เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศกองกลาง หน่วยงานสารบรรณ

แบบฟอร์ม สกก.2 บันทึกการรับหนังสือ (ภายนอก)
วัน เดือน ปีที่เลขทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานถึงหน่วยงานสถานะ
2554-12-294335 ศธ 0501(1)/ว1387 ตอบรับเงินและขอขอบคุณ สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-304334 ศธ 0503(4)/ว1545 ติดตามการประชุมและจัดเตรียมผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลรายนามผู้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-284333 สอ0240/2554 ขอเบิกเงินในส่วนของโครงการฝึกอบรม 504,000 บาท สถาบันฝึกอบรมเอชอาร์เอ็ม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-304332 นพ0016.2/ว17801 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-29 4331 119/2554กำหนดการส่งของ บ.โอเว่นแมชชั่นเนอรี่ จก. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164330 ศธ 0544/3955 ขอมอบหนังสือ PREHISTORIC KHORAT โลกดึกดำบรรพ์โคราช มรภ.นครราชสีมา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194329 นร1008.4/555 แนวทางดำเนินการตามมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.25522556) สนง.กพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-09 4328 ศธ 0514.1.33.3/ว1644ขอมอบสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-224327 ศธ 0307/ว73311 ขอมอบหนังสือชุดรายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษา สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-224326 วช0604/1232 มอบหนังสือ เขึยนกวีนิพนธ์ไร้สัมผัสเรื่องวิมูตติคีตา : อานุภาพแห่งอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-204325 สคช.05.ว870/2554 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 8 สถาบันคลังสมองของชาติ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-14 4324 ศธ 0521.2.1003/ว121ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม ม.สงขลานครินทร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-224323 นพ0003/ว1200 ขอส่งสำเนาหนังสือ สนง.คลัง จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-274322 นพ0027.004/11026 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในการจัดฟันแฟชั่น สนง.สาธารณสุข จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-274321 นพ51001/2452 ขอเชิญส่งกิจกรรมเข้าร่วมในงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2555 อบจ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154320 -ขอส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 หจก.พักตราพร อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-304319 ศธ 0575/ว1530 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานหน้าจอเว็บไซต์ ก่อนเข้าสู่หน้าจอปกติในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194318 ศธ 0508/ว244 มาตรการพิเศษเพื่อการปกป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-28 4317 ศธ 0508/ว1526การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-16 4316 กค(กวพ)0421.3/ว449ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ 2555 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรมบัญชีกลาง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144315 ศธ 0507(2)/ว1460 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เอก ณ ประเทศฝรั่งเศส สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-264314ศธ 0561/ว01124 ขอส่งบทความวิชการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สุราษฏร์ธานี อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-234313 นพ0016.3/16866 ขอเชิญชวนสั่งจองแผนที่ทางหลวงชุดกล่องของขวัญปีใหม่ สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-23 4312 นพ0017.1/ว16855ขอเชิญร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน มกราคม 2555 ที่ทำการปกครองจ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-274311 นพ0016.3/16922 วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-284310 6046/ว1339 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร สนง.คปภ.จ.สกลนคร อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-264308 ศธ 0561/ว01123 ขอส่งวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2554 ม.สุราษฎร์ธานี อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-13 4307 ศธ 0503(2)/ว1453ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 25552559 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-07 4306 ม.ญ.2543/2554ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ม.หาดใหญ่ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-23 4305 ศธ 0501(3)/16499การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164304 36/8435/2554 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "การสัมมนาเผยแพร่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต "สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการตรวจสอบอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-284303 - ขอนำส่งเอกสารการจ่ายเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นายเทพ โพนทัน) บ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-234302 คค0502.6/ว490 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ท่าอากาศยานนครพนม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194301 ศธ 0559/ว039 ประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนใต้" มรภ.ยะลา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144300 ศธ 0589/ว3713 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสาร ม.นราธิวาสราชนครินทร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-234299 นพ0016.1/16816 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (LED Full Color) สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-204298 ศธ 0513.40101/ว1885 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-224297 นพ0117/5548 ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2554 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144296 ศธ 0421.ว4739 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชการแบบโปสเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-20 4295 ศธ 0420.2/39626การปรับปรุงใบนำฝากเงิน 6,499 บาท กรมบัญชีกลาง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094294 ศธ 0506(2)/ว1448 แจ้งว่ามหาวิทยาลัยนครพนม ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คั้งที่ 16 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-09 4293 ศธ 0506(2)/ว1439การส่งเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-08 4292 ศธ 0503(2)/ว1432แจ้งเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-084291 ศธ 0503(2)/ว1431 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164290 ศธ 0503(6)/ว1475 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ.2554 ไปพลางก่อน สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144289 ศธ 0507(5)/ว1459 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้แก่ต่างประเทศ(OOA) ช่วงเดือน ม.ค.ธ.ค. 54 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-174288 ทส0804.2/ว904 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครการ/กิจกรรม เพื่อสังคม (Cooperate Social Responsibility) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134287 สช10213/2554 การแจ้งหักเงินเดือน ธอส. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-214286 สภ1.สช.(ภายนอก)208/2554 แจ้งหักเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการ นางสุชาดา ปราบมีชัย ธอส. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-22 4285 ศธ 0538/ว3115ส่งข่าวสาร ศรีพิบูลฯ เรื่องการปรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-234284 นพ0025/17152 ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 25542555 ประกันสังคม จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-13 4283 บสส.บสพ.93/2554แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ธ.ทหารไทย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-224282ศธ 520720/1356 ค่าตอบแทนการจัดเก็บเงินชำระหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ช.พ.ส. เดือนพฤษภาคมมิถุนายน 2554 สกสค.นครพนม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-19 4281 พพย/2554ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร้านพอเพียง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134280 พว0011(สสท)/8540 ส่งเงินพระราชทาน สำนักพระราชวัง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194279 LPFM47-2552/19122011-5 ขอรับคืนหลักประกันสัญญาตามสัญญา เลขที่ 47/2552 หจก.อัลฟามัลติมีเดีย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-224278 ศธ 0586.05/ว3194 ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบ vnet ปีการศึกษา 2554 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154277 ศธ 0509.6(2)/ว1471 ขอร้องเรียนขอความเป็นธรรมชาวชุมชนบัณฑิตโฮม สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-14 4276 ศธ 0509(5)/ว1467ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระบบทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144275 ศธ 0509(5)/ว1465 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-204274 ศธ 0518.01/ว107 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไย(ทปอ.) ม.รามคำแหง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-14 4273 ศธ 0530.25/ว2425 ส่งจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ม.สารคาม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164272 สพท.142/2554 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154271 ศธ 6393(12)/1923 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ หัวข้อ "บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน ม.เชียงใหม่ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-064270 สบธ./คบศ.091/2554 ขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการ บ.ซีพียอลล์ จก. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-23 4269 ศธ 0501(1)/ว3508ส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154268ศธ 0559/ว4552 ขอมอบวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรภ.ยะลา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-214267 - ขออนุญาตออกบูร ปชส. โครงการฝึกงานในต่างประเทศ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-214266 นพ0003/ว1196 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีของส่วนราชการ สนง.คลัง จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-09 4265 ศธ 64/4465ขอขอบคุณ ม.ทักษิณ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-08 4264 กค(กวพ)0421.3/ว430แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154263 ศธ 04136.0160/ว049 ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-214262นพ0016.3/ว16756 ลดธงลงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา 3 วัน 2123 ธ.ค. 2554 สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-15 4261 ศธ 0509.6(3.13/ว1470หนังสือร้องเรียนของนายชานนท์ แกว่นกสิกรรม เรื่องการจัดวางหลักสูตร สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094260 002/2011 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-084259 กค(กวพ)0421.3/ว429 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรามาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช้ กรมบัญชีกลาง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164258 ศธ 0513.40101/ว1878 เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074257 นร1004.1/4122 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555 สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-13 4256 ศธ 0509.6(3.12/ว1450ร่างพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-02 4255 ศตช01ว.808/2554ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans For Change: DEC) รุ่นที่ 1 สถาบันคลังสมองของชาติ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194254 ศย.304.007/2957 ขอความอนุเคราะหปิดประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164253 ทปอ.54/ว583 การมอบทุนการศึกษา ทปอ./สอท.สร้างสรรค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ ทปอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-02 4252 ศธ 0507(1)/ว1415ส่งวารสาร Thai Higher Education Review สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-21 4251ศธ 0503(4)/ว300 ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 วุฒิสภา สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-084250 0565/ว6728 ขอมอบหนังสือเป็นที่ระลึก มรภ.พระนคร อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194249 ศธ 04252.001/ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-214248 นพ0016.3/16674 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำปี เดือนธันวาคม 2554 สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134247 ศธ 0519.38/1515 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-06 4246 ศธ 0568.23/001ขอเผยแพร่วารสารรวิชาการและเชิญชวนส่งบทความวิจัย/วิชการลงตีพิมพ์ มรภ.กาฬสินธุ์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144245 ศธ 0512.61/253 ขอมอบหนังสือ "สติปัฏฐาน 4 ฉบับ วิเคราะห์สังเคราะห์ 4 เล่ม ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194244 ศธ 0307/ว73311 ขอตอบหนังสือรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในช่วง พ.ศ.25522554 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194243 นพ0016.3/16551 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ปชส. โครงการเทิดไว้เหนือเกล้าฯ ลูกรวมใจถวายพ่อ สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-234242 นพ0016.3/16550 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2555 สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134241 ศธ 0510/ว1461 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.25552558) ของสกอ. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับในภาพรวม สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-094240 - กำแพงป้องกันน้ำท่วม Flood Dike, Wall & Channel. บ.โคสทอลแลนด์สเคป อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-09 4239 ศธ 0517/6822ขอส่งหนังสือ Annual Report 2011 และ Research at MU 2011 ม.มหิดล อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074238 3953/2554 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 สภาผู้แทนราษฏร อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194237 - ส่งมอบงานก่อสร้างอาคารเรียนร่วมจำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน หจก.จันทร์เจริญวัสดุก่อสร้าง 1997 อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-224236 - มอบหนังสือและเอกสารให้แก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษา นายนณัฐฐ์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-20 4235 นพ0016.2/ว16644การเยี่ยมชมศูนย์มิตรภาพนครพนมฮานอย สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-19 4234 กก5103.3.04/ว16588การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจจังหวัดนครพนม ประจำปี 2554 ศูนย์ กกท. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-234233 วช 0007/ว9022 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-084232 ศธ 0509(5)/ว1534 แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094231 ศธ 0509(5)/15871 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.ม.1) สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-08 4230 ศธ 0509(5)/ว1533การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074229 ศธ 0507(3)/ว1425 ขอเชิญส่งโครงการแนวปฏิบัติที่ดีเด่น (Best Practice) ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวดประจำปี 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074228 ศธ 0507(2)/ว1423 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนการศึกษาจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ฯ ประเทศญี่ปุ่น สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-224227 สม0001/ว1985 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 คณะกรรมการสิทธิมนุษญชนแห่งชาติ สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074226 ศธ 0307/ว73311 ขอมอบหนังสือรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074225 ศธ 0521.1.11/ว989 ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ ปชส. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ม.สงขลานครินทร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-074224 ศธ 0823/ว1425 ขอส่งวารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094223 กค0423.3/ว431 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144222 - ขอวางบิลค่าโฆษณา 20,000 บาท มติชน อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154221ศธ 0514.23.2/ว1113 เลื่อนปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555 ม.ขอนแก่น อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134220 ศธ 0546.07/ว113 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย มรภ.สุรินทร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-09 4219 ศธ 0501(1)/ว1443 การติดตามผลการคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ของปีการศึกษา 25502552 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144218 ศธ 0514.5/902 ตอบรับเป็นกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ม.ขอนแก่น อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-16 4217 ศธ 0513.40103/ว1889ขอเชิญประชุม ม.เกษตรศาสตร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154216 สปร.ว944/2554 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ "รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสมัชชาปฏิรูป สปร. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164215 นร0901.14/ว672 ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด สนง.คณะกรรมการกฤษฏีกา อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094214 ศธ 0201.4/4321 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144213 นร1205.1/1957 ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมปี 2554 สนง.ก.พ.ร. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094212 วช0017/ว9304 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องแนวโน้มความต้องการใช้สัตว์และการผลิตและบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในช่วง พ.ศ.25552559 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-194211ศธ 0507(2)/ว1489 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ป.ตรี เอก โท ทุนบรูไนดารุสลาม สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094210 กค(กวพ)0421.3/ว435 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164209 ศธ 0505(3)/ว1481 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพอาหาร สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-16 4208 ศธ 0503(4)/ว1480แจ้งยืนยันการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144207 นพ0016.3/16181 ขอเชิญชวนร่วมลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134206 ศธ 520720/1298 แจ้งรายการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.ช.พ.ส. งวดที่ 12/2554 สกสค.นครพนม อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094205 ศธ 0586.03/(พนศ.)/6768 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมันสู่ราชมงคลขอนแก่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาณ วิทยาเขตขอนแก่น อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-014204 36/2554 การขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการทุนการศึกษา บ.กรุงไทยการไฟฟ้า จก. โครงการทุนการศึกษา บ.กรุงไทยการไฟฟ้า จก. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-084203 ศธ 0577/15796 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Analytic Hierarchy Process(AHP) and Multicriteria Decision Making สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-014202 สพ01045/ว54 ขอความอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2554 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134201 วช0007/9469 เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo 2012:Road Show และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยในกิจกรรม Research Market สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-22 4200 สธ0817.103/ว2061ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน โรงพยาบาลจิตเวช อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-154199 นพ0016.3/16249 ดาวน์โหลดเพลงตามรอยเท้าพ่อ ได้ที่ www.Cozwaybay.com สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-11-244198 ศธ0503(4)/1476 เลื่อนประชุมชี้แจงงบประมาณของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 79 แห่ง สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-144197 สว(กมธ1)0009/7992 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.25551 วุฒิสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัณฑิต งปม.รายจ่าย อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-164196 กค0907/ว269 ยืนยันทบทวนความเหมาะสมคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ สน.บริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-064195 ศพบ 1459/ว551 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-134194 นพ 0017.2/ว16160 โครงการ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด ปกครองจังหวัด (ศตศ.จ.นพ.) อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-14 4193 ศธ 0507(2/ว1462การประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน สน.ยุทธศาสตร์ สกอ. อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-13 4192 นพ0016.2/ว16252ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้แทน สนง.จ.นพ. อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-13 4191 ศธ 04060.235/384แจ้งรายการหักเงินสงเคราะห์ พ.ส.น. เดือนธันวาคม 2554 สมาคม พสน. อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-104190 ศธ 0526.06/ว345ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555สำนักวิจัยสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-104189ศธ 0526.06/ว344ขอส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555สำนักวิจัยสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อธิการบดีอนุมัติ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
2554-12-094188ศธ 0501(3)258870ัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ หจก เอ็น พี วรวัฒน์ ก่อสร้างเป็นผู้ทิ้งงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)อธิการอนุมัติ
2554-12-094187วช 0005/9309ส่งคู่ฉบับบันทึกต่อท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ภค./255391สนง วิจัยแห่งชาติอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-094186กค 5111/ว4037การส่งคืนเงินกู้ยืมที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละภาค กศกยศอธิการอนุมัติ
2554-12-093860นพ.0003/01111การรายงานผลการเบิกจ่ายและจัดทำประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2554สนง.คลัง จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-013859-ขอเชิญร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนพรรษานสพ. นครสารอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073858ศธ.0529/416แจ้งการนำส่งเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.นพ.ม.อุบลราชธานีอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-043857ปธ.0514.139/ว2638ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทางการศึกษาทั่วไปม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-083856นพ.0013.2/24739ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2556สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073855-งานสัมมนาไอบีเอ็ม 8 เอปสัน(เทคโนโลยีแม่ข่าย SERVER&PROJECTER)หจก.บุญล้อมเทคนิคอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073854นร.1201/1944แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553สนง.ก.พ.ร.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-083853มท.0224(สน)/ว 239เร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมราชการสนง.บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ตอนบนอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073852กค.0907/ว 173มติคณะรัฐมนตรีเรืองการบริหารโครงการ กนพ.(1) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552สนง.บริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-083851นพ.5100/2149ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติสนง. อบจ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-093850มนส. 86/2554ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ จ.นครพนมมูลนิโยบายสุขภาวะอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073849ศธ.04060/67การจัดงานสนง.ลูกเสือ จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073848ศธ.04060.235/338แจ้งรายการหักเงินสงเคราะห์ พ.ส.ง. 12,000สมาคม พสน. โรงเรียนสุนทรวิจิตรอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-043847ศธ.0514.10/23375ขอมอบเอกสารวารสารวิจัย ม.ขก. 1 เล่มบัณฑิตวิทยาลัย มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-023846เลขที่ VN 54/0206ขอรับคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 534239283 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553บ.วิชั่นเน็ต จก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-263845อษพ.573/2554แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนว.เทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-013844นพ.0117/ว4963การเผยแพร่ ปชส. พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073843นพ.0003/ว1106ตรวจสอบรายงานการส่งเงินและหรือรายงานขอจ่ายคงค้างสนง.คลัง จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-113842ศธ.0526.06/ว325ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-113841ศธ.0526.06/ว327ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2555สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-213840ศธ.0503(6)/ว1275รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2554 และรายงานการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2554 ไปพลางก่อนสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073839มท.0224(สน)ว238ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่งจังหวัดและคำของบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดฯสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคะวันออกเฉียงเหนือนครพนม 2 สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-093838-เชิญร่วมลงนามถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ภูมิพลอดุลยเดชข่าวชายแดนอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-093837ศธ.04060/ว4020เชิญประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดสพท.เขต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-033836กค.0618.6/บ.4/2135ขออนุญาตตั้งป้าย ปชส.ในเขตทางหลวงแขวงการทางมุกดาหารอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-273835สท.0102/2554เสนองานบริหารการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยบ.โตโยต้าสุโขทัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-013834ศธ.0544/3484ขอมอบหนังสือทำเนียบผู้บริหารอาจารย์ ข้าราชการและบุคคลากร มรภ.ราชสีมาประจำปี 2554มรภ.นครราชสสีมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-043833ศธ.0542.06/ว154ขอเชิญเข้าร่วมประกวดมัลติมิเดียสไลด์งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-203832มจทอ.178/ วช.(2)001/2554ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาม.การจัดการเทคโนโลยีอัสเทิร์นอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-263831มศ.0005/2467ขอเลื่อนการประชุมวิชาการระดับชาติ2554 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีสมศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-253830นร.0212(สททอบ)ว290ขอเชิญร่วมรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธค. 2554สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073829นพ.0016.3/14711ขอความร่วมมือประดับไฟฟ้าแสงสว่างและประดับธงอาคารสถานที่ราชการสนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073828-แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมจำนวน 4 ชั้น 20ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2หจก.จันทร์เจริญวัสดุก่อสร้าง 1997อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-043827นพ.0016.2/ว14468การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นความร่วมมือคณะผู้บริหารระดับสูง 3ประเทศ 8จังหวัด และขอเชิญประชุมสนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-073826นพ.0016.3/14654ขออนุญาตเข้าปรับปรุงอาคารเรือนรับรองที่ประทับ (ผู้สำเร็จการศึกษา)สนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-023825ม.ภ.น.1329/2554ขอขอบคุณที่ส่งจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิการบดีอนุมัติ
2554-12-043824นพ.51001/2092ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแสดงดนตรีพื้นเมืองฉลองเปิดสะพานมิตรภาพ (นครพนม คำม่วน)สนง.อบจ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-023823นพ.0003/ว1092ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จ.นครพนมสนง. คลัง จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
0000-00-003822ศธ.0514.1.3.2/13244ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานการศึกษา นส.มณีรัตน์ วงศ์เครือศรม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
0000-00-003821นพ.51001/2065ปชส. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดนครพนมสู่โลก เปิดโลกสู่นครพนม ฉลองสะพานมิตรภาพ ไทย ลาว แห่งที่ 3สนง.อบจ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-043820สภ.1.สช.(ภายนอก)190/2554แจ้งหักเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการ นายนิรันดร์ บุญระมีธอส.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-043819สก.1.สช (ภายนอก)182/2554แจ้งหักเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการ นายนาวี อุดรธอส.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-143818ศธ.0512.6(2749)/411ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การรับสมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปี 2555คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-263817ศธ.0508/ว1288การรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการอุดมศึกษาเฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-12-013816ศธ.0504.05/ว1075เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (SAR)วิทยลัยชุมชนมุกดาหารอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-013815มท.55220-28/3069ส่งใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี(วก.ธาตุพนม)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-023814ฝร.0514.4.2/2169ขอเบิกค่าบริการวิชาชีพการออกแบบงวดที่ 24โครงการวิจัยเพื่อศึกษาออกแบบอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,912,500คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-023813ศธ.0514.4.2/2168ขอเบิกค่าบริการวิชาชีพการออกแบบงวดที่ 24โครงการวิจัยเพื่อศึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 2,983,500คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-253812ศธ.0549/2518ส่งเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.นพ.ประจำปี 2554มรภ.เทพสตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-073811นพ.0016.3/ว14683การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 3สนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-033810-ขอขยายการส่งมอบครุภัณฑ์บ.เดอะ ลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัดอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-043809ศธ.0501(1)/ว369สำรวจข้อมูลและบุคคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุเสียชีวิตจากอุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-043808-ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศรีสงคราม)หจก. บัญชา ศรีสงครามก่อสร้างอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-033807พิเศษ/2554ขอความอนุเคราะห์สมัครเป็นอาจารย์สอนพิเศษจ่าเอกนพดล ไชยสุระอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-123806ศธ.0514.2.1/ว4397ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 4คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-263805ศธ.0514.10/ว3244ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13บัณฑิตวิทยาลัย มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-263804ทส.0607/ว971ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติน้ำ 19 พื้นที่กรมทรัพยากรน้ำอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-043803ศธ.0508/142230แจ้งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-183802นพ.52004/ว2475ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554สนง.เทศบาลเมืองนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-303801นพ.0037.3/ว700ซักซ้อมโครงการเมืองปันสุข (Happy Town) จ.นครพนมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013800ศธ.0514.1.7.7/ว3992ขอส่งเกียรติบัตรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาม.กข.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023799ศธ. 0817.103/ว1829ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ประกาศการรับสมัครงานโรงพยาบาลจิตรเวชนครพนมราชนครินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-253798ศค.0907/ว165การรายงานผลการเบิกจ่ายและจัดทำประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555กระทรวงการคลังอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023797นพ.038(จ)/551ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ธ.กส.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013796นพ.0012/ว0038ขอความอนุเคราะห์ยืมใช้รถตู้โดยสารปรับอากาศสนง.ขนส่ง จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023795นพ.0016.2/14362ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดสะพาน (นครพนม คำม่วน)สนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-033794-ขอการสนับสนุนด้านบุคคลากร น.ส.อัญณ์ชกาญณ์ โสดาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023793ศธ.0030.33(232)รร./68ขอรับการสนับสนุนตชด.บ้านหนองคู่อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-243792ศธ.0530.1(7)/965นิสิตขอโอนย้ายสถานศึกษาม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-193791ศธ. 6392(7)/ว1593ขอมอบ Chiang Mai Universty International Newsletterม.เชียงใหม่อธิการบดีอนุมัติ
0000-00-003790ทีโอที บมภ.2. (นพ)/625ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ขยะจากอิเล็กทรอนิคส์ ตามโครงการ TOT Young club ประจำปี 2554TOTอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023789ศธ.0501(1)/ว364ส่งสำเนาหนังสือเพื่อโปรดทราบ 3 เรื่อง ดาวน์โหลด www.mua.go.thสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023788ศธ. 04252.002/875ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ม.นพ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคมอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013787มท.5305.30/น(บป) 14035ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าประจำเดือน พย.2554 =5,498.28การไฟฟ้า จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-203786ศธ. 0508/3441การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-213785ศธ. 0514.1.33/ว12893ขอเรียนเชิญเข้าประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ ชุมชนท้องถิ่นฐานการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนม.ข.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023784สรมณ.0907/2554ขอเรียนเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสยามรัฐอธิการบดีอนุมัติ
0000-00-003783นพ.0016.3/14130ส่งมติประชุมคณะรัฐมนตรีให้ดาวน์โหลด www.gad.moi.go.thสนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-023782นพ. 0016.3/34384ขอความอนุเคราะห์ยืมเก้าอี้บุนวมเพื่อใช้ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม คำม่วน)สนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
0000-00-003781นพ.0090/14208ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญ อาคารที่ทำการด่าน สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม คำม่วน)สนง.พระพุทธศาสนา นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-273775นพ.0016.3/14057การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา ในช่วงวิกฤติอุทกภัยสนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-253774บส.0301/วขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554ม.สยามอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-253773วท5401/ว6214ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์นาโนเทคโนโลยี แห่งชาติสวทช.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-123772พว.0011(สสท.)/7201การรายงานประจำภาคเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สำนักพระราชวังอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-283771ศธ. 0514.1.20/13162ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ 1ช่วย 9ม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-253770นพ. 0016.3/14002ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2554สนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-253769กส.897/104/2554ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัด นครพนม โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนมการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013768-ส่งมอบรถยนต์ขับเคลื่อน 2ล้อบ.โตโยต้ามุกดาหารอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-133767นพ.76201/ว650ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณี ลอยกระทงประจำปี 2554อบต. พนอมอธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013766-ขอทบทวนคุณลักษณะครุภัณฑ์บ.โปรเวนเดอร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-313765ลต(นพ)0701/ว2213ขอส่งหนังสือ 13ปี กกต.ทำการสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมาคม ฉันทนากกต.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013764-ขอความเป็นธรรมนางพูลทรัพย์อธิการบดีอนุมัติ
2544-11-013763สพน.8/2554ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบการศึกษาพระสงฆ์ จังหวัดนครพนมสนง.พระพุทธศาสนาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173672ศธ. 04252.001/ว725ขอความอนุเคราะห์ผู้ตัดสินกีฬา นายกฤติเดช รัตนโยธินรร. ปิยะอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203761ศธ. 0521.2/51084ขอขอบคุณ ได้รับจดหมายข่าว ม.นพ.จำนวน 2เล่มสนง.อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-023760ww0003/ว1071ขอส่งสำเนาหนังสือสนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-273759ศธ.0514.1.3.2/12987ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-013758ศธ.0514.1.33/ว1434ขอเรียนเชิญการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง และแผนงานในการวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพรของภาคตะวันออก เฉียงเหนือสำนักบริหารการวิจัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-013757กค.(กวพ)0421.3/ว378แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-033756นร.1200/ว8การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กนผ.(1)ของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555สนง.ก.พ.ร.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-023755มท.0224(สน)/ว225การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2550ศาลากลาง จ.สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203754นพ.0117/ว4807ขอเชิญประชุมประจำเดือนอ.เมือง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-11-013573ยธ.0208.4/6220ขอส่งหนังสือรายงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ปีงบ 2553สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิการบดีอนุมัติ
2554-11-013752ทส.0205.3(9)/ว688ขอส่งวารสารลุ่มน้ำโขงสนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213751ศธ.0589(ฝปม)/3669ขอส่งเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จ.นพ. ประจำปี 2554 จำนวน 1,943 บาทม.เทคโนโลยีราชทฃมงคลอีสาน จ.นครราชสีมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-263750ศธ.0514.3.1/ว1432ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 13 2324 ม.ค. 55คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173749วช.0017/ว8804ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแผนพัฒนางานเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงบประมาณ ปี 2556วช.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253748วช.0006/ว8952แจ้งขยายระยะเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ)ประจำปีงบ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีวช.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-263747ศธ.0514.1.3.1/3074ขอยืมตัวข้าราชการ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงค์มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183746ศธ.0509(2)/ว1263การแจ้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203745ศธ.0508/ว222ขอความร่วมมือในการรายงานและการให้ความช่วยเหลือของสถาบัน อุดมศึกษาต่อเหตุการณ์อุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183744บก.54901/721ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเทศบาลตำบลศรีสำราญ จ.บึงกาฬ อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-263743ศธ.0514.1.12/13085ขอแจ้งการโอนเงินงวดที่ 1 โครงการพัฒนาวิทยาการมนุษย์เชิง บูรณาการระยะที่ 2 275,000มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213742ศธ.0527/ว13155ขอมอบวารสารงานวิจัยฯม.นเรศวรอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253741ศธ.0504.5/10.72การรับรองการสำเร็จการศึกษาว.ชุมชนมุกดาหารอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133740ทส.0607/ว929ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทรวงสิ่งแวด ล้อมระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิฤกต 19 พื้นที่กรมทรัพยากรน้ำอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-223739TN189/54ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานนิพนธ์บ. GOLDGEARอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133738ศธ.0549(1)/5303ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.นพ. 2554มรภ.อุบลอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213737นพ.0025/8999ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลปี 25542555ประกันสังคม นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213736ศธ.0538/ว2719มติ กพอ. การแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจาย์ให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ(ผศ.และ รศ.)มรภ.พิบูลสงครามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183735นพ.0017.2/ว13693วาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่ทำการปกครอง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073724ศธ.0534.4/ว1123ขอความร่วมมือ ปชส.การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ในระดับชาติวิทยาการจัดการวิชาการ 2012มรภ.ลำปางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-193733กค.(กวพ)044.3/376แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-193732นพ.648/2554ขอความอนุเคราะห์ ปชส. การรับสมัครงานของ SME Bank สาขานครพนมธ.พัฒนาวิสาหกิจอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253731-บริการทำลายเอกสารลับด้วยเครื่องบ.วงษ์พาณิชย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253730ทปอ.54/ว536การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทปอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123729ศธ04060.235/451แจ้งรายการหักเงินสงเคราะห์ พสน.พสน.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-263727นพ.0016.3/14026ขออนุญาตให้สมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรเข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3สนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213726ศธ.0508/ว1278การสบับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 รอบมหกรรมสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253725นร.0716/ว4การเตรียมการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2555สำนักงบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173724ศธ.6600/ว7473ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ม.บูรพาม.บรูพาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213723นพ.0016.2/ว13853ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟรักในหลวง Golf for love the kingสนง.จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173722ศธ.0530.1(1.1.3)/ว668ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.สารคามประจำปี 2554ม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133721ทก.0209/ว2927ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสนง.ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173720ศธ.0538.9/293ขอขอบคุณมรภ.พิบูลสงครามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-263719นพ.0016.3/14014ขอเลื่อนการประชุมหัวข้อส่วนราชการ ต.ค.54จาก 28 ต.ค.54 เป็น 1 พ.ย. 54สนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253718ศธ.0501(1)ว1281ส่งสำเนาหนังสือเรื่องการลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183717กค.0409.3/ว373คู่มือการบันทึกรายงานโอนขายบิลผ่าน GFMIS Web Onlineกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-193716กน.0514.2.3.3/1347ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษากองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073715ศธ.0534.4/ว1123ขอความร่วมมือ ปชส.การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการใน ระดับชาติวิทยาการจัดการวิชาการ 2012คณะการจัดการ มรภ.ลำปางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123714ศธ.5105.2/5254การประกวดข้อเขียยนความประทับใจของศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเป็นเกียรติคุณครูสนง.เลขาธิการคุรุสภาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173713ศธ.0210.07/3670ขอความอนุเคราะห์ ปชส. การรับนักศึกษาทางไกลสถาบันการศึกษาทางไกลอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033712ศธ.0512.12/1639ขอความอนุเคราะห์ ปชส. การรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตฯคณะพาณิชยศาสตร์จุฬาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213711ศธ.0005(3)/ว1280ขอความอนุเคราะห์ให้สถานที่กรอกรายละเอียดวันเปิดภาคเรียน 2/54สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213710นร.1201/ว12การายงานระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Onlineสนง.กพร.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203709นพ.0016.2/ว13852การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อทบทวนแผนพัฒนา จว.4 ปี (25532556)สนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253708กค.0618.4/บ.3/1413การเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแขวงการทาง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-243707พิเศษขอเชิญเป็นประธานงานครบรอบ 80 ปีพระราชสารโกศลเจ้าคณะ จังหวัดนครพนม(ธรรมยุต)วัดกิตติพรพุทธารามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-303706-แจ้งรายการค้างชำระเงินงวดของผู้กู้ที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการ นายพิพัฒพงค์ เข็มปัญญาธอส.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-253705นพ.0034/2806ตอบขอบคุณการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสนง.ปก.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-083704395/229/2554หนังสือค้ำประกันสัญญาของบริษัทเดอะลีดเดอร์ไฮเทคจำกัดธนาคารธนชาติอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-293703ศธ.0514.8/ศวพ.177ขอมอบวารสารสังคมลุ่มนำโขงปีที่7 ฉบับที่2ม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133702นพ.0018/ว13493รายงานคุณภาพชีวิตคนนครพนมประจำปี 2554สนง. พัฒนาชุมชนอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203701นพ.0027.201.1 ว11338ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2554โรงพยาลบาล นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203700มห.71901/0630ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา น.ส.ปาริชาติ วงศ์ตาผาสนง.เทศบาล ต.ดงหลวงอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183699ศธ. 0817.103/ว1753ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ข่าวการรับสมัครงานรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173698ศธ. 0527.01/ว13019ขอความอนุเคราะห์ ปชส.จดหมายข่าวกองบริหารการวิจัยม.นเรศวรอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143697นพ.0018/ว13552การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการกระทรวงมหาดไทยสนง. พัฒนาชุมชน จ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103696ศธ.0578.01/4740ขออนุญาตบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานเลขนุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113695ศธ. 0501(4)/13441แจ้งกำหนดการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)5ภาคเรียนประจำ ปีการศึกษา 2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183694ศธ. 0504.09/ว5100ขอความร่วมมือตรวจสอบวุฒิการศึกษาสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173693ศธ. 0508/ว220สนับสนุนการศึกษาโครงการ ธัมมิกคีตาสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133692ศธ. 0508/ว219สนับสนุนการศึกษา ของ นศ. เพื่อมอบทุนในโครงการรักโรงเรียน กับโตชิบาสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143691ศธ. 0507(5)/ว/255การประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดม ศึกษาไทยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-213690-เข้าดำเนินการหจก.เลิศชัย นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203689นพ.0016.3/13.13759ขอขอบคุณในความร่วมมือการจัดการประเพณีไหลเรือไฟ 2554สนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203688นพ.0016.3/13.13773ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ปชส. โครงการและสั่งจองเสื้อพร้อมสายรัดข้อมือ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143687ศธ.0210.35/1761ขอความอนุเคราะห์ในการเป็นกรรมการศูนย์พักอาศัยชุมชน นพ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203686นพ.0016.3/ว13768การสนับสนุนโครงการมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกสนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203685นพ.0034/2776ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิการบดีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-193684อส.0038(ร4)/026ส่งสำเนาคำแก้อุธรณ์สนง.อัยการพิเศษช่วยเหลือแรงงานภาค 4 อุดรธานีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043683ศธ. 0519.23/427ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมศว.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183682ศธ. 0514.12/6481อนุญาตให้บุคคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรสำนักวิทย มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263681ศธ. 0564.03/409ตอบขอบคุณมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143680ศธ.043/3725ส่งแบบสอบถาม เรื่องการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554กระทรวงศึกษาธิการอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183679กค.0618.4/ส3/1388ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย ปชส.สนับสนุนการจัดการแข่งขันเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นพ. ซุปเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน2011แขวงการทาง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123678ศธ. 0501(7)/ว1247ขอให้จัดทำรายงานการส่งคืนเงิน กยศ.ที่มิได้ใช้ของปีการศึกษา2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123677ศธ.0509(2)/13577ขอให้ข้าราชการตำแหน่งอาจารย์เปลี่ยนกลับไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางศึกษาสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173676กสท.กต.(รจ)5927ขอจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4,454.20กสท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143675นค.0719/03ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สนง.งบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173674นยท.366/2554แจ้งข่าวการประกวดภาพถ่ายและบทกวีเฉลิมพระเกียรติสนง.เลขาธิการอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133673ทส.0607/ว928ขอเชิญเข้าร่วมประชุมความคิดเห็นครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบเครือข่ายนิวฯสำหรับพื้นที่ 17:น้ำยามกรมทรัพยากรน้ำอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133672ทส. 0607/ว928ขอเชิญเข้าร่วมประชุมความคิดเห็นครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบเครือข่ายนิวฯสำหรับพื้นที่ 16:น้ำสงครามกรมทรัพยากรน้ำอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183671ศธ. 0514.4.1.2/3365การเช่าระบบ ENMIS และระบบ ENPMSคณะวิศวกรรม มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073670ศธ. 0582.08/3314ขอมอบวารสาร ม.ราชมงคลม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123669ศธ. 0532.09/ว2197ขอมอบวารสารฟ้าเหนือมรภ.เชียงรายอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133668ศธ. 5613 (3)/ว 57ขอมอบหนังสือม.สุรนารีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-183667กค 0428/18546การจัดจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศมีอายุเกิน 68 ปีบริบูรณ์กระทรวงการคลังอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173666วช 0002/8800ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย จีน NRCT CASS ปี 2555วช.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123665ศธ.0310(8)/ว1246สำรวจข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-193664นพ 0035/ว13734ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯและร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองสะพานข้ามแม่น้ำโขง ไทย ลาว แห่งที่ 3 นพ. คำม่วนสนง.ท่องเทียว นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203663นพ.0030/13775การจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบปีที่ 55 แห่งการผนวชสนง.พระพุทธฯ นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123662กค.0414.3/021999การสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข.กรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073661สนจ.624/2554ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาแห่งชาติฯสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-203660กษ 0919.9/720ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173659ศธ.54252/ว3856ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสพม. เขต 22อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173658นพ 00035.30/ว13614การแข่งขันกีฬาไทยคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวและกีฬา นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123657ศธ.64/3746ขอให้ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานอาคารวิศวกรรมศาสตร์ม.ทักษิณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123656ศธ.64/3746ขอให้ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานอาคารวิศวกรรมศาสตร์ม.ทักษิณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173655ศธ.520720/1098แจ้งรายการหักเงินสงเคราะห์รายศพสก.สก. นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173654มศป.0405/372-10ขอเรียนเชิญส่งผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมฯม.ศรีปทุมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173653ศธ. 0540.01/ว5106ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและร่วมงานเลี้ยงรับรองฯในงานกีฬา ม. ครั้งที่ 39มรภ.มหาสารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143652นพ 5007/ว 13551ขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูปศุสัตว์ นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173651ศธ.0542.01.03/ว1852ขอส่งประกาศ มรภ.สกล เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามรภ.สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173650นพ 038/389ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกันธกส. นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173649ศธ. 0510(1)/ว530ส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด นร.0506/ว163 ลว 29 กย. 54สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173648ปบ 171054ขอคืนหนังสือค้ำประกันม.เอเชียน แอร์ โรสเปชอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173647นพ 0016.3/ว 13585ขอเชิญประชุมเตรียมการพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 3สนง.จังหวัดนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103646นร 0710/327ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย/รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำนักงบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103645นร 0701/329ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย/รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำนักงบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143644สธ. 1010/5/ว11370ขอส่งหนังสือรายงานประจำปีหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารสนง. อ.ย.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123643ศธ. 0527/ว12783ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเอาชนะในเชิงพาณิชย์ ปีงบ 2553ม.นเรศวรอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303642ศธ 5950/ว 6581.6ขอมอบเอกสารสารสนเทศ 2554 จำนวน 1 เล่มม.แม่ฟ้าหลวงอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133641ศธ. 0055/2996ขอร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 2554มรภ.นครปฐมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133640นร 0701/ว2ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2554สำนักงานงบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103639นร 6809/1187ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งวารสารสนง.สนับสนุนงานวิจัยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303638ศธ. 0554.08/338ขอขอบคุณมรภ.นครปฐมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113637ทบ 271(3)/2554ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาม.ธนบุรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-173636นพ0016.3/13601การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสนง.จังหวัดนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073635กค 0406.6/ ว 90หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม กรณีไม่มีหนี้ผูกพันกระทรวงการคลังอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123634ศธ. 0508/130494การสนับสนุนงบประมาณ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113633ศธ. 0506(3) /ว 1240โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133632นพ 0003/ว 1053ขอส่งสำเนาหนังสือคลัง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-093631นพ 0003/ว 969ขอส่งสำเนาหนังสือคลัง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-04363043/2554 โคงการทุนฯยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมและกิจกรรมฝ่ายวิทยาศาสตร์ 8/54บ.กรุงไทยการไฟฟ้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073629ศธ. 0521.01/ว 053ขอมอบสูจิบัตร ปีการศึกษา 2553ม.สงขลานครินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053628พม.0602/ว 16143การรับคนพิการเชิงปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043627มท.0404.5/ว 1131มอบหนังสือพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 2 เล่มกรมการพัฒนาชุมชนอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133626ศธ. 0546.07/113ขอมอบงานวิจัยมรภ.สุรินทร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123625ศธ.0225/776มอบเอกสารงานวิจัยสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043624ยธ 0208.4/5902ขอส่งหนังสือคู่มือการติดตามสนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123623ยธ 0208.4/6076ขอส่งหนังสือความพึงพอใจสนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123622ศธ.0544/ ว 3283ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมรภ. นครราชสีมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103621-เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Dell Connected Campus and Cloudบ.เดลล์ คอร์เปอเรชั่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113620สสมท. 020/2554ขอเชิญส่งเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103619ศธ. 0503.25/4766มอบจุลสารม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063618มพล 041/2554ขอเชิญส่งอาจารย์ ม. เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการม.พระพุทธศาสนาแห่งโลกอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133617ศธ. 0514.1.41/ว12529ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สำหรับ มรภ. และ ม.ราชมงคลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143616ศธ. 0213/3728โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเรื่องบูรณาการสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบ 2555กระทรวงศึกษาธิการอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143615ศธ. 0514.1.20/1ว585โครงการ 1ช่วย 9มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103614ศธ. 0514.1.3.2/12346ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานการศึกษามข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113613ศธ. 0514.1.32/12411ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สำหรับ มรภ. และ ม.ราชมงคลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143612ศธ. 0213/3 726ส่งแบบสอบถาม เรื่องรายงานการเงิน ปีงบ 2554กระทรวงศึกษาธิการอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133611กค 0423.5/ว 370แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคืนเป็นเช็คกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133610นร 0207.28/ว 011ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสถานีวิทยุกรจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103609ศธ. 0508/ว 1233ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103608ศธ. 0517.12/4460ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการประชุม วิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ปี 2554คณะสังคมศาตร์ฯ ม.มหิดลอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063607พล 0023/ว 4729ขอความอนุเคราะห์คู่มือการศึกษาต่อในสถานศึกษาสนง.จัดหางาน จ.พิษณุโลกอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053606ศธ. 0540.01/ว 2542เชิญประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนสถาบันประชาสัมพันธ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293605นร 0228/1520ขอเชิญร่วมงาน " 5 ทศวรรษแห่งคามภาคภูมิใจ" สถาบันประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์มรภ. มหาสารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263604ศธ. 0517.01/ว 1228ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113603นพ. 0017.2/ว 13556นโยบาย 6 เร่ง ภายใต้ยุทธศาตร์ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" จังหวัดนครพนมที่ทำการปกครอง จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053602อก0920/ศปพ/000505ขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 เป็นหมู่คณะสนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073601ศธ. 0507(5)/ว1230การประชุมนนาชาติ"International Asian Europe Conference on Enhancing Balanced Mobility"สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303600กค 0409.3/ว 356คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Onlineกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043599กค 0409.3/ว 358คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกิน ส่งคืนผ่าน GFMIS Web Onlineกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063598กค 0423.3/ว365ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMISกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063597กค 0422.2/ว 364การใช้หลักฐานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง ที่ถูกเรียกเงินคืนกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123596นพ 0009/1792ขอขอบคุณการร่วมมือกิจกรรมการประกาศ สนง. เกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2554สนง.เกษตร จ. นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073595ศธ. 0225/766การจัดตั้งชมรมเครือข่ายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ ศึกษา ที่ 9อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063594กค 5102ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554กยศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103593ศธ. 0561.6/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-143592R 27/2554ขอส่งมอบงานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานหจก.รวมกิจ 1988อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123591-การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขอขยายเวลาส่งมอบ ครุภัณฑ์บ.เดอะลีดเดอร์ ไฮเทคอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043590ศธ.04007.300/496ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11นครราชสีมาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-223589ศธ.0517/ว7496ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม APAIE Conforence and Exhibition 2012กองวิเทศสัมพันธ์ ม. มหิดลอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-123588ศธ. 0514.16.4/778ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ น.ส.หทัยกาญน์ กกแก้วภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-203587มพย0502/178ขอเชิญคณาจารย์ /นักวิจัย/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ม.พายัพ 2555ม.พายัพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-133586มพย0104/ว0029ขอเลื่อนการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 18ม.พายัพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113585นร0716/ว1การจัดทำงบประมาณการรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2555สำนักงบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263584สม 0002/ว1779ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที ภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053583-ขอมอบหนังสือวารสารวิชาการโครงการวารสารวิชาการ มรภ.พระนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273582นร.0403/ว5399ขอมอบโปสเตอร์แนะนำคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273581ศธ.0508/203เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการอุดมศึกษา ไทยช่วยภัยน้ำท่วมสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043580กษ. 0482.76.23/269แจ้งกำหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2554จ.ทบ.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043579ศธ. 0514.23.2/ว12069ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16" 23ก.พ. 55ม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063578ม.ด.ต. 05/2837ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16" ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1011พ.ย. 54ม.คริสเตียนอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053577บศ.บ.4582/2554ขอความอนุเคาะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีธนาคารออมสินอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063576ศธ.0542.11/421นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษา น.ส.บุญรวี ด้วงคำภาม.ราชภัฏสกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053575กค.0422.2/ว362การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอ็กซเรย์ปอด(chest xray)กรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043574กค. 04222/ว360การยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053573มศ.0005/2358ขอเชิญส่งผลงานร่วมจัดแสดงในการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2554 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีสมศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053572ศธ.0526.07/2590การจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-0435712011/237ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา/ทำกิจกรรมในงาน Fulbright lnternationalization Forum (FIF)มูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกันอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103570ศธ.0514.1.12/2438ขอทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2554ม.ขก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103569นพ.0016.3/13369การประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช 2554สนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103568.1นพ.0016.3/13372ส่งคำสั่ง/ประกาศ การประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนง.จว.นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-0335686115 นพ.พิเศษ/2554ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กรบ.อสมท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073567MNT 009/071011 Aคำแนะนำการดูแลลิฟต์และบรรไดเลื่อนมิตซูบิชิ กรณีอยู่ในพื้นที่ มีความเสี่ยงจากสภาวะน้ำท่วมบ.มิตซูบิชิ เอสเลเวเตอร์อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303566นพ.0030/12880การจัดพิธีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สนง.พระพุทธฯ นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-113565นพ.0016.3/ว 13443ขอเชิญเข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์สนง.จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103564นพ.0016.2/ว 13358โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 8 จว.3 ประเทศสนง.จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103563นพ.0016.3/13444ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมสนง.จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103562นพ.0016.3/13375ขอส่งสำเนาการจัดการจราจรงานประเพณีไหลเรือไฟ 2554สนง.จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303561ศธ.040252.039/619รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน รร.บ้านแพงพิทยาคมรร.บ้านแพงพิทยาคมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073560ศธ. 0503(2)/ว 1228ขอเชิญประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาวิจัยศักยภาพ พื้นที่และพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303559ศธ.0001(7)/ว 1199ขอแจ้งจำนวนรายและวงเงินสำหรับผู้กู้รายใหม่ เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043558มศ.0005/2347ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 2554 การประกัน คุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีสมศ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073557ศธ. 0530.1(7)/849แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาม.สารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293556ศธ 00049(3)/ 4911ปชส.ประกาศการสรรหา ผอ.ว.ชุมชน นราธิวาสสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053555ศธ 0514.1.73/ว 3524ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานมข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053554นพ.0037.3/ว1347การดำเนินงานโครงการเมืองนำสุข Happy town จ.นครพนมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063553ศธ.0527/ว12563ขอมอบวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ม.นเรศวรอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-203552ศธ.0213/442ส่งหนังสือ 3 เล่มกระทรวงศึกษาธิการอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103551นพ.0016.3/13373พิธีมอบประกาศเกียรติคุณในพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟ และพาข้าวแลง 2554สนง. จ.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-043550ศธ.0508/ว1202การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-043549ศธ.0508/ว1203โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษา จากการทำงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งที่ 2สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283548ศธ.0508/ว1182โครงการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับ ป.ตรีภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033547สจท.54/ว161การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)ปีการศึกษา 2555สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303546นร.1008.4/499ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบ 2554สนง.กพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303545ทส.0809/ว7192ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303544ศธ.0514.1.33.3/ว1326ขอมอบวารสารวิจัย มข.ม.ขอนแก่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303543นร.0507/ว(ท7568)ขอมอบวารสาร สลค. สารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043542อนส.381/2554ขอมอบวารสารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ฉบับปฐมฤกษ์สนง.อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-0435410501.183/ว1197ขอส่งรายงานประจำปี 2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043540ศธ.0508/ว214ขอประชาสัมพันธ์โครงการครูดนตรีสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063539ศธ.0508/ว1221ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103538TN.170/54แจ้งรายละเอียดงานเพิ่มเติมบ.GOLDGEAR INTER ENGINEERINGอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073537ศธ.0586.05/ว2509ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลม.ราชมงคลอีสาน สกลนครอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-103536นพ.0016.1/ว13356การจัดทำข้อมูลธรรมเนียบหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนครพนม ปีงบ 2555สนง.นครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293535CA-INTOUCH 318/2554เรียนเชิญร่วมงานเกมส์สนุกคิดกับอินทัช เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง ปีที่11 พลังเยาวชนสานต่อความพอเพียงบ.ชินคอร์เปอเรชั่นอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053534-ขอความอนุเคราะห์ทดสอบสินค้าและออกหนังสือรับรองผลบ. วิทอัส จก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043533ศธ.0543/ว1701ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนากลุ่มนิติกรประจำ ม. และสถาบัน 2/2554มรภ.อุดรธานีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303532สพ.0012/ว602ขอให้เสนอโครงการวิจัยสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033531กสท.จต(ธจ)15540ขอจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีกสท.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303530ศธ.0908/ว207ขอส่งประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬา ม.แห่งประเทศไทยคณะกรรมการสภา ม. แห่งประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043529นพ.0003/ว1031ตรวจสอบรายการนำส่งเงินคงคลังคลัง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283528ศธ.0514.8/4202ขอเชิญร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303527ศธ.0606/6321การรับรองหลักสูตรระดับปวช. ปวส.สนง.อาชีวศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303526ศธ.0507(ว/ว1189)ประชาสัมพันธ์โครงการ the junior research fellowship programสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273525ศธ.0514.4.2/1846ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินคณะวิศวกรรม ม.ขอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273524ศธ.0514.4.2/1849ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินคณะวิศวกรรม ม.ขอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303523พป.0008/ย708การสัมมนาภาควิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันพระปกเกล้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043522นพ.971/ว4582แต่งตั้งคณะกรรมการ ศตส. อ.เมืองนครพนมอ.เมืองนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073521นพ.0016.3/ว13293มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯแจ้งขอเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯสนง.จังหวัดนครพนมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-213520กค.0406.3/ว84วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดากระทรวงการคลังอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303519กค.0422.2/ว355หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล การบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิตกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293528นธ.1008.4/489นำเอกสารวิจัยในภาครัฐสนง.กพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033517ศธ.914.1.12.6/ว343ขอมอบงานวิจัยม.ขกองบรรณาธิการวารสารวิจัย ม.ขอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303516สว.0096/ว5869เผยแพร่รายงานการวิจัย(CDROM)และพ๊อกเก็ดส์บุ๊คส์ สรุปย่องานวิจัยของวุฒิสภา ปีงบ 2551และ2552สนง.เลขาธิการวุฒิสภาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033515นพ 0003/ว 021ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง นพ.คลัง นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-153514ศธ 0567/4044.2ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯมรก. สวนสุนันทาอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043513นพ 0017.0035/13141ขอเชิญประกวดภาพกิจกรรมและประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯสาธารณสุข นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063512นพ 0016.2/ว 13291การจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่ม จว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี งปม. 2555สนง.จว.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-093511นพ 0016.3/ว 13326ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อบูรณะ อุโบสถ เสนาสนะ และปรับปรุงภูมิทัศน์สนง.จว.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063510นพ 0018/ว 13279การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073509นร 0207328/ว 001ขอส่งหนังสือบทบรรยาย งานประเพณีไหลเรือไฟ จว.นพ.2554สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-073508-ขอเข้าทำงานร้านสรรเสริญการค้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283507ศธ 0575/ว 1178ขอความอนุเคราะห์ ปชส. งาน CIT 2012สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053506กสท ขส (อน) (นพ) 804เสนอราคาบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงกสท.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053505นพ 02001/2378การจ้างเหมาบุคคลทำหน้าที่ รปภ. รักษาความสะอาด หอเฉลิมพระเกียรติราชวงค์จักรีเทศบาล. นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033504กค 0907/ว 142แนวทางการคิดเป็นเงินสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2552สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063503นพ 0035/402โครงการจัดรายงานสุขภาพเฉลิมฉลองสะพานข้ามแม่น้ำโขง ไทยลาว แห่งที่ 3 นพคำม่วนสนง. ท่องเที่ยว นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303502ศธ 0606/6352การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554สนง. การอาชีวศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293501ศธ 0514.8.3/ว 11854ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในวาระ 100 ปี ชาติกาล ศ.พลตรี มรว. ศึกฤทธิ์ ปราโมชย์มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-063500ศธ 04060/ว 3733ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงและงานต้อนรับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1สพชป.พต 1อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053499นพ 0016.3/13196ขอขอบคุณสนง.จว.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-223498ศธ 0503(5)/ว 1163ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-223497ศธ 0503(6)/ว 1162การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบ 2554 ณ สิ้นไตรมาส 4(ก.ค.ก.ย. 54)สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293496ศธ 0540.01/ว 4793การจัดการแข่งขันกีฬา ม.แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์(รอบคัดเลือก)มรภ.มหาสารคามอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-203495สคช.01.ว677/2554ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ACADEMIC TRANSFORMATIONสถาบันคลังสมองของชาติอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273494นร 0701/ว92ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเรื่องความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความคาดหวังในการให้บริการของสำนัก งบประมาณสำนักงบประมาณอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273493ศธ 0504.05/967แนะแนวการศึกษาต่อว.ชุมชน มุกดาหารอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043492R23 /2554เสนอราคางานปรับปรุงป้ายชื่อ สนอ. ม.นพ (เดิม)หจก.รวมกิจ 1988อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043491R4 /2554ขอความอนุเคราะห์ ม.นพ .ดำเนินการออกหนังสือรับรอง ผลงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศฯหจก.รวมกิจ 1988อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033490ทปอ. 54/ว 491การเตรียมการรองรับการขึ้นเงินเดือนระดับ ป.ตรี 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลทปอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053489ศธ 0508/ว 1202การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-053488-การรับนิสิต นักศึกษา ฝึกงานโรงแรมพล่าซ่า แอท รอยัลอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303487นพ 0018/ว 12917การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดซื้อความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง จว.นพ (ศจพ.จ.นพ)พัฒนาชุมชน นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-223486ศธ 0517/ว 7496ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม APAIE CONFERENCE AND EXHIBITION 2012กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดลอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-143485รว 0201.4/ว 0948ขอส่งวารสารแรงงานสนง.ปลัด กระทรวงแรงงานอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-213484ศธ 0551/ว 474ปชส. การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามรภ. วไลยอลงกรณ์อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-033483มท 5305.30/นพ(บป)12702ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้า นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-223482ศธ 0577/12502ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ ปี 2555สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-053481สก.1(ภายนอก)146/2554แจ้งหักเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการธอส.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263480ศธ 0553.7/ว 037มอบหนังสือ 2 เล่มมรภ.กาญจนบุรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043479นพ. 0016.3/ว 13086ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จว.นพ 2554สนง.จว.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043478นพ. 0117/ว 4584แต่งตั้งคณะกรรมการ ศตส. นพอ.เมือง นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043477ศธ 0507(2)/ว1207โครงการอบรมตำราสอนภาษาจีน 2554สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-10-043476ศธ 0503(4)/ ว 1201รายนามผู้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการอธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปีงบ 2555สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-163475ลต(นพ)0702/ว1923เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต. นาราชควายกกต.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-163474ลต(นพ)0702/ว1924เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต. นาราชควายกกต.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-023473ศธ 0554.01/ว85ขอมอบรายงานประจำปี 2554มรภ.นครปฐมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-133472ทส. 0806/ว6568ขอมอบรายงานประจำปี 2553กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273471ศธ 0578.118/0603ขอมอบเอกสารรายงานประจำปี 2553ม.ราชมงคล ธัญบุรีอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283470สคช.02.ว696/2554ขอเรียนเชิญร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษา รุ่น 7สถาบันคลังสมองของชาติอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-233469ศธ 520720/1025การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2555สกสค.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-173468ศธ 0505(3)/12685โอนเงินโครงการวิจัย 7/2551. เรื่อง รณรงค์การป้องการและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 137,000 บาทสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-193467นพ 0031/547ตักบาตรทุกวันพระวัฒนธรรม นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-203466ศธ 0521.1.08/971ขอความอนุเคราะห์ ปชส.หลักสูตรการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283465ศธ 0508/3204ส่งใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิก ก.ก.ม.ท. 2554คณะกรรมการกีฬา ม.แห่ง ประเทศไทยอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-233464ศธ 0301/ว69553ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน 2554สนง.เลขานุการสภาการศึกษาอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-273463ศธ 0512.32/00994ขอเรียนเชิญร่วม โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าชชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการต่าง ๆ ระยะที่ 3สถาบันวิจัย จุฬาฯอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-213462ศธ 0514.3.1/ว 1333ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภายถวายผ้าพระกฐินพระราชทานคณะเกษตร มข.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-233461พน. 0606/ว3673ขออนุเคราะห์ที่เผยแพร่โปสเตอร์สนง.นโยบายอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283460สค(สอท)0421.3/ว 351แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-233459-ขออนุญาตแนะนำและประชาสัมพันธ์ศิลปินใหม่ ลลิตา ตะเวทิกุล (R&B)บ.ออเคสตร้าอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-033458นพ 0017.1/306ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ร่วมบรรยายเรือไฟฝ่ายเลขานุการ การดำเนินการเรือไฟทางน้ำ นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303457นพ 0016.3/12953มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในการอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จว.นพ 2554สนง. จว.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-193456ศธ 0508/ว1153รายงานการดำเนินการบริหารสถานการณ์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และโรค มือ เท้าเปื่อยสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-303455นพ 0016.2/ว12898การประชุมประชาคมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ในจังหวัดเพื่อทบทวนแผนพัฒนา จว. 4 ปี (พ.ศ. 25532556) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จว. ปีงบ 2556สนง. จว.นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263454กค 0427/ว326หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263453นพ 0031/556จัดส่งหนังสือวัฒนธรรม ประชาธิปไตยสร้างไทยสร้างชาติและวารสารเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-223452วท 5901/5850ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การประชุมนานาชาติฯสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293451กค 0409.3/ว332การบันทึกรายการ ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS WEB ONLINEกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-283450ศธ 0508/ ว205พิจารณาเสนอชื่อ ประวัติเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2555สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-093449กค 0409.3/309คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMISกรมบัญชีกลางอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-263448นพ 0025/8287ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 25542555 2 ฉบับประกันสังคม นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-193447ศธ 0508)/ว 200ให้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามโครงการ "ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม"สกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-123446ศธ 0503(5)/ว 1135ขอข้อมูลการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขสกอ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-143445ศธ 0538/ 22376แจ้งมติ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพอ) เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการฯมรภ. พิบูลสงครามอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-2934442334เสนอตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติกล้องวงจรปิด,คีย์การ์ด, โปรแกรมพิมพ์ เช็คและโลโก้เช็คบ.แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัทพ์ จก.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293443ทีโอที บบก.21(น8)562แจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัทพ์ และผลการขอเปิดใช้ทางไกลทีโอที นพ.อธิการบดีอนุมัติ
2554-09-193442นพ 52004/ ว 2201ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีออก พรรษาและไหลเรือไฟ 2554เทศบาล. นพอธิการบดีอนุมัติ
2554-09-293441ศธ 0503(4)/ ว 1188ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันการจัดส่ง รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ 2553 และจัดส่งรายงานประจำปีงบงบประมาณ 2553สกอ.อธิการบดีอนุมัติ