุดเบิกขอเบิกเงินค่าซื้อวัสดุสังฆทานร้านพลอย ซุปเปอร์12,151โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ฯพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-041562ชุดเบิกขอเบิกเงินค่ารับส่งพระสงฆ์สามเณร=10,000โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องสามัคคีบุคคลากรวันคล้ายวันสถาปนาฯพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-041561ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน(ค่าจตุปัจจัยถวายพระภิกษุโครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ สามัคคีบุคคลกร)วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ. ก้าวเข้าสู่ปีที่6=20,000นายสมยศ แอบไธสงอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-041560ชุดเบิก ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันรอบคัดเลือกม.สารคาม=9,640นายกฤติเดช รัตนโยธินอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-061559ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประชุมคกก.อาชีวศึกษาครั้งที่ 9/54 กทม.=12,826ผศ.ชาติหญิง กสิบาลอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-031558ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้จ่ายทางราชการประชุม ก.บ.8/54,ก.บ.ม.7/54=9,630รศ.ดร.ลลิตา อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-041557ชุดเบิกขอเบิก ค่าต้นไม้(ไม้ดอก/ไม้ประดับ)=36253(วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ.)พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-301556ชุดเบิกขอเบิกค่าผ้าม่านสีครีม วันคล้ายวันสถาปนาม.นพ.=2,100พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-301555ชุดเบิกขอเบิกค่าผ้าม่านประดับ=15,030วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ.พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-031554ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารนักแสดงนันทนาการและค่าอาหาร นศ.และบุคคลากรจัดเก็บ=9,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-031553ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่าเต้นท์วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ.=10,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-261552ชุดเบิกขอเบิกค่านักแสดงนันทนาการวันคล้ายวันสถาปนาม.นพ.=8,500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-271551ชุดเบิกขอเบิกค่าตกแต่งซุ้มตัดริบบิ้น/ค่าเช่าแคร่/พรมปูพื้นแต่งอาสนสงฆ์และค่าเครื่องบูชาบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนา=22,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-261550ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่าเครื่องเสียงเวทีกลางงานวันคล้ายวันสถาปนาม.นพ.=12,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-261549ชุดเบิกขอเบิกค่าทำป้ายไวนิล(พิธีจัดอาคาร)ป้ายผ้าไวนิลต้อนรับ/ค่าสติ๊กเกอร์เปิดอาคาร/ค่าฟูกโลโก้=15,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-271548ชุดเบิกขอเบิกค่าทำวิจัยเกี่ยวกับงานวันคล้ายวันสถาปนาม.นพ.=3,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-261547ชุดเบิกขอเบิกค่ารับรองคณาจารย์ ม.เกษตรฯสกล วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ.=2,500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-261546ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารเย็นแบบโต๊ะจีน =78,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-231545ชุดเบิกขอเบิกค่าเช่าเต๊นท์วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ. =30,0000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-231544ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารกลางวันวันสถาปนา ม.นพ. = 8,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-231543ชุดเบิกขอเบิกค่าอาหารเช้าวันสถาปนา ม.นพ. =10,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-231542ชุดเบิกขอเบิกค่าใช้สอย (วัสดั สนง.) =21,420 จ่ายไชยภัทรพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201541ศธ.0589.1(1)ขออนุมัติเบิก งปม. 54 ค่าอาหารว่างสำหรับประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบ/จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมินคณะกรรมการการศึกษาภายในผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201540ศธ.0589.1(1)ขอเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่าง แก่ผู้เข้าร่วมจัดฐานข้อมูลในระบบ CHE online7/9/54=1,000 (งปม. 54) นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201539ศธ.0589.1(1)ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุดมศึกษา 7/9/54 =1,000(งปม. 54)นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211538ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54 ค่าโอที 120 ส.ค.54= 9,600ศุภวารีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211537ศธ.0589.1(1)/1063ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ม.นพ. 27ส.ค. 30ก.ย. 54 งปม. 54=423,016ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211536ศธ.0589.1(1)/1068ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ม.นพ. 130 ก.ย. 54 งปม. 54=215,200ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211535ศธ.0589.1(1)/1067ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ม.นพ. 130 ก.ย. 54 งปม. 54=53,600ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211534ศธ.0589.1(1)/1066ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้บริหาร 130 ก.ย. = 89,239ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121533ศธ.0589.1(14)/045ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโครงการอบรม Elearning ให้กับบุคลากร ม.นพ.=8,300รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121532ศธ.0589.1(3)/1072ขออนุมัติเบิกค่าจัดสถานที่ในการประชุม Role of higher learning lnstitutions in Enhancing (GLOBAL Competngcies)=6,000 (งานนิเทศสัมพันธ์)ดร.วิชัย พัฒนพลอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211531.1ศธ.0589.1(3)/ว.201งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวกองกลางกฟผ.อนุมัติ
2554-09-201531ศธ.0589.1(3)/1062ขอออนุมัติเดินทางไปราชการ ประเทศลาว 2223 ก.ย. 54 =150,000ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201530ศธ.0589.1(3)/402ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวันไหว้ครูประจำเดือน ก.ย. 54 = 24,000นางพรทิพย์ แอบไธสงค์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211529ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54 ค่าโอที 1631 ส.ค.54= 2,700อ.ประเสริฐอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-211528ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54 ค่าโอที 121 ส.ค.54= 5,100อ.ประเสริฐอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201527ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางมาราชการ(งปม. 54 ) จ.นพ. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง =5,700(ประกวด งานวันแม่)รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราบมีชัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201526ศธ.0589.1/ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน(เงินรางวัลแต่งกลอน,แต่งกลอน,ถ่ายภาพ,เรียงความวันแม่และร่วมบริจาคโลหิต รางวัลชนะเลิศ,รอง1,2และชมเชย =5,500)(เงินรายได้ 54)นายฉลาดแพง ดวงแก้วอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201525ศธ.0589.1/ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน(เงินรางวัลแต่งกลอน,แต่งกลอน,ถ่ายภาพ,เรียงความวันแม่และร่วมบริจาคโลหิต รางวัลชนะเลิศ,รอง1,2และชมเชย =7,000)(เงินรายได้ 54)นายฉลาดแพง ดวงแก้วอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201524ศธ.0589.1/ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน(เงินรางวัลแต่งกลอน,แต่งกลอน,ถ่ายภาพ,เรียงความวันแม่และร่วมบริจาคโลหิต รางวัลชนะเลิศ,รอง1,2และชมเชย =11,000)(เงินรายได้ 54)นายฉลาดแพง ดวงแก้วอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-201523ศธ.0589.1/ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตัดสิน ประกวดภาพถ่าย เรียงความ และแต่งกลอนวันแม่ และบริจาคโลหิต=6,000นายฉลาดแพง ดวงแก้วอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161522ศธ.0589.1(4)/296ขอเบิกเบี้ยประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2554 =10,000นายพาทิศ คงโสมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161521ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางมาราชการประชุมสภาวิชาการ ม.นพ. ครั้งที่ 6/54=10,270นายพาทิศ คงโสมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141520ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ จ.กาฬสินธุ์ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ=4,100นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-151519ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการประชุมเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่4 =22,280.50นายวีรศักดิ์ จุลดาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-151518ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ จ.มหาสารคาม แข่งกีฬาม.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39(รอบคัดเลือก) = 4,240นายกฤติเดช รัตนโยธินอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-171517ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ สัมมนายกระดับนวัตกรรมงานวิจัยด้วยกระบวนการให้ทุนวช. กทม.=15,181.40วีรศักดิ์ จุลดาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-191516ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54 ค่าโอที 121 ส.ค.54= 5,100งานประกันฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-191515ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 24=15,083ดร.ยุวนุช กุลาตีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-061514ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ของ อ.ประเสริฐ ประชุมการเพิมเงินกู้ยืมกรณีพิเศษกทม. =3,966อภิชาต ไชยหาเทพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-061513ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนากลุ่มสภานิสิต นศ.สัมพันธ์ครั้งที่ 52 จ.อุบลราชธานี =7,830จตุพร เทียมธรรมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-051512ศธ.0589.1/ขอเบิกเงิน (บ.กศ.)ค่าสมัครสอบ พนง.ม. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ =1,500นายสำเนียง ไข่มุกอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-051511ชุดเบิก ขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง แนวทางการจัดทำ กรอบ พนง. ราชการการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศฯ21 23/8/54 = 3,966น.ส.วลัยลักษณ์ ภูดีทิพย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161510ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาประจำปี งปม. 54 1821/8/54 =13,887ชลธิชา ศีลาอ่อนอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161509ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 12= 8,930นายเฉลิม ทุนเสนอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161508ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ประชุม Admissions 2123 /8/54 =10,460ผศ.ชาติหญิง กสิบาลอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-051507ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ประชุมชี้แจงนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากทม. =8,260ผศ.ชาติหญิง กสินาถอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161506ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2552 = 8,220 น.ส.สุทิศา โพธิ์ชัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-051505ศธ.0589.1/ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนโครงการประกวดตราสัญลักษณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ131 ส.ค. 54 =5,000นายอภิชาติ ไชยนาเกจอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-151504ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ออกบูธเส้นทางชีวิตพิชิตโควต้า 55 จ.ขอนแก่น =8,160นางศิริภรณ์ นราหนองแวงอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-151503ชุดเบิกขออนุมัติเบิกคชจ.ไปราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซื้อพันธุ์ลูกกุ้งกร้ามกราม=2,000น.ส.ธนกร นาอุดมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-081502ชุดเบิกขอเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ ประชุมนำเสนอผลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 55และสัมมนาการการจัดการ งปม.55 47ก.ย.54=8,629ชลธิชา ศีลาอ่อนอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-091501ชุดเบิกขอเบิก งปม. ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม =6,375พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-091500ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54ค่าโครงการฯอบรมเตรียมสอบ TOFEL ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร =15,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-021499ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54ค่าใช้จ่ายเดินทางมาปฏิบัติราชการโครงการอบรมฯ TOFEL =12,648นายอุทัย ชลามาตย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-021498ชุดเบิกขอเบิก งปม.54ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร น.พ.อบรมหลักสูตรภาษา Eng เพื่อเตรียมสอบ TOEFL =3,400นางบุญยิ้ม ศรีพิมพ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-011497ชุดเบิกขอเบิก งปม.54ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร น.พ.อบรมหลักสูตรภาษา Eng เพื่อเตรียมสอบ TOEFL =40,800นายอุทัย ชลามาตย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121496ศธ.0589.1(1)/1021ขออนุมัติเบิกจ่าย งปม.54 หจก.รวมกิจ 1988 ส่งมอบงานงวดที่ 6 ก่อสร้างโรงฝึกช่างไฟฟ้า และช่างกลโรงงาน ว.ศรีสงคราม 1,709,000รศ.สำรวจ อินแบนอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-071495ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54คชจ.เดินทางไปราชการของ รศ.ดร.สุวิทย์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ สออ.แห่งประเทศไทย ประจำปี 54 ครั้งที่ 27รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081494ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54คชจ.เดินทางไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสอบวิทยานิพนธ์ของ นศ. กทม. 1521/5/54=8,650อธิการบดีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141493ศธ.0589.1(1)/1030ขอเบิก งปม. 54เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั้นคง พนง. ม.และพนง.ราชการ (ก.ย.54)=90,401ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141492ศธ.0589.1(1)/1033ขอเบิกเงินรายได้ 54เงินเดือนพนง.ตามสัญญา (ก.ย.54)=311,490ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141491ศธ.0589.1(1)/1029ขอเบิกเงินรายได้ 54 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง พนง.ตามสัญญาพนง.ตามสัญญา (ก.ย. 54)=6,770ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141490ศธ.0589.1(1)/1034ขอเบิก งปม.54 เงินเดือน พนง. ม.นพ. =2,932,340(ก.ย. 54)ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141489ศธ.0589.1(1)/1031ขอเบิกเงินรายได้ 54ค่าประกันสังคม พนง.ตามสัญญา =14,741ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141488ศธ.0589.1(1)/1035ขออนุมัติเบิก งปม.54 ค่าประกันสังคม พนง.ราชการ (ก.ย.54) =1,170ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121487ศธ.0589.1(1)/1032ขออนุมัติเบิก งปม.54 ค่าประกันสังคม พนง.ม.นพ. =117,570(ก.ย.54)ผอ.ชาลีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121486ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54คชจ.เดินทางไปราชการร่วมสอบวิทยานิพนธ์ของ นศ. กทม.1521/8/54=16,200รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-161485.1ศธ.0589.1(1)/1042ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ม.ขอนแก่นนายคณิศร ธนัฐวุฒิกร อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-081484ศธ.0589.1(4)/ว.122ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ม.นพ. 21ก.ย.54ห้องประชุมว .นาหว้ากองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผอ.กนพ.อนุมัติ
2554-09-151485ศธ.0589.1(4)/ว.0603เชิญประชุมการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ม.นพ. ปี54หน่วยตรวจสอบภายในผอ.กนพ.อนุมัติ
2554-09-141483ศธ.0589.1(4)/ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย งวดที่ 3 =12,000 ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของ นศ. ม.นพ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141482ชุดเบิกขอเบิกค่าจ้างหนังสือพิมพ์เนชั้นข่างไทยตีพิมพ์เผยแพร่ข่าว ครบรอบ 6ปีวันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ. และย้าย สนง. ม.นพ. =20,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141481ชุดเบิกขอเบิก คชจ.ในการจัดจ้างหนังสือพิมพ์ข่าวชายแดนจัดพิมพ์คำถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ12ส.ค.54 =1,000 พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141480ชุดเบิกขอเบิก คชจ.ในการจัดจ้างหนังสือพิมพ์ถิ่นพนมจัดพิมพ์คำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ12ส.ค.54 =1,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-141479ชุดเบิกขอเบิก คชจ.ในการจัดจ้างหนังสือพิมพ์นครสารจัดพิมพ์คำถวายพระพร 12ส.ค.=1,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-291478ศธ.0589.1(1)/1013ขออนุญาตให้ คกก.ส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่นเดินทางไปราชการ 21ก.ย.54นางศุภกาญจน์จิรา พ่อยันต์อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-291477ชุดเบิกขอเบิกเงินค่าอะคิลิคใสขนาด 7 นิ้วพร้อมกล่อง =3,120พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121476ชุดเบิก ขอเบิกเงินค่าอาหารว่าง รางวัลและเครื่องดืมประชุม(ก.บ. 8/54)กบม.(7/54)=4,800พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-311475ศธ.0589.1/ขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษา กรรมการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา19 ส.ค. 54 =500นายเดชา ศิริรัตน์อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-291474ชุดเบิก ขอเบิก งปม.54 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ หนานหนิง จีน จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจ = 93,970นายฉลาดแพง ดวงแก้วอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121473ชุดเบิก ขอเบิก งปม.54 ค่าโอที 120 ส.ค. 54= 20,500กองกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-121472ศธ.0589.1(2)/0426ส่งสรุปรายงานโครงการพัฒนาระบบราชการของ ม.นพ. ประจำปี งปม.พศ. 2553ศุภวารีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-081471ศธ.0589.1(2)/0427ขออนุมัติการจัดสรร เงินค่าบำรุงกิจกรรมค่าศูนย์การเรียนรู้ และค่าบำรุงห้องสมุดภาคเรียนที่ 1 /2554แพรวพรรณอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-081470ชุดเบิก 707/54ขอเบิก งปม.54 ค่าวัสดุ =60พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-251469ชุดเบิก 707/54ขอเบิก งปม.54 ค่าวัสดุ =2,460พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051468ชุดเบิก 706/54ขอเบิก งปม.54 ค่าโอที 67 มิ.ย. 54= 1,000ผช.นุชรัตน์ มังคละคีรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051467ชุดเบิก 706/54ขอเบิก งปม.54 ค่าถ่ายเอกสาร= 3,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-021466ชุดเบิก ขอเบิก งปม.54 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 67 /6/54 = 6,020รศ.ดร.ลำปาง แม้นมาตย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-021465ชุดเบิก ขอเบิกค่าตอบแทนค่าวิทยากร รศ.ดร. จำปาง แม่นมาตย์ =8,200อภิรดี อุณาพรหมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-031464ชุดเบิก 705/54ขอเบิกเงิน งปม. 54 ค่าอาหารและอาหารว่าง โครงการจัดการความรู้โดยใช้เครื่องมือ KM มาเติมเต็มงานประจำ7/6/54 =12,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051463ชุดเบิก 708/54ขอเบิก งปม.54 ค่าวัสดุ (เครื่องบันทึกเสียง +กระดาษถ่ายเอกสาร) = 12,100พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051462ชุดเบิก 719/54ขอเบิก งปม.54 ค่ากระดาษ เอ4 = 11,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-031461ชุดเบิก 684/54ขอเบิกเงิน งปม. 54 ค่าจัดจ้างอาหารว่าง การบรรยายพิเศษหัวข้อ จ.นพ.กับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = 1,650พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-031460ชุดเบิก 683/54ขอเบิกเงิน งปม. 54 ค่าจัดจ้างอาหารว่าง การบรรยายพิเศษหัวข้อ จ.นพ.กับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = 1,650พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051459ชุดเบิก 728/54ขอเบิก งปม.54 ค่าวัสดุ = 9,550พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051458ชุดเบิก 717/54ขอเบิก งปม.54 ค่าอัพเกรดจอมอนิเตอร์ = 8,500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051457ชุดเบิก 716/54ขอเบิก งปม.54 ค่าใช้สอย (Harddisk External +กระเป๋า)= 4,240พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051456ชุดเบิก 712/54ขอเบิก งปม.54 ค่าวัสดุ = 4,660พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051455ชุดเบิก 713/54ขอเบิก งปม.54 ค่าโทรศัพท์ panasonic = 750พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051454ชุดเบิก 711/54ขอเบิก งปม.54 ค่าวัสดุ = 2,570พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-251453ชุดเบิก 737/54ขอเบิก งปม. 54ค่ายาเวชภัณฑ์ =23,880พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-061452ชุดเบิก 738/54ขอเบิก งปม.54 ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม = 1,600พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-031451ชุดเบิก ขอเบิก งปม. 54 ค่าโอที เดือน 1 31 ส.ค.54 =1,300รุจิระดา กองส่งเสริมอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-011450ชุดเบิก 697/54ขอเบิก งปม. /54 ค่าจดหมายข่าว ม.นพ. =21,507พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-011449ชุดเบิก 697/54ขอเบิก งปม.54 ค่าอาหารประชุม กม.ก.ข.ม. 6/54(28/7/54)=4,800พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-011448ชุดเบิก 693/54ขอเบิกเงิน งปม. 54 ค่าจ้างจัดทำอาหารและรับรองประชุมคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 2/54 =6,650พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051447ชุดเบิก 714/54ขอเบิกเงิน งปม. 54 ค่าจ้างวัสดุ = 1,155พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051446ชุดเบิก 715/54ขอเบิกเงิน งปม. 54 ค่าจ้างจัดทำอาหารรับรองประชุมคณะกรรมการสภา ม.นพ. พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-021445ชุดเบิก 698/54ขอเบิก งปม. 54 ค่าโทรศัพท์มือถือ =4,715พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051444ศธ.0589.1(9)/050ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 หน่วยตรวจสอบภายในผอ.กนพ.อนุมัติ
2554-08-051443ชุดเบิก 732/54ขอเบิกงปม. 54 ค่าอาหารว่างโครงการเทศกาลภาพยนต์ GMS ครั้งที่ 1 และเสวนาวิชาการมองเพื่อนบ้านผ่านภาพยนต์ 17/1/2554 =2,500นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-101442ชุดเบิก 735/54ขอเบิก งปม. 54 ค่าอาหารว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ดีเด่น9/08/2554 =275 บาท นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-021441ชุดเบิก 736/54ขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารว่างในการเสวนาเรื่อง จ. นพ. กับ อนุภมิภาคลุ่มน้ำโขง3/8/54 =696.50นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-031440ศธ.0589.1(1)/771254ขอเบิกงปม. 54 ค่าอาหารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ม.นพ. 2 ส.ค. 54 =1,425นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-151439ชุดเบิก734/54ขอเบิก งปม. 54 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา 9/8/2554 =1,250นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091438ชุดเบิก 731/54ขอเบิกเงินรายได้/54ค่าสัมภาระเกินไปราชการประเทศจีนบริษัท ไทยแอร์เอเชีย =4050กองพัฒนานักศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-00-001437ชุดเบิกเรื่องขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าวัสดุ(ตู้เย็น) =10,500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-021436ชุดเบิก 696/54BHD =20,822พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051435ชุดเบิก 709/54ขอเบิกเงินรายได้ / 54 ค่าลงทะเบียนสัมมนา ASIAN WORLD summit SDNพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301433ชุดเบิก 694/54ขอเบิกเงินรายได้ / 54 ค่าลงทะเบียนสัมมนา ASIAN WORLD summit SDN BHD =10,200พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051432ชุดเบิก 702/54ขอเบิกเงินรายได้/54 ค่าที่พักอธิการบดีและรองอธิการบดี กค. 54= 10,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081431ศธ.0589.1(1)/281ขออนุญาตเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษานายเดชา ศิริรัตน์ = 500กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091430ศธ.0589.1/ว.125พิจารณาคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2554กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผอ.กองแผนอนุมัติ
2554-08-091429ศธ.0589.1/287ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091428ศธ.0589.1(1)/1000ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างงานสภากาแฟผู้บริหาร สนง. =650น.ส.วรัญญูพัชร บุญจำนงอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091427ศธ.0589.1/0156ขอเข้าตรวจสอบประจำปี /2554อธิการบดีผอ.ธวัชอนุมัติ
2554-07-041426ศธ.0589.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน =28,570นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-041425ชุดเบิก 594/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าผลิตแผ่น CD คู่มือนศ.พร้อมสกรีน = 14,980พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301424ชุดเบิก 676/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าจ้างทำอาหารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีกองพัฒนานักศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301423ชุดเบิก 665/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าวัสดุ =14,722พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301422ชุดเบิก 660/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าวัสดุ = 15,595พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081421ศธ.0589.1/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการน้ำดื่ม = 1,965 นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081420ศธ.0589.1/ขออนุญาตเบิกค่าบริการหนังสือพิมพ์งบประมาณ 54 = 2,495นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091419ชุดเบิกขอเบิกจ่ายงบประมาณ 54 ค่าโอที 519 ส.ค. 54 =1,000ชุติพร โพธิ์สว่างอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091418ศธ.0589.1(1)/0999ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 54 =1,500,000 เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ คณะศิลปศาสตร์ฯนายวีระยุทธ ต้นสวรรค์อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091417ศธ.0589.1(1)/0998ขออนุญาตเบิกค่าอาหารเพิ่ม =1,200ปฏิวัติ ประทุมมังอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-091416ศธ.0589.1(8)/169ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรประสานงานและจัดพิมพ์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ระดับอุดมศึกษาผช.นุชรัตน์ มังคละคีรีคณบดี/ผอ.อนุมัติ
2554-08-051415ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กทม. 29 ส.ค1ก.ย. 54 =9,612น.ส.ชลธิชา ศรีลาอ่อนอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051414ศธ.0589.1/ขอเบิกงบประมาณ 54 โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051413ชุดเบิก 703/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าแก๊ส =300พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051412ชุดเบิก 704/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าน้ำมัน =1,323.50พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301411ชุดเบิก 682/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าจ้างเข้าเล่มแบบกระดูกงู =780 (ระเบียบการประชุม)พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051410ชุดเบิก ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ =1,400พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-101409ชุดเบิก 671/54ขอเบิกงบประมาณ 54ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการแก่สังคม =5,250พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301408ชุดเบิก 679/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าจ้างทำอาหารว่างโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม = 1,225พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301407ชุดเบิก 662/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าวัสดุสนง.อาคารสถานที่ =1,398พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-201406ชุดเบิก 650/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าแผ่นพับประชุมสัมมนา ม.นพ. = 36,380พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-151405ชุดเบิก 646/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าอาหารกลางวันและประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา =1,780พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301403ชุดเบิก 691/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารอาหารการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ม.นพ. = 1,650พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301402ชุดเบิก 690/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2553=3,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301401ชุดเบิก 681/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าหนังสือคู่มือประกันคุณภาพ (สกอ.) ค่าขนส่ง= 2,800พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301400ชุดเบิก 686/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารอาหารว่างต้อนรับคณะ ผู้บริหาร = 8,000 พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301399ชุดเบิก 666/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าตรายาง =1,800พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301398ชุดเบิก 678/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าของที่ระลึกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร = 500พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301397ชุดเบิก 673/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าใช้สอยจ้างทำอาหารรับรอง = 7,340พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301396ชุดเบิก 674/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าใช้สอย(DVD)=630 โครงการประชุมเสวนาวิชาการ พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-301395ชุดเบิก 677/54ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าใช้สอย(อาหาร) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์4 ปีเสนอสภา ม. = 3,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081394ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการโทรศัพท์ =1,000นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081393ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการโทรศัพท์ =857.07นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-081392ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าเช่าสัญญานเคเบิ้ลทีวี =2,155.15นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051397ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการโทรศัพท์ =104.86นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051390ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าเช่าสัญญานเคเบิ้ลทีวี =1,000นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051389ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไฟฟ้า = 2,287.92นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051388ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไฟฟ้า = 5,498.28นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051387ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไฟฟ้า = 1,414.46นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-051386ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไฟฟ้า = 56,573.34นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-031385ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไฟฟ้า = 1,885.73นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-021384ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไปรษณีย์ = 33,201นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291383ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าบริการไปรษณีย์ = 150นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291382ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =34.52นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-011381ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =9,102.81นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-011380ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =199.02นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-011379ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =3,795.36นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-251378ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =442.10นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-251377ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =319.39นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231376ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =1,253.64นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231375ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =1,818.73นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231374ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =780.03นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231373ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าเช่าสัญญานเคเบิ้ลทีวี =2,155.15นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231372ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =11,364.89นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-251371ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =214นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231370ศธ.0586.1(1)/ขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าโทรศัพท์ =217.21นายนิรันดร์ บุญระมีอธิการบดีอนุมัติ
2554-00-001369ชุดเบิกขอเบิกงบประมาณ 54 ค่าเสื้อสามารถร้านรุ่งตะวัน = 40,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-231368ศธ.0589.1(1)ขออนุญาตเบิกค่าบริการไฟฟ้า(เงินรายได้ 54 )ปจด. ก.ค. 54 =1,638.95พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291367ชุดเบิก 688/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าสมัครและค่าประกันทีม =1,500โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อำเภอคัพ ครั้งที่ 7/54พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291366ชุดเบิก 687/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าใช้สอย = 5,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291365ชุดเบิก 689/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่ายาเวชภัณฑ์ = 1,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291364ชุดเบิก 685/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าชุดแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ = 12,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-291363ชุดเบิก 669/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ =740พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-301362ชุดเบิก 649/54ขอเบิกรายได้ 54 ค่าใช้สอย (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) ไปประชุมคณะกรรมการวิจัย = 1,275พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-301361ชุดเบิก 647/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าที่พัก รศ.เทอดศักดิ์ ปจด. มิ.ย. 54 =5,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-201360ชุดเบิก 648/54ขอเบิกเงินรายได้ 54 ค่าที่พักอธิการบดี ปจด. มิ.ย. 54 = 10,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-07-121359ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สกอ. ชี้แจงดำเนินการประเมินติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณของผู้รับทุนโครงการ ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา = 14,661.40 บาทนายวีระศักดิ์ จุลนาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-301358ชุดเบิกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กทม. นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2554 = 30,808นายวีระศักดิ์ จุลนาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-301357ชุดเบิกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคคลากรของหน่วยงานฯ =7,332ปฏิวัติ ประทุมมังอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-301356ชุดเบิกขอเบิกงบประมาณ 54 ค่า โอที 1631 ส.ค. =5,200ศุภวารี วงศ์ปทุมอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-271355ศธ.0589.1(1)/205542ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสนง.ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-291354ศธ.0589.1(1)/20554ขอเชิญร่วมกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Onlineสนง.ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-301353ศธ.0589.1(1)/0981ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ม.สะหวันนะเขต ลาว (45 ก.ย. 54)=56,000ผศ.พิพัฒพงศ์ เข็มปัญญาอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-271352ชุดเบิกขอเบิกค่าวัสดุจาก หจก.แพรวพราวเฟอร์นิเจอร์ = 2,900พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-271351ศธ.0589.1/0078การขออนุญาตเดินทางไปราชการ กทม. งานสัมนา ยกระดับนวัตกรรมงานวิจัยด้วยกระบวนการให้ทุน 2554/09/08นายวีระศักดิ์ จุลนาลัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-241350ศธ.0589.1/ว.0562การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ม.นพ. ประจำปี พ.ศ.2554อธิการบดีผอ.อนุมัติ
2554-06-231349ศธ.0589.1/ว.0561การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการอธิการบดีผอ.อนุมัติ
2554-06-201348ศธ.0589.1/ว.0560การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจำครั้งที่ 7 (1 ต.ค. 2554)อธิการบดีผอ.อนุมัติ
2554-06-171347ศธ.0589.1(2)/372ขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการมอบเสื้อสามารถแก่บุคคลากรและนักศึกษาปี 54กองพัฒนานักศึกษา(นายกฤติเดช รัตนโยธิน)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-171346ชุดเบิกขอเบิก งปม. 54 ค่าคุรุภัณฑ์ 14 รายการ บ.เดอะรีลเดอร์ไฮเทค=767,620พัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-171345ศธ.0589.1/10552ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ม.นพ.ผอ.ธวัช เอี่ยมสมรองสำรวจ อินแบนอนุมัติ
2554-06-131344ศธ.0589.1/พิเศษขอเบิกเงินบัญชีโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนางจิตติยา สุระนรากุลอธิการบดีอนุมัติ
2554-06-101343ศธ.0855.1(3)/356ขออนุมัติโครงการมอบเสื้อสามารถแก่บุคลากรและนักศึกษาปี 54 เบิกเงินรายได้ ปี /2554 = 40,000กพน.(นายกฤติเดช รัตนโยธิน)อธิการบดีอนุมัติ
2554-06-061342ศธ.0889.1/ว.0557ขอเชิญประชุมกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 6 ก.ย. 54อธิการบดีผจก. อำนวยการ/และเลขานุการอนุมัติ
2554-06-031341ศธ.0589.1/ว.0550การต่อสัญญาจ้างพนักงานตามสัญญาอธิการบดีผอ.อนุมัติ
2554-06-03ศธ.0589.1(1)/08871340ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสัญญาจ้างทำ การบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการศึกษา กับ บ.วิชั่นเน็ต งวดที่ 3 = 36,112.50นายวีระยุทธ ต้นสวรรค์อธิการบดีอนุมัติ
2554-08-24ศธ.0587.1(2)/03991339ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา ม.นพ.น.ส.สุมาลี = 20,000 ขออนุญาตถอนเงินกองทุนพัฒนา ม.นพ. ผอ.ธวัชอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-24ชุดเบิก1338ชบ.งปม. 54 ค่า โอที 2131 ก.ค. 54 =11,200กองกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-08-24ชุดเบิก1337ขอเบิกค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างประชุมสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปี 55=1,000พัสดุอธิการบดีอนุมัติ